Cztery fale ewangelizacji. Refleksja o. Raniera kard. Cantalamessy na temat głoszenia kerygmatu w historii Kościoła
PDF

Słowa kluczowe

Cantalamessa
kerygmat
ewangelizacja
keryks

Jak cytować

Zborowski, M. (2023). Cztery fale ewangelizacji. Refleksja o. Raniera kard. Cantalamessy na temat głoszenia kerygmatu w historii Kościoła. Annales Missiologici Posnanienses, 27, 7–24. https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.1

Liczba wyświetleń: 258


Liczba pobrań: 133

Abstrakt

Father Raniero Cardinal Cantalamessa presents four periods of evangelization that have taken place in the history of the Church. He refers to them as „waves of evangelization”, indicating that these extraordinary periods of evangelization are reminiscences of the beginnings of the Church. Their appearance is related to the emergence of a new group of recipients unfamiliar with the message of the Gospel. Cantalamessa’s analysis indicates that the actual content conveyed to them is the kerygma. Appropriate pastoral reflection is also required by the choice of a keryx who is to effectively reach the recipients with the message of salvation. The four „waves of evangelization” are, according to the Italian theologian, a return to kerygmatic evangelization.

https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.1
PDF

Bibliografia

Banaszak, Marian. Historia Kościoła Katolickiego. Vol. 3. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1989.

Cantalamessa, Raniero. Come la scia di un vascello. Orizzonti per una nova evangelizzazione. Milano: Edizioni San Paolo, 2012.

Cantalamessa, Raniero. Przygotujcie drogi Pańskie. Tłum. Krystyna Kozak. Kraków: Dehon Wydawnictwo Księży Sercanów, 1999.

Casas, Bartolomé de Las. Krótka relacja o wyniszczeniu Indian. Tłum. Krystyna Niklewiczówna. Poznań: W drodze, 1988.

„Didache.” W: Pierwsi świadkowie. Tłum. Anna Świderkówna. Red. Włodzimierz Zega. Kraków: Wydawnictwo M, 2010. 33-40.

Dyk, Stanisław. Nowa ewangelizacja. Konkretne wyzwanie. Gubin: Przystanek Jezus, 2015.

Ferdek, Bogdan. „Duchowość jako interioryzacja dogmatu.” Studia Gnesnensia (2017) XXXI: 19-31.

Gocko, Jerzy. Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Christifideles laici. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2017.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptoris missio. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1995.

Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 2002.

Kaucha, Krzysztof. „Zasada «extra Ecclesiam salus Nulla» w świetle dokumentu Chrześcijaństwo a religie". W: Chrześcijaństwo a religie: dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst – komentarze – studia. Red. Ireneusz Sławomir Ledwoń i Kazimierz Pek. Lublin–Warszawa: Wydawnictwo KUL, 1999. 147-155.

Kowalczyk, Marian. „Zagrożenia wiary w dobie nowego ateizmu.” W: Współczesne zagrożenia wiary. Red. Jarosław Moskałyk. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, 2015. 39-58.

Kracik, Jan. „Poza Kościołem nie ma zbawienia.” Znak (1994) 468: 22-32.

Krzemiński, Krzysztof. „Czy rzeczywiście nie ma zbawienia poza Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem?”. Studia Pelplińskie (2002) 33, wyd. specjalne: 359-380.

Kuliberda, Andrzej. Charyzmaty w Kościele dzisiaj. Częstochowa: Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, 2005.

Kumor, Bolesław. Historia Kościoła. Vol. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Parzych, Katarzyna. Dialog – jako metoda ewangelizacji współczesnego świata według Jana Pawła II. Olsztyn: Hosianum, 2000.

Paweł VI. Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2001.

Pietras, Henryk. Herezje. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2019.

Prado Flores, José H. Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji. Tłum. Bronisław Jakubowski. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech, 2013.

Ratzinger, Joseph. Nowe porywy Ducha. Ruchy Odnowy w Kościele. Tłum. Stanisław Czerwik. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2006.

Sesboüé, Bernard. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Historia formuły i problemy interpretacyjne. Tłum. Agnieszka Kuryś. Poznań: W drodze, 2010.

Sobór Watykański II. „Dekret o apostolstwie świeckich «Apostolicam actuositatem».” W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002a. 377-401.

Sobór Watykański II. „Dekret o posłudze i życiu kapłanów «Presbyterorum ordinis».” W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002b. 478-508.

Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium».” W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002c. 104-166.

Strzelczyk, Grzegorz. Kościół a charyzmaty. Katowice: Emmanuel, 2013.

Sullivan, Francis A. Salvation outside the Church? Tracing the History of the Catholic Response. New York: Wipf and Stock Publishers, 1992.

Zborowski, Michał. „Jakie poznanie Syna przynoszą kerygmatyczne formuły «za nas» i «dla nas» (por. Rz 4,25)?” W: Imago Dei – Imago Christi. Na Obraz Boży. Red. Angelika Małek i Łukasz Rzepka. Kraków: Koło Naukowe Teologów UPJPII, 2018. 31-47.

Zborowski, Michał. „Siedem cech charakteryzujących nową ewangelizację.” Annales Missiologici Posnanienses (2020) t. 25. 57-69. DOI: https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.4

Vogt, Joseph. Upadek Rzymu. Tłum. Adam Łukaszewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993.