Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny „Artium Quaestiones” obejmuje zagadnienia poświęcone zarówno sztuce nowoczesnej i współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej a także problemów teoretycznych i metodologicznych historii sztuki i kultury wizualnej. „Artium Quaestiones” publikuje oryginalne i pogłębione studia, które wyznaczają nowe perspektywy badawcze i/lub stanowią świadectwo recepcji i krytycznego przepracowania istniejących koncepcji metodologicznych oraz ich zastosowania, tak w kontekście sztuki rodzimej, jak i obcej. Redakcja „Artium Quaestiones” zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów zarówno uznanych naukowców jak i młodych badaczy sztuki i kultury wizualnej (zarówno polskich jak i zagranicznych). Charakterystyczną cechą „Artium Questiones” są krytyczne omówienia najnowszej literatury dziedziny, a zwłaszcza przekłady ważnych teoretycznych i analitycznych tekstów, artykułów i rozdziałów książek. Dotychczas ukazały się tłumaczenia publikacji takich autorów jak Rosalind Krauss, Hal Foster, Mieke Bal, William J. T. Mitchell, Nicholas Mirzoeff, Grisellda Pollock, Georges Didi-Huberman, Louis Marin, Max Imdahl, Michael Brötje, Horst Bredekamp czy Hans Belting. W wielu przypadkach były to pierwsze przekłady tekstów tych badaczy w Polsce.

W najnowszych numerach pojawia się również dział archiwalny, w którym publikowane są i omawiane ważne i interesujące dokumenty poświęcone historii Instytutu Historii Sztuki i nie tylko.

Czasopismo publikuje teksty w j. polskim, angielskim i niemieckim.

Proces recenzji

Wszystkie publikowane artykuły (z wyjątkiem przekładów) są poddawane podwójnej ślepej recenzji (double blind peer-review) przez specjalistów z danej dziedziny lub obszaru badań, afiliowanych w jednostkach innych niż autorzy nadesłanych tekstów. Przed wysłaniem do recenzji teksty są poddawane wewnętrznej ocenie przez zespół redakcyjny. W przypadku sprzecznych ocen recenzentów tekst jest wysyłany do trzeciego recenzenta. O ostatecznej publikacji lub odrzuceniu tekstu decyduje zespół redakcyjny czasopisma, który może się również posiłkować opinią Rady Naukowej czasopisma.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Recenzenci

Lista recenzentów

prof. dr hab. Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński)

dr Katarzyna Bojarska (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk)

prof. Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. UWr dr hab. Romuald Kaczmarek (Uniwersytet Wrocławski)

dr Ewa Klekot (Uniwersytet Warszawski)

prof. ASP dr hab. Andrzej Leśniak (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

prof. IS PAN dr hab. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk)

dr hab. Iwona Luba (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski)

dr Adam Mazur

dr Katarzyna Murawska-Muthesius (University of London)

dr Krzysztof Pijarski (Łódzka Szkoła Filmowa)

prof. UMK dr hab. Elżbieta Pilecka (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika)

prof. dr hab. Maria Poprzęcka (Uniwersytet Warszawski)

dr Agnieszka Rejniak-Majewska (Uniwersytet Łódzki)

prof. UAP dr hab. Marta Smolińska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

dr hab. Beate Störtkuhl (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

dr hab. Gabriela Świtek (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Andrzej Turowski (prof. emerytowany, Université de Bourgogne)

dr hab. Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Ewa Wójtowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Zasady etyki

Redakcja „Artium Quaestiones” dba o spełnianie standardów etycznych zarówno w odniesieniu do autorów tekstów jak i procesu redakcyjnego i recenzyjnego.

Obowiązki Autorów:

Autorzy są zobowiązani do nadsyłania tekstów napisanych samodzielnie, z uwzględnieniem nazwisk ewentualnych współautorów. Wszelkie przypadki plagiatu lub tzw. „ghostwriting” / „guest authorship” są nieakceptowalne i stanowią rażący przejaw nierzetelności naukowej. W momencie ich wykrycia Redakcja natychmiast odrzuca nadesłany tekst oraz zgłasza tego typu nadużycie stosownym instytucjom (np. władzom jednostki naukowej, w której Autor jest afiliowany).

Autorzy mają obowiązek ujawnić wszelkie konflikty interesów zachodzące w związku z potencjalną publikacją tekstu w czasopiśmie „Artium Quaestiones”

Dane osobowe i informacje wymagane przez Redakcję i jej przekazane powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

Autorzy mają obowiązek podpisać przygotowane przez Wydawnictwo Naukowe UAM i dostarczone im przez Redakcję oświadczenie oraz umowę licencyjną dotyczącą publikacji online.

Ponieważ „Artium Quaestiones” – z wyjątkiem wybranych przez Redakcję przekładów – publikuje jedynie oryginalne teksty, nadesłanie tekstu już wcześniej publikowanego w całości lub w dużej części uważane będzie za naruszenie zasad etyki naukowej. W przypadku, gdy jego fragmenty były już publikowane, powinny zostać one wyraźnie zaznaczone (odpowiednim przypisem) a decyzja o publikacji tekstu pozostawać będzie w gestii Redakcji.

Autorzy mają obowiązek rzetelnie opatrzyć odpowiednimi przypisami fragmenty cytowane lub przywoływane w tekście badania lub tezy cudzego autorstwa.

W przypadku, gdy Autorzy odnajdą błędy w nadesłanym przez siebie tekście znajdującym się na etapie recenzji lub w innych fazach procesu redakcyjnego , zobowiązani są do jak najszybszego powiadomienia o tym Redakcji.

Autorzy nie powinni jednocześnie zgłaszać tego samego tekstu do innych czasopism. W przypadku, gdy taka sytuacja zaistnieje, zobowiązani są do powiadomienia o tym Redakcji.

Obowiązki Redakcji i Rady Naukowej:

Redaktorzy mają obowiązek stosowania się do aktualnie obowiązujących zasad prawnych dotyczących praw autorskich. Redaktorzy podejmują ostateczne decyzje dotyczące wyboru abstraktów oraz publikacji lub odrzucenia nadesłanych tekstów.
W procesie podejmowania decyzji Redakcja może zasięgnąć opinii ciała doradczego, jakim jest Rada Naukowa czasopisma lub recenzentów.

Członkowi Redakcji są zobowiązani do utrzymania poufności dotyczącej nadesłanych zgłoszeń, tożsamości recenzentów i Autorów.

Redakcja przestrzega Konstytucji i obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dyskryminacji na gruncie narodowości, płci, rasy, preferencji seksualnych etc.

Teksty, które nie zostały jeszcze opublikowane nie będą mogły zostać wykorzystane przez członków Redakcji, recenzentów lub Rady Naukowej do badań własnych jeśli Autor nie wyrazi na to pisemnej zgody.

Rada Naukowa, składająca się z ekspertów w dziedzinie historii sztuki, pełni funkcję doradczą w kwestiach merytorycznych (naukowych) i jej członkowie, gdy zostaną o to poproszeni, powinni udzielić konsultacji. Ich rolą jest również informowani Redakcji o wszelkich uwagach dotyczących już opublikowanych tekstów, ewentualnych błędach lub uchybieniach, zarówno po stronie Autorów jak i Redakcji, co pozwoli zapobiec podobnym błędom w przyszłości.

Zasada poufności obowiązuje w równym stopniu Redakcję jak i członków Rady Naukowej.

Obowiązki Recenzentów:

Recenzent musi mieć przynajmniej stopień doktora. Ma obowiązek wykonać obiektywną recenzję, opartą na wnikliwej lekturze, konstruktywnej krytyce i analizie recenzowanego tekstu pod względem merytorycznym jak i pod względem standardów pisania tekstów naukowych.

Recenzenci powinni wskazać brakujące w tekście źródła wiedzy, które świadczą o niedostatkach tekstu i mogłyby ewentualnie posłużyć Autorom na etapie rewizji tekstu.

Recenzenci powinni poinformować Redakcję jeśli nie czują się kompetentni w tematyce wysłanego im tekstu i zrezygnować z napisania recenzji.

Recenzenci powinni trzymać się wyznaczonych przez Redakcję terminów wykonania recenzji lub w przypadkach niemożliwości ich dotrzymania poinformować o tym Redakcję.

Recenzent powinien tak szybko jak to tylko możliwe poinformować Redakcję o niemożliwości napisania recenzji lub rezygnacji z podjętego się wcześniej zadania. Mile widziane jest wskazanie kompetentnej osoby, która mogłaby się tego podjąć.

Recenzent powinien jasno wyartykułować zastrzeżenia i uzupełnić je o sugestie ewentualnych korekt i uzupełnień.

Recenzje (double blind peer-review) są wykonywane anonimowo (ani Recenzent ani Autor nie są poinformowani o swojej tożsamości).

Recenzent jest zobowiązany do poinformowania Redakcji o wszelkich wykrytych przez niego naruszeniach etyki pracy naukowej takich jak plagiat, ghostwriting, czy ponowna publikacja.

Recenzent zobowiązany jest ujawnić wszelkie konflikty interesów lub poinformować Redakcję o ewentualnym rozpoznaniu tożsamości Autora recenzowanego tekstu. Pod recenzją widnieje oświadczenie o braku konfliktu interesów, które recenzent jest zobowiązany podpisać.

Historia czasopisma

Pierwszy numer czasopisma pojawił się w 1979 roku pod redakcją Konstantego Kalinowskiego (do nr . Sekretarzem redakcji był wtedy Wojciech Suchocki. Od nr V (1991)-VIII (1996) w skład redakcji wchodził również Adam Labuda a od nr VIII obok Kalinowskiego redaktorami czasopisma są także Piotr Piotrowski i Wojciech Suchocki, którzy od nr XII (2001) wspólnie prowadzą pismo do roku 2011 (nr XXII). Obowiązki sekretarza redakcji od 2000 do 2016 roku nieprzerwanie pełnił Piotr Juszkiewicz. Od 2011 do 2016 roku redaktorem naczelnym był Tadeusz Żuchowski a od 2016 do chwili obecnej redaktorem naczelnym jest Piotr Korduba a w skład redakcji wchodzi Agata Jakubowska oraz Filip Lipiński pełniący obowiązki sekretarza. Początkowo czasopismo wydawane było co kilka (2-3) lata. Od 2000 numery ukazują się regularnie, raz do roku.