O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny „Artium Quaestiones” obejmuje zagadnienia poświęcone zarówno sztuce nowoczesnej i współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej a także problemów teoretycznych i metodologicznych historii sztuki i kultury wizualnej. „Artium Quaestiones” publikuje oryginalne i pogłębione studia, które wyznaczają nowe perspektywy badawcze i/lub stanowią świadectwo recepcji i krytycznego przepracowania istniejących koncepcji metodologicznych oraz ich zastosowania, tak w kontekście sztuki rodzimej, jak i obcej. Redakcja „Artium Quaestiones” zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów zarówno uznanych naukowców jak i młodych badaczy sztuki i kultury wizualnej (zarówno polskich jak i zagranicznych). Charakterystyczną cechą „Artium Quaestiones” są krytyczne omówienia najnowszej literatury dziedziny, a zwłaszcza przekłady ważnych teoretycznych i analitycznych tekstów, artykułów i rozdziałów książek. Dotychczas ukazały się tłumaczenia publikacji takich autorów jak Rosalind Krauss, Hal Foster, Mieke Bal, William J. T. Mitchell, Nicholas Mirzoeff, Grisellda Pollock, Georges Didi-Huberman, Louis Marin, Max Imdahl, Michael Brötje, Horst Bredekamp czy Hans Belting. W wielu przypadkach były to pierwsze przekłady tekstów tych badaczy w Polsce.

W najnowszych numerach pojawia się również dział archiwalny, w którym publikowane są i omawiane ważne i interesujące dokumenty poświęcone historii Instytutu Historii Sztuki i nie tylko.

Czasopismo publikuje teksty w j. polskim, angielskim i niemieckim.


Proces recenzji

Wszystkie publikowane artykuły (z wyjątkiem przekładów) są poddawane podwójnej ślepej recenzji (double blind peer-review) przez specjalistów z danej dziedziny lub obszaru badań, afiliowanych w jednostkach innych niż autorzy nadesłanych tekstów. Przed wysłaniem do recenzji teksty są poddawane wewnętrznej ocenie przez zespół redakcyjny. W przypadku sprzecznych ocen recenzentów tekst jest wysyłany do trzeciego recenzenta. O ostatecznej publikacji lub odrzuceniu tekstu decyduje zespół redakcyjny czasopisma, który może się również posiłkować opinią Rady Naukowej czasopisma.

Teksty można wysyłać na adres redakcji aq.redakcja@amu.edu.pl lub zgłaszać w systemie OJS na Platformie Pressto.

Proces selekcji, recenzji oraz redakcji tekstów jest kilkuetapowy:
1. Call for papers.
- Dotyczy sekcji tematycznej – ogłaszany późnym latem / wczesną jesienią.
- Autorzy zainteresowani zgłoszeniem artykułów do innych sekcji (varia, recenzje itd.) mogą nadsyłać swoje propozycje przez cały rok. Muszą jednak pamiętać, że publikujemy raz do roku na przełomie listopada i grudnia.
2. Zgłoszenie abstraktów tekstów przez potencjalnych Autorów.
3. Selekcja abstraktów przez Redakcję.
Autorzy wybranych zgłoszeń będą powiadomieni w okresie od 2 do 3 tygodni po upłynięciu terminu ich nadsyłania o decyzji Redakcji oraz konieczności przesłania skończonych tekstów w określonym czasie (zwykle w ciągu 2-3 miesięcy).
4. Nadesłanie gotowych tekstów przez Autorów.
5. Recenzja redakcyjna
Redaktorzy, jeśli uznają zgłoszony tekst za niespełniający naukowych standardów czasopisma, mają prawo odrzucić go przez wysłaniem go do recenzentów.
6. Wysłanie tekstów do dwóch recenzentów. Teksty są anonimowe.
Anonimowe teksty są wysyłane do recenzentów, którzy proszeni są o napisanie recenzji w okresie od 2-4 tygodniu. Recenzenci mogą zaakceptować, odrzucić tekst lub dopuścić tekst do publikacji pod warunkiem wprowadzenia zmian.
7. Wysłanie tekstów do Autorów (jeśli to konieczne).
8. Korekta tekstów przez Autorów (jeśli to konieczne).
9. Końcowa akceptacja tekstów do publikacji (przez Redakcję i recenzentów).
Redakcja podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą publikacji tekstów, zwykle wiosną każdego roku.
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji są zobowiązani do wypełnienia i podpisania umów wydawniczych przesłanych przez redaktorów.
10. Proces redakcyjny.

Formularz recenzji

Autorzy powinni współpracować przy redakcji z redaktorami językowymi i naukowymi. Otrzymają swój tekst dwukrotnie do korekty – po redakcji językowej i w fazie końcowej, po składzie.
Publikacja numeru ma miejsce późną w końcowym okresie roku kalendarzowego, na przełomie listopada i grudnia każdego roku.


Prawa autorskie
Prawo autorskie regulowane jest oświadczeniem autora przygotowanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM a od nr XXVIII także umową licencyjną na publikację online zawartą pomiędzy Autorem i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za oryginalność zamieszczanego materiału tekstowego oraz regulację praw autorskich dotyczących materiałów ilustracyjnych. W przypadku, gdy materiały pochodzą od redakcji - odpowiedzialność ponosi redakcja czasopisma.

Autor zachowuje nieograniczone prawa autorskie.


Polityka antyplagiatowa
Aby zapewnić oryginalność i wysoką jakość publikowanych artykułów, pismo stosuje najnowsze procedury ich oceniania, korzysta z systemu Similarity Check. Similarity Check to projekt zgłoszony przez CrossRef oraz iThenticate, który ma nieść profesjonalną pomoc w zapobieganiu publikacji prac naruszających prawa autorskie, a także innym przejawom nierzetelności naukowej. Służy porównywaniu dokumentów z największą na świecie bazą materiałów naukowych pochodzących z różnych źródeł, od licznych wydawców. Prace, w których stwierdzone zostaną zapożyczenia od innych autorów niewłaściwie cytowane lub plagiatowane, będą odrzucane przez redakcję, zaś naruszenie praw autorskich albo dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora.


Polityka otwartego dostępu
Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.


Archiwizacja
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.

Czasopismo "Artium Qaestiones" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.


Historia czasopisma
Pierwszy numer czasopisma pojawił się w 1979 roku pod redakcją Konstantego Kalinowskiego (do nr . Sekretarzem redakcji był wtedy Wojciech Suchocki. Od nr V (1991)-VIII (1996) w skład redakcji wchodził również Adam Labuda a od nr VIII obok Kalinowskiego redaktorami czasopisma są także Piotr Piotrowski i Wojciech Suchocki, którzy od nr XII (2001) wspólnie prowadzą pismo do roku 2011 (nr XXII). Obowiązki sekretarza redakcji od 2000 do 2016 roku nieprzerwanie pełnił Piotr Juszkiewicz. Od 2011 do 2016 roku redaktorem naczelnym był Tadeusz Żuchowski a od 2016 do chwili obecnej redaktorem naczelnym jest Piotr Korduba a w skład redakcji wchodzi Agata Jakubowska oraz Filip Lipiński pełniący obowiązki sekretarza. Początkowo czasopismo wydawane było co kilka (2-3) lata. Od 2000 numery ukazują się regularnie, raz do roku.