„Pozycja prawie idealna”. Związek Polskich Artystów Plastyków wobec przemian politycznych, kryzysu gospodarczego i napięć środowiskowych w latach 1980–1981
PDF

Słowa kluczowe

“Solidarity” Trade Union
state socialism art
state art system
Polish United Workers’ Party
Polish Artists’ Union

Jak cytować

Banasiak, J. (2021). „Pozycja prawie idealna”. Związek Polskich Artystów Plastyków wobec przemian politycznych, kryzysu gospodarczego i napięć środowiskowych w latach 1980–1981. Artium Quaestiones, (32), 295–328. https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.11

Abstrakt

This paper examines the participation of the Polish Artists' Union in the complex transformation of communist Poland in 1980–1981 . It is one of the most mythologized phenomena in Polish art history. The main approach to this period assumes that before the of “Solidarity” movement uprising, the Polish Artists' Union was totally dependent on the communist authorities. Then, after August 1980, the Union was to become idealistic, anti-communist organization. The following paper recognizes this kind of historiographical narrative as an example of the 'totalitarian model'. It is a model based on a simple, binary vision of the communist system as a field of permanent struggle between “innocent” society and “oppressive”, omnipotent authorities. The  analysis presented here uses the perspective of social history (Sheila Fitzpatrick et al.). From this perspective, communism is viewed as a complex tangle of active, causative social actors (groups and individuals), who could be politically engaged, but may not be. One of those actors was the Polish Artists' Union. Based on various kinds of sources, I show how the Union tried to take the optimal political position after August 1980. To examine this issue I use two types of political mentality, which dominated in those days in the Party, in “Solidarity”, and also in the Union. One is termed “fundamental”, and treats politics in terms of morality, dignity, and so on. The other is called “pragmatic”, and is focused on institutional games, while also allowing compromises or concessions. To track the dynamics of how the Union functioned from August 1980 until martial law was declared (in December 1981), I introduce a division into three phases of the Solidarity revolution: September-December 1980, January-July 1981, and September-December 1981. An analysis of the Union's documents, art magazines, and Party's documents (both official and internal), shows that after the first phase, the Polish Artists' Union was ready to join  the new configuration of power, based on Solidarity and the Polish United Workers' Party agreement. According to David Ost's theory, I define this project as a “neo-corporatist” model of the state socialism in the art system.

 

 

https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.11
PDF

Bibliografia

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Akt Nowych, zespół „Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet

Centralny w Warszawie”, seria „LVI. Wydział Kultury (1960–1989)”

ŹRÓDŁA WYWOŁANE

Teresa Bogucka [wywiad]

Zbigniew Makarewicz [korespondencja]

Jan Stanisław Wojciechowski [wywiad]

ŹRÓDŁA DRUKOWANE

Bogucki J., Borowski W., Turowski A., Sztuka i krytyka, „Odra” 1981, 1, s. 37–44

Dokumenty II tury Zjazdu [I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”], <http://www.solidarnosc.org.pl/wszechnica/wp-content/uploads/2010/10/1-KZD--II-tura-gdańsk-1981.pdf? [dostęp: 16 lutego 2021]

Dworaczek K., rozmowa ze Zbigniewem Makarewiczem, 15 grudnia 2009, mps

Program rozwoju socjalistycznej demokracji, umacniania przewodniej roli PZPR w budownictwie socjalistycznym i stabilizacji społeczno-gospodarczej kraju.

Uchwała IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Warszawa 1981

Tejchma J., W kręgu nadziei i rozczarowań. Notatki dzienne z lat 1978–1982, Warszawa 2003

VI Plenum KC PZPR, 5–6 września, 4–6 października 1980 r. Podstawowe dokumenty i materiały, Warszawa 1980

PRASA

„Biuletyn Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Plastyków”, r. 1980, 1981

„Sztuka”, r. 1980, 1981

OPRACOWANIA

Banasiak J., Prześniona dekada. Próby modernizacji państwowego systemu sztuki 1971–1980, w: Awangarda i państwo, red. D. Monkiewicz, Łódź 2018, s. 312–326

Fitzpatrick S., Revisionism in Soviet History, „History and Theory” 2007, 46, 4, s. 77–91

Friszke A., Rewolucja „Solidarności”. 1980–1981, Kraków 2014

Gdula M., Odważ się być średnim! Genealogia i przyszłość polskiej klasy średniej, „Krytyka Polityczna” 2015, 42, s. 83–132

Grala D., Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba uratowania socjalizmu, Warszawa 2005

Janowski W., Ustrój władz, zadania i struktura aparatu wykonawczego KC PZPR w latach 1948–1990 (zarys problematyki). Część I, „Teki Archiwalne” 1996,

(23), s. 17–43

Janowski W., Ustrój władz, zadania i struktura aparatu wykonawczego KC PZPR w latach 1948–1990 (zarys problematyki). Część II, „Teki Archiwalne” 1996, 2(24), s. 43–67

Jaworska J., „Piękne widoki, panowie, stąd macie”. O kinie polskiego sockonsumpcjonizmu, Kraków 2019

Kongres Kultury Polskiej. 11–13 grudnia 1981, red. W. Masiulanis, Warszawa 2000

Koniec układu, początek katastrofy? Sztuka w Polsce lat siedemdziesiątych, głos Janusza Kaczmarskiego, „Res Publica” 1991, 1, s. 35

Krajewski A., Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975–1980), Warszawa 2004

Leszczyński A., Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, Warszawa 2013

Leyk A., Wawrzyniak J., Cięcia. Mówiona historia transformacji, Warszawa 2020

Łazor J., Polityka rządu Edwarda Babiucha jako próba przywrócenia równowagi gospodarczej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2011, 3, s. 151–167

Łuczak A., Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji, Warszawa 2012

Machcewicz A., Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Gdańsk 2015

Nowy przekład w kolorze – Historia ZPAP 1911–2011, red. M. Moroz, A. Wojnar, Warszawa 2010

Ost D., Solidarność a polityka antypolityki, tłum. S. Kowalski, Gdańsk 2014

Ostatnie miesiące Związku Polskich Artystów Plastyków, Warszawa 1983

Ośko P., Struktury poziome PZPR w warszawskim środowisku naukowym w latach 1980–1981, „Studia i Materiały” 2018, XVI, s. 245–280

Paczkowski A., Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983, Warszawa 2007

Pastuszewski S., Między oportunizmem a rewolucją. Przeobrażenia instytucji i środowisk artystycznych Bydgoszczy w latach 1980–1981 (studium historyczno--socjologiczne), „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, 12, s. 170–195

Piotrowski P., Dekada. O syndromie lat siedemdziesiątych, kulturze artystycznej, krytyce, sztuce – wybiórczo i selektywnie, Poznań 1991

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu. W stronę sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999

Pobłocki K., Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Warszawa 2017

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011

Staniszkis J., Samoograniczająca się rewolucja, red. J.T. Gross, tłum. M. Szopski, Gdańsk 2010

Zaremba M., Zimno, ciepło, gorąco. Nastroje Polaków od „zimy stulecia” do lata ’80, w: „Solidarność” od wewnątrz 1980–1981, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński,

Warszawa 2013, s. 17–37