REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA
PDF

Słowa kluczowe

rainfall-runoff
basin lag
basin monitoring
water table fluctuations

Jak cytować

CZUCHAJ, A., WOLNY, F., & MARCINIAK, M. (2019). REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 10(A 70), 7–19. https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.1

Abstrakt

The aim of the presented research was to analyze the relation between three variables: the daily sum of precipitation, the surface water level and the groundwater level in the Różany Strumień basin located in Poznań, Poland. The correlation coefficient for the subsequent lags for each pair of variables time series has been calculated. The delay with which waters of the basin respond to precipitation varies significantly. Generally, stronger response to rainfall is observed for surface water levels as opposed to groundwater levels.

https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.1
PDF

Bibliografia

Granato G.E., 2012. Estimating Basin Lagtime and Hydrograph- Timing Indexes Used to Characterize Stormflows for Runoff-Quality Analysis. Scientific Investigations Report 2012–5110. US Geol. Survey, Reston, Virginia.

Graf R., Kajewski I., 2013: Kształtowanie się elementów bilansu wodnego w zlewni Mogilnicy na podstawie badań symulacyjnych. Nauk. Przyr. Technol., 7(1), 1–11.

Healy R.W., 2010: Estimating groundwater recharge. Cambridge Univ. Press.

Kaczorowska Z., 1962: Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. Przegl. Geogr. IG PAN, 33.

Kondracki J., 2009: Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Krajewski A., Banasik K., 2013: Czas reakcji zlewni zurbanizowanej na opady wywołujące wezbrania. Act. Scientiarum Polonorum. Archit., 12(4), 135–146.

Major M., Chudzińska M., Majewski M., Staszak-Piekarska A., 2016: Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Strumień (2013), [w:] A. Kostrzewski (red), Stacje naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, 153–180.

McCuen R., Wong S., Rawls W., 1984: Estimating urban time of concentration. J. Hydraul. Eng., 110(7), 887–904.

Okońska M., Wolny F., 2011: Rozpoznanie hydrogeologiczne jako element przygotowań do badań migracji znacznika w warstwie wodonośnej. Biul. PIG, 445, 447–454.

Qi P., Zhang G., Jun Xu Y., Wang L., Ding C., Cheng C., 2018: Assessing the Influence of Precipitation on Shallow Groundwater Table Response Using a Combination of Singular Value Decomposition and Cross-Wavelet Approaches. Water., 10, 598.

Woś A., 1993: Regiony klimatyczne Polski w świetle częstotliwości występowania różnych typów pogody. Zesz. IGiPZ PAN, t. 20, Warszawa.