OBIEKTY KRENOLOGICZNE W D OLNEJ CZĘŚCI DORZECZA WISŁY (PO ZLEWNIĘ DRWĘCY)
PDF

Słowa kluczowe

crenological facilities
lower part of the Vistula river basin
hydrographic map

Jak cytować

Choiński, A., & Ptak, M. (2018). OBIEKTY KRENOLOGICZNE W D OLNEJ CZĘŚCI DORZECZA WISŁY (PO ZLEWNIĘ DRWĘCY). Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 9(A 69), 17–24. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.2

Abstrakt

On the basis of hydrographic maps in the scale 1:50,000, an inventory of crenological objects in the lower part of the Vistula basin up to the Drwęca river basin in the south was made. The total number of theseobjects in the analyzed area is 308, with the highest number of solid sources – 161, followed by leakages – 125 and periodic sources – 17. The total efficiency of all outflows is very low, as it was estimated at 0.075 m3∙s–1. The most efficient source reaches only 1.0 dm3∙s–1, and only a few 0.7 dm3∙s–1.

https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.2
PDF

Bibliografia

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2002: Źródła Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Wyżyny Małopolskiej o znacznych walorach przyrodniczych. Propozycje ochrony, [w:] T. Ciupa, E. Kupczyk, R. Suligowski (red.), Obieg wody w zmieniającym się środowisku, Pr. Inst. Geogr. AŚ, 7, 23–39.

Choiński A., 1995: Źródła środkowej części Niziny Wielkopolskiej, Spr. Wydz. Mat.-Przyr., 109, Wyd. PTPN, Poznań, 42–48.

Choiński A., 2009: Obiekty krenologiczne w zlewni przymorza i Zalewu Szczecińskiego, [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, FRUG, Gdańsk, 353–360.

Choiński A., Ptak M., 2009: Obiekty krenologiczne dorzecza Odry, Przegl. Geogr., t. 81(3), 365–372.

Cieśliński R., Leśniowski P., 2013: Wypływy wód podziemnych w województwie pomorskim, Gosp. Wod., 8, 306–311.

Dynowska I., 1986: Regionalne zróżnicowanie źródeł w Polsce, Fol. Geograph., 18, 5–30.

Jokiel P., Moniewski P., Ziułkiewicz M., 2007: Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne, Wydz. Nauk Geogr. UŁ, Łódź, 352.

Kryza H., 1986: Zróżnicowanie przestrzenne odpływu podziemnego zlewni sudeckich na przykładzie zlewni Kamienicy (Masyw Śnieżnika), Pr. Nauk. Inst. Geotechn. PW, 49, Ser. Konferencyjna, 21, 101–106.

Łagodzińska J., Tomalak S., 1964: Źródła w dolinie Warty na odcinku od Śremu do Obornik Wlkp., Spraw. PZPN za III i IV kwartał 1964, Poznań, 307–310.

Małecka D., Małecki J., 1998: Warunki hydrogeologiczne i hydrochemiczne oraz określenie działań mających na celu ochronę rezerwatu Niebieskie Źródła, Ofic. Wydawn. PW, Warszawa, 65–67.

Moniewski P., 2004: Źródła okolic Łodzi, Łódzkie Tow. Nauk., Łódź, 140.

Puk K., 2008: Wypływy wód podziemnych i ich zmienność w wybranych zlewniach dorzecza środkowej Warty, Inst. Geogr. Fiz. i Kształtowania Środ. Przyr., UAM, Poznań, 329 [maszynopis].

Sikorska K., 2004: Stan i perspektywy mapy hydrograficznej i sozologicznej Polski w skali 1 : 50 000, [w:] „Kartografia tematyczna w kształtowaniu środowiska geograficznego”, XXX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Poznań 21–22.10.2004, Mat. Ogólnopolskich Konf. Kart., 25, UAM, Inst. Geogr. Fiz. i Kształtowania Środ. Przyr., PTG, Oddz. Kart., Poznań, 20–25.

Szczucińska A.M., 2008: Wypływy wód podziemnych w Rynnie Gryżyńsko-Grabińskiej, Inst. Geogr. Fiz. i Kształtowania Środ. Przyr., UAM, Poznań, 150 [maszynopis].

Tomaszewski J., 1977: Charakterystyka krenologiczna masywu krystalicznego na przykładzie Karkonoszy, Act. Univ. Wratislaviensis, 358, Stud. Geogr., 28, 68.