Tom 9 Nr A 69 (2018)

ARTYKUŁY

Adam Choiński, Agnieszka Każmierska
9-16
ZMIANY PARAMETRÓW MORFOMETRYCZNYCH JEZIORA STRZESZYŃSKIEGO
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.1
PDF
Adam Choiński, Mariusz Ptak
17-24
OBIEKTY KRENOLOGICZNE W D OLNEJ CZĘŚCI DORZECZA WISŁY (PO ZLEWNIĘ DRWĘCY)
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.2
PDF
Adam Choiński, Mariusz Ptak
25-33
ZMIANY BATYMETRII JEZIORA MIERZYŃSKIEGO
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.3
PDF
Paweł Cybulski
35-44
PORÓWNANIE WYNIKÓW ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW GENERALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ DO UPROSZCZENIA LINII BRZEGOWEJ WYBRANYCH WÓD POWIERZCHN IOWYCH Z BAZY BDOT10K
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.4
PDF
Kaja Karczewska, Leszek Kolendowicz, Marek Półrolniczak, Hanna Forycka–Ławniczak
45-64
KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.5
PDF
Sebastian Kendzierski, Hanna Forycka–Ławniczak
65-71
WARUNKI SYNOPTYCZNE PODCZAS WYSTĘPOWANIA WYSOKICH KONCENTRACJI PM10 W POZNANIU W LATACH 2010–2017
PDF
Jarosław Kubiak
73-86
SOURCES OF SPATIAL INFORMATION ABOUT NOISE AS EXEMPLIFIED BY THE SPATIAL INFORMATION SYSTEM (SIS) IN POZNAŃ
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.7
PDF (English)
Magdalena Kugiejko
87-99
CO NAM DAJE LAS – EDUKACJA PRZYRODN ICZO-LEŚNA W POWIECIE POZNAŃSKIM
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.8
PDF
Dariusz Lorek
101-114
PLAN PLESZEWA Z XIX WIEKU – WIZUALIZACJA TEMATYCZNA
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.9
PDF
Andrzej Macias, Martyna Skwarek
115-134
ZMIANY POWIERZCHN I LEŚNYCH NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO PROMN O W OSTATNICH 200 LATACH W ASPEKCIE KRAJOBRAZOWYM
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.10
PDF
Marta Nawrocka, Katarzyna Szyga–Pluta
135-149
MIĘDZYDOBOWE ZMIANY BODŹ COWOŚCI CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO W POZNANIU W LATACH 1988–2017
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.11
PDF
Agnieszka Pilarska, Paulina Tymczykowska
151-164
GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I FUNKCJONALNOŚĆ WIRTUALNYCH WYCIECZEK NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.12
PDF
Katarzyna Plewa
165-181
TYPY PRZEBIEGU PENTADOWYCH WSPÓŁCZYNN IKÓW STANU WODY JEZIOR NIŻU POLSKIEGO
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.13
PDF
Mariusz Ptak
183-192
ODTWORZENIE WARUNKÓW WODN YCH OSUSZONYCH JEZIOR W POLSCE – WYBRANE PRZYKŁADY
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.14
PDF
Ligia Sypniewska, Katarzyna Szyga–Pluta
193-213
ZMIENN OŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENN E ZACHM URZENIA W POLSCE W LATACH 2001–2016
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.15
PDF
Jakub Sypniewski, Sebastian Kiendzierski
215-223
SZKOŁA, UNIWERSYTET I BIZNES JAKO WĘZŁY SIECI UCZĄCEJ SIĘ – ROLA PRZYSZKOLNYCH OGRÓDKÓW METEOROLOGICZNYCH W KSZTAŁCENIU GEOGRAFICZNYM I PRZYRODN ICZYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ „ŁEJERY” W POZNANIU
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.16
PDF
ARKADIUSZ M. TOMCZYK
225-238
NOCE MROŹNE W POZNANIU I ICH CYRKULACYJNE UWARUNKOWANIA
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.17
PDF
Arkadiusz M. Tomczyk, Katarzyna Szyga–Pluta
239-248
PERIOD OF INTENSE VEGETATION IN POLAND IN THE YEARS 1966–2015
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.18
PDF (English)
Dariusz Wrzesiński
249-261
TYPOLOGIA REŻIMU ODPŁYWU RZEK W POLSCE W RÓŻNYCH FAZACH OSCYLACJI PÓŁNOCNOATLANTYCKIEJ
https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.19
PDF