KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016
PDF

Słowa kluczowe

particulate matter PM10
atmospheric circulation
concentration levels analysis
Konin
Poland

Jak cytować

Karczewska, K., Kolendowicz, L., Półrolniczak, M., & Forycka–Ławniczak, H. (2018). KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 9(A 69), 45–64. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.5

Abstrakt

The subject of the paper is the influence of atmospheric circulation on the content of suspended PM10 in the air in Konin. For this purpose dust concentrations from the period 2012–2016 were generally characterized. PM10 particulate matter concentration average hourly data were obtained from the Main Inspectorate of Environmental Protection website. Based on these data, long-term, seasonal and daily changes in the PM10 concentration in the atmosphere were investigated. The study analysed the daily variability of the PM10 suspended particulate matter concentration to present seasonal differences (in hot and cold seasons). In order to determine the influence of atmospheric circulation on the PM10 particulate matter concentration, the concentration levels data were compared with the types of circulation prevailing on the same day. In this study according to synoptic maps the days with maximum and minimum concentrations PM levels were analysed. It was found which type of meteorological circulation is conducive to higher levels concentrations of particulate matter PM10, and which has a positive effect on the quality of the air in Konin.

https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.5
PDF

Bibliografia

Cembrzyńska J., Krakowiak E., Brewczyński P.Z., 2012: Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz PM2,5 w warunkach silnej antropopresji na przykładzie miasta Sosnowiec, Med. Środ., 15, 4, 31–38.

Chlebowska-Styś A., Sówka I., 2015: Trendy zmian stężenia pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5) oraz benzo(a)piranu na przykładzie wybranych miast wielkopolski, 40–53.

Czarnecka M., Kalbarczyk R., 2008: Warunki meteorologiczne kształtujące zmienność stężenia pyłu zawieszonego na Pomorzu, Act. Agrophys., 11(2), 357–368.

Czernecki B., Półrolniczak M., Kolendowicz L., Marosz M., Kendzierski S., Pilguj N., 2016: Influence of the atmospheric conditions on PM10 concentrations in Poznań, Poland, Journ. of Atm. Chem., 74(1), 115–139.

Ćwiek K., Majewski G., 2015: The influence of meteorological factors on the development of air pollutants concentration – Cracow case study, Sc. Rev. – Eng. and Environmental Sc., 67, 2015, 54–66.

Dąbrowski D., Jaguś A., 2003: Występowanie układów barycznych, mas powietrza i frontów atmosferycznych nad regionem pienińskim. Pieniny – Przyr. i Czł., 8, 53–61

Drzeniecka A., Peryma J., Pyka J., Szczurek A., 2000: Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Wrocławia, Chem. i Inż. Ekol., 7, 8/9, 865–882.

Drzeniecka-Osiadacz A., Netzel P., 2010: Wpływ warunków meteorologicznych oraz cyrkulacji atmosferycznej na stężenie PM10 we Wrocławiu, Proc. of ECOpole, 4(2), 343–349.

Falkowska L., Lewandowska A., 2009: Aerozole i gazy w atmosferze ziemskiej – zmiany globalne, Wyd. UG.

Fuksa D., Ciszyńska E., 2010: Analiza i prognoza zanieczyszczenia powietrza na przykładzie aglomeracji miejskiej Krakowa, <http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_ pdf_2010/51_Fuksa_D.pdf> [dostęp: 20.09.2018 r.].

Gioda A., Ventura L., Lima I., Luna A., 2013: Influence of meteorological parameters on air quality, EGU Gen. Assembly Conf. Abstracts, April, Vol. 15, 3256.

GIOŚ, 2017: Stan środowiska w Polsce, Sygnały 2016, Warszawa.

Jankowska E., Pośniak M., 2006: Występowanie pyłów w powietrzu otaczającym człowieka, Bezpieczeństwo Pr.: nauka i praktyka, 5, 16–19.

Koźmiński C., Bac S., Rojek M., 1998: Agrometeorologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Leśniok M., Małarzewski Ł., Niedźwiedź T., 2010: Classification of circulation types for Southern Poland with an application to air pollution concentration in Upper Silesia, Phys. and Chem. of the Earth, 35, 9–12, 516–522.

Niedźwiedź T., 1999: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu przepływu powietrza przez Bramę Morawską, [w:] M. Leśniok (red.), Materiały konferencyjne nt. „Zanieczyszczenia pyłowe atmosfery”, Cieszyn 19–20 listopada 1999, Pol. Tow. Miner., Pr. Spec., z. 15, Wyd. Nauk. Akapit, Kraków, 101–109.

Niedźwiedź T., 2006: Typologia cyrkulacji atmosfery dla Polski i metody określania regionalnych wskaźników cyrkulacji, Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Vol. 61, 38.

Niedźwiedź T., 2017: Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski południowej – zbiór komputerowy, UŚ, Kated. Klimatol., Sosnowiec.

Oleniacz R., Bogacki M., Rzeszutek M., Kot A., 2014: Meteorologiczne determinanty jakości powietrza w Krakowie, [w:] J. Konieczyński (red.), Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Inst. Podst. Inż. Środ. PAN, Zabrze 2014, 163–178.

Pietras B., 2015: Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania wysokich stężeń pyłu zawieszonego w Krakowie, Bad. Fizjograf. Ser. A – Geogr. Fiz., 121–130.

Prządka Z., Degórska A., Skotak K. 2012: Zależność pomiędzy stężeniami metali ciężkich i pyłu PM10 a parametrami meteorologicznymi w rejonie Puszczy Boreckiej w latach 2005–2011, Monit. Środ. Przyr., 13, 85–92.

Radomski J., 2008: Wpływ typów cyrkulacji na stężenie pyłu zawieszonego (PM10) w zimie na Wyżynie Śląskiej, Probl. Ekol., 12(4), 207–210.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031).

http://powietrze.gios.gov.pl [20.09.2018 r.].

http://www1.wetter3.de [20.09.2018 r.].