ODTWORZENIE WARUNKÓW WODN YCH OSUSZONYCH JEZIOR W POLSCE – WYBRANE PRZYKŁADY
PDF

Słowa kluczowe

lakes
land reclamation
retention

Jak cytować

Ptak, M. (2018). ODTWORZENIE WARUNKÓW WODN YCH OSUSZONYCH JEZIOR W POLSCE – WYBRANE PRZYKŁADY. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 9(A 69), 183–192. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.14

Abstrakt

In the past, human intervention in water relations focused mainly on draining wetlands and lakes. In general, this was aimed at increasing the area of agricultural land or creating new settlement areas. In the case of lakes, the consequence of such actions was to reduce their level and in many cases to completely dry them. The maintenance of appropriate, assumed environmental conditions requires, in the case of drainage systems, maintaining the high efficiency of the drainage system, which is time- and cost-intensive. Neglecting such an approach, or intentional actions in this respect may lead to the restoration (to a different spatial extent) of drained lakes. The examples presented in the paper indicate that this process is quite common. In the context of the need to expand the water retention of the country, a detailed search of such reservoirs should be carried out and their renaturalization should be considered.

https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.14
PDF

Bibliografia

Choiński A., Ławniczak A., Ptak M., 2016: Changes in water resources of Polish lakes as influenced by natural and anthropogenic factors, Pol. Journ. of Environmental Stud., 25, 5, 1883–1890.

Jędryka E., Kamińska A., 2006: Możliwości renaturyzacji zmeliorowanych dolin rzecznych wyłączonych z produkcji rolnej na przykładzie obiektów Rudnia, Małynka, Tyniewicze, Inż. Ekol., 15, 115–124.

Kalinowska K., 1961: Zanikanie jezior polodowcowych w Polsce, Przegl. Geogr., 33, 3, 511–518.

Kaniecki A., 1997: Wpływ XIX-wiecznych melioracji na zmiany poziomu wód, [w:] A. Choiński (red.), Wpływ antropopresji na jeziora, UAM, Poznań–Bydgoszcz, 67–71.

Kaniecki A., 2013: Zanikłe jeziora Pojezierza Poznańskiego, Bad. Fizjograf., A, 64, 91–104.

Koc J., Nowicki Z., Sidoruk M., 2005: Problemy renaturyzacji jezior na przykładzie jeziora Ardung w zlewni Łyny, Inż. Ekol., 13, 11–21.

Nowicki Z., Cymes J., 2000: Renaturyzacja systemów wodno-melioracyjnych na Pojezierzu Mazurskim, [w:] Z. Michalczyk (red.), Renaturyzacja obiektów przyrodniczych – aspekty ekologiczne i gospodarcze, Wyd. UMCS, Lublin, 131–137.

Piasecki A., Skowron R., 2014. Changing the geometry of basins and water resources of Lakes Gopło and Ostrowskie under the influence of anthropopressure, Limnol. Rev., 14, 1, 33–43.

Ptak M., 2012: Jeziora Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego jako baza rekreacyjno-wypoczynkowa, Bad. Fizjograf., A63, 111–120.

Ptak M., 2013: Zmiany powierzchni i batymetrii wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego, Pr. Geograf., 133, 61–76.

Ptak M., 2015: Odtworzenie nieistniejących jezior jako element zwiększania retencji leśnej i pozaprodukcyjnych funkcji lasu, Sylwan, 159, 5, 427–434.

Ptak M., Choiński A., Strzelczak A., Targosz A., 2013: Disappearance of Lake Jelenino since the end of the XVIII century as an effect of anthropogenic transformations of the natural environment, Pol. Journ. of Environmental Stud., 22(1), 191–196.

Sojka M., Murat-Błażejewska S., Kanclerz J., 2010: Ocena możliwości retencjonowania wody w jeziorach zlewni Strugi Dormowskiej, Infrastruktura i Ekol. Teren. Wiejskich, 8, 5–13.

Wieczorek J., Choiński A., Ptak M., 2017: Wpływ antropopresji na zmiany zasięgu jeziora Wielimie (Pojezierze Pomorskie), [w:] R. Machowski (red.), Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, 18, Stud. Koło Nauk. Geogr. UŚ, Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec 2017, 48–55.