CO NAM DAJE LAS – EDUKACJA PRZYRODN ICZO-LEŚNA W POWIECIE POZNAŃSKIM
PDF

Słowa kluczowe

nature education
educational programs for schools
educational paths

Jak cytować

Kugiejko, M. (2018). CO NAM DAJE LAS – EDUKACJA PRZYRODN ICZO-LEŚNA W POWIECIE POZNAŃSKIM. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 9(A 69), 87–99. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.8

Abstrakt

The article presents the use of nature in supporting the processes of teaching and developing children and youths. The surrounding natural environment, the outdoors, can be compared to a laboratory which provides an opportunity to use direct experiences, leading to a clearer interpretation of the natural environment. The purpose of the article was to determine the level of accessibility and use of valuable nature areas in Poznan county for educational purposes. In the article, the author presents the characteristics of the activities
carried out by various organizations, i.e. the Konstantynowo Forestry Inspectorate and education centers in the Wielkopolski National Park. The discussion draws attention to the difficulties faced, such as the insufficient number of teaching staff in the centers, the lack of available dates or inadequate information provided to the age groups which often arise in trying to achieve the intended tasks. The goal set was implemented through the analysis of interviews with teachers and employees of these institutions (case study).

https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.8
PDF

Bibliografia

Chrzanowski T., 2015: Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2014 r., Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa, 50.

Chrzanowski T., 2016: Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2015 r., Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa, 44.

Chrzanowski T., 2017: Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2016 r., Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa, 46.

Lis B., Purcel A., 2005: Ścieżka dydaktyczna „Leśna szkoła” w Jeziorach – edukacja przyrodnicza poprzez zabawę, Morena 12, 85–95.

Łuba-Żornaczuk A., 2009: Europejskie inicjatywy w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej, Stud. i Mat. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 1/20, 54–60.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356) [dostęp: 12.06.2018].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393) [dostęp: 27.07.2018].

Strategia działania funduszu na lata 2013–2020 – <http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/files/file/2016/kwiecie%C5%84/EKOFAKTYwiosna2016NET-2.pdf> [dostęp: 3.01.2017].

Wyczyński J., 2014: Edukacja ekologiczna w Wielkopolskim Parku Narodowym, <http://old.zpkww.pl/zalaczniki/konferencja_eko_forum_2014/jaroslaw_wyczynski(wpn)_wielkopolski_park_narodowy_jako_miejsce_edukacji_ekologicznej.pdf> [dostęp: 22.08.2017].

Zarządzenie 2003. Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych.

Znak: ZO-733-6/03, <http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/biuletyn-informacyjnylasow-panstwowych/2013/bilp-8-9-2013> [dostęp: 3.01.2018].

Zarządzenie Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego,<http://www.wielkopolskipn.pl/obrazy/file/ZARZ_DYR_UDOST_WPN/zarzadzenie_nr_9_dyrektora_WPN.pdf> [dostęp:3.01.2018].

Centrum Edukacji Ekologicznej -<http://www.wielkopolskipn.pl/index.php/park/nowosci/pl/Centrum-Edukacji-Ekologicznej/15> [dostęp: 24.09.2016].

Edukacja leśna, <http://www.wielkopolskipn.pl/index.php/park/kategoria/pl/wpn-EDUKACJAlesna-szkola/78> [dostęp: 10.07.2017].

Edukacja w Lasach Państwowych (LP): 2018 -https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/edukacja-w-lp(dostęp: 18.06.2018).

Forest Action Plan, 2016–2020 – komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działań dotyczącego gospodarki leśnej – EU Forest Action Plan FY16-20, <http://documents.worldbank.org/curated/en/240231467291388831/Forest-action-plan-FY16-20>[dostęp: 21.04.2018].

Lasy Państwowe, <https://www.lasy.gov.pl/pl> [dostęp: 10.12.2017].

Leśna szkoła WPN <http://www.wielkopolskipn.pl/index.php/park/nowosci/pl/LENA-SZKOAWPN-oferta-zaj/14> [dostęp: 6.11.2017].

Nadleśnictwo Konstantynowo, 2018 <http://www.konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl/obiektyedukacyjne#.WyOIwSAyWUk> [dostęp: 21.04.2018].

Stacja Ekologiczna UAM <http://jeziory.home.amu.edu.pl/index.php/o-nas> [dostęp: 3.01.2017].

Uczniowie w roku szkolnym 2014/2015 <https://cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/137.html> [dostęp: 03.10.2016].