SOURCES OF SPATIAL INFORMATION ABOUT NOISE AS EXEMPLIFIED BY THE SPATIAL INFORMATION SYSTEM (SIS) IN POZNAŃ
PDF (English)

Słowa kluczowe

noise mapping
environmental information
thematic cartography

Jak cytować

Kubiak, J. (2018). SOURCES OF SPATIAL INFORMATION ABOUT NOISE AS EXEMPLIFIED BY THE SPATIAL INFORMATION SYSTEM (SIS) IN POZNAŃ. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 9(A 69), 73–86. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.7

Abstrakt

Noise is subject to compulsory mapping. Access to environmental acoustical data should be available to the public user. These tasks result directly from the provisions of the Environmental Protection Law Act – EPL Act. The method of their implementation is presented using the example of the Poznań Spatial Information System. Available data sources are indicated, mainly in relation to cartographic visualisation of the presented contents.

https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.7
PDF (English)

Bibliografia

Allen R.W., Davies H., Cohen M.A., Mallach G., Kaufman J.D., Adar S.D., 2009: The spatial relationship between traffic generated air pollution and noise in 2 US cities. Environmental Research, 109: 334-342.

Babisch W., 2005: Noise and health. Environmental Health Perspectives, 113, 1: 14-15.

Czeskin M.S., 1986: Człowiek i hałas. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Dziennik Ustaw, 2007: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1340).

Dziennik Ustaw, 2013: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

END, 2002: Environmental noise directive. Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise. The European Parliament and of the Council, Brussels.

Garcia A., 2001: Environmental Urban Noise. Wentworth Institute of Technology Press, Boston.

Goines L., Hagler L., 2007: Noise pollution: a modern plague. Southern Medical Journal, 100: 287-294.

Halama G., Berkemann J., 2009: Hałas środowiskowy – Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 roku.

King E.A., Rice H.J., 2009: The development of a practical framework for strategic noise mapping. Applied Acoustics, 70: 1116-1127.

Komisja Europejska, 2014: The EU Policy on Environmental Noise. http://ec.europa.eu/environment/noise/home.htm

Kompała J., 2005: Mapy akustyczne jako narzędzia zarządzania klimatem akustycznym na terenach zurbanizowanych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Wydawnictwo WSZOP, Katowice, 5: 74-84.

Koszarny Z., 1999: Wpływ hałasu na zdrowie człowieka. Ekopartner.

Koszarny Z., Szata W., 1987: Narażenie ludności Warszawy na hałas uliczny cz. I i II. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, nr 1 i 2.

Leśnikowska-Matusiak I., Wnuk A., 2014: Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka. Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, 3: 37-62.

Stevens M., 2012: Community memories for sustainable societies: The case of environmental noise. VUB-Press, Brussels.WHO, 2005: Occupational and community noise. World Health Organization Publication.

Zannin P.H.T., Ferreira A.M.C., Szeremetta B., 2006: Evaluation of noise pollution in urban parks. Environment Monitoring Assessment, 118: 423-433.