Źródła referencyjne i rekonstrukcyjne do geowizualizacji porównawczej grodu w Gieczu w XII i XXI wieku
PDF (English)

Słowa kluczowe

geomatic process
cartographic sources
comparative geovisualisation
3D modelling
medieval stronghold
virtual environments
cultural heritage

Jak cytować

Zawadzki, J. (2023). Źródła referencyjne i rekonstrukcyjne do geowizualizacji porównawczej grodu w Gieczu w XII i XXI wieku. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 13(A 73), 227–239. https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.13

Abstrakt

This article presents the process of presenting and valorizing spatial, historical and archaeological data for creating a comparative geovisualisation of the Giecz stronghold in two time frames: the 12th and 21st centuries. The aim of this work is related to the concept of protecting and sharing cultural heritage. Special attention has been paid to the presentation of spatial archaeological and historical data in a 3D virtual environment, with a possibility of presenting them in a Virtual Reality (VR) environment. From a cartographic point of view, special emphasis was placed on the proper integration of cartographic, remote sensing and graphic sources in a geomatic process for implementing the model into interactive virtual environments.

https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.13
PDF (English)

Bibliografia

Bauer P., 2020: 3D documentation of the castle Waldstein with low cost photogrammetry. In Conference on Cultural Heritage and New Technologies, Wien.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Geoportal.gov.pl, https://www.geoportal.gov.pl/.

Iwaniak A., Kaczmarek I., Kubik T., Lukowicz J., Paluszynski W., Kourie D., Coetzee S., 2011: An intelligent geoportal for spatial planning. 25th International Cartographic Conference, Paris.

Kersten Th., Deggim S., Tschirschwitz F., Lindstaedt M., Hinrichsen N., 2018: Segeberg 1600 – Eine Stadtrekonstruktion in Virtual Reality. KN – Journal of Cartography and Geographic Information, 68 (4). DOI: https://doi.org/10.1007/BF03545360

Kostrzewski B., 1962: Z najdawniejszych dziejów Giecza, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Kostrzewski B., 1966: Gród piastowski w Gieczu. Biblioteczka Popularnonaukowa Muzeum Archeologicznego, no. 2, Poznań.

Kostrzewski B., 1964: The Duke’s Borough in Giecz, Środa district. Archaeologia Polona, 6.

Kozieł Z., 1997: Concerning the need for development of the geomatic research method. Geodesy and Cartography.

Krąpiec M., Krysztofiak T., 2003: Potwierdzenie plemiennej genezy grodu w Gieczu. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 6.

Krysztofiak T., 2005: Palatium w Gieczu – archeologiczne podstawy datowania reliktów, [w:] J. Gadomski, A. Małkiewicz, T. Rodzińska-Chorąży, A. Włodarek (red.), Lapides viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich, Kraków.

Krysztofiak T., 2004: Wczesnopiastowski kościół pw. św. Jana Chrzciciela na grodzie w Gieczu w świetle najnowszych odkryć, [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce. Materials from the scientific session Gniezno, 20–21 November 2003.

Krysztofiak T., 2000: Nowoodkryte relikty architektury romańskiej w Gieczu, [w:] A. Buko, Z. Świechowski (red.), Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego, Warszawa.

Krysztofiak T., 2000: Z badań nad chronologią umocnień obronnych grodu gieckiego, [w:] W. Łosiński (red.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum and sacrum. Wydawnictwo PTPN, Poznań.

Medyńska-Gulij B., 2022: Geomedia Attributes for Perspective Visualization of Relief for Historical Non-Cartometric Water-Colored Topographic Maps. ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 554, DOI: 10.3390/ijgi11110554. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi11110554

Medyńska-Gulij B., 2021: Kartografia i Geomedia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Medyńska-Gulij B., Zagata K., 2020: Experts and Gamers on Immersion into Reconstructed Strongholds. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9, 655, DOI: 10.3390/ijgi9110655. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi9110655

Medyńska-Gulij B., 2015: Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Medyńska-Gulij B., Lis M., Wielebski Ł., 2012: Wizualizacja wymiernych i plastycznych cech rzeźby na podstawie numerycznego modelu terenu dla Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne, 63, 187–208, DOI 10.2478/v10116-012-0010-7.

Popelka S., Brychtová A., 2011: Olomouc-possibilities of geovisualization of the historical city. Geoinformatics, 6. DOI: https://doi.org/10.14311/gi.6.33

Siwek J., 2000: Kartograficzna metoda badań. Prace i Studia Geograficzne, 26.

Walmsley A.P., Kersten Th., 2019: Low-cost Development of an Interactive, Immersive Virtual Reality Experience of the Historic City Model Stade 1620. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., 42-2/W17. DOI: https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W17-405-2019

Wojciechowski Z., 1952: Znaczenie Giecza w Polsce Chrobrego. Przegląd Zachodni, 8 (11/12).

Węcławowicz T., 2000: Karolińsko-ottoński kościół grodowy w Gieczu p.w. św. Jana Chrzciciela, [w:] H. Samsonowicz (red.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Universitas, Kraków.

Zagata K., Gulij J., Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2021: Mini-Map for Gamers Who Walk and Teleport in a Virtual Stronghold, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2021, 10, 96. DOI: 10.3390/ijgi10020096. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi10020096