Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině

Main Article Content

Andrej Artemov

Abstrakt

Článek se věnuje problematice vzniku nových konotací při slovotvorbě s pomocí přípony -ózní (-osní) adjektivních neologismů a okazionalizmů. V současné mluvené a psané češtině lze zaznamenat mnoho takovýchto přídavných jmen. Autor zakládá své úvahy na zkoumání korpusu SYN2015 Českého národního korpusu a dostupných slovnících češtiny. Kromě neologismů a okazionalizmů se pozornost věnuje starším již vžitým výpůjčkám a terminologickým adjektivům s uvedenou příponou.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Artemov, A. (2018). Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině. Bohemistyka, (1), 19-29. https://doi.org/10.14746/bo.2018.1.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Seznam zkrátek
 2. ČNK Hugo J. a kol., Slovník nespisovné češtiny. Praha: MAXDORF, 2006.
 3. PSJČ Příruční slovník jazyka českého (1935–1957). Praha: Ústav pro jazyk český, v. v. i., 2007–2008.
 4. SN2 Martincová O., Mejstřík Vl., Janovec L. a kol., Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2. Praha, Academia, 2004.
 5. SYN2015 Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P., Zasina A., SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny. Praha: Ústav
 6. Českého národního korpusu FF UK, 2015.
 7. TJČ Klégr A., Tezaurus jazyka českého. Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
 8. Internetové prameny
 9. Benko V., 2015, Araneum Bohemicum Maximum, verze 15.04. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Online: http://www.korpus.cz [cit. 2017-06-15].
 10. Česko-Slovenská filmová databáze, 2001–2017. Praha: POMO Media Group s.r.o. Online: http://www.csfd.cz [cit. 2017-06-15].
 11. Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P., Zasina A., 2015, SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny. Praha: Ústav
 12. Českého národního korpusu FF UK. Online: http://www.korpus.cz [cit. 2017-06-15].
 13. Larousse. Dictionnaire de français. Larousse, 2017. Online: <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais [cit. 2017-06-15].
 14. Databáze excerpčního materiálu Neomat, 2015, verze 3.0. Praha: Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Online: http://neologismy.cz [cit. 2017-06-15].
 15. Příruční slovník jazyka českého (1935–1957), 2007–2008. Praha: Ústav pro jazyk český, v. v. i. Online: https://bara.ujc.cas.cz/psjc [cit. 2017-06-15].
 16. Slovník cizích slov. 2005–2017. Praha: ABZ.cz. Online: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz [cit. 2017-06-15].
 17. Slovník spisovného jazyka českého, 2011. Praha: Ústav pro jazyk český, v. v. i. Online: http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc [cit. 2017-06-15].
 18. Prošek M., 2010, Šikana a slova příbuzná, [in:] Jazykový koutek (1997–2017). Plzeň: Český rozhlas. Online: http://www.rozhlas.cz/plzen/jazykovykoutek/_zprava/sikana-a-slova-pribuzna--687861 [cit. 2017-06-15].
 19. Velký lékařský slovník, 1998–2017. Praha: Maxdorf. Online: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/acefalus [cit. 2017-06-15].
 20. Literatura
 21. Čermák Fr., 2010, Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 22. Čermák Fr., 2011, Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 23. Grepl M., Hladká Z., Jelínek M., Karlík P., Krčmová M., Nekula M., Rusínová Z., Šlosar D., 2012, Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 24. Hugo J. a kol., 2006, Slovník nespisovné češtiny. Praha: MAXDORF.
 25. Klégr A., 2007, Tezaurus jazyka českého. Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 26. Martincová O., Mejstřík Vl., Janovec L. a kol., 2004, Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2. Praha, Academia.
 27. Staněk V., 2002, Okazionalismy v současné české publicistice. „Naše řeč” 85, s. 57–67.
 28. Štícha F. a kol., 2013, Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha, Academia.
 29. Těšitelová M., Petr J., Králík J., 1986, Retrográdní slovník češtiny. Praha, Academia.