Jak je český národ charakterizován v kinematografii (Glosa s využitým etnonymickým názvoslovím)

Main Article Content

Lubomír Hampl

Abstrakt

Autor článku chce především ukázat, jak jsou Češi obecně vnímáni a charakterizováni v okruhu popisované domény kinematografie. Vybral si pro účel tohoto příspěvku český komediální televizní seriál pojmenovaný Hospoda, ve kterém je hodně příkladů týkajících se autocharakteristiky vlastností českého etnika. Všechny uvedené českojazyčné příklady s vyprofilovaným „národnostním komponentem” jsou vážně brány současnou lingvistikou jako ukazatel stereotypu, který je pevně zakotven v kulturně jazykovém kódu. Ve většině analyzovaných příkladů všichni herci v tomto zaprezentovaném seriálu poukazovali na lidské vady a jejich nedokonalosti a právě díky nim si český divák (reprezentující příslušníky zmíněného národa) může své nedostatky lépe uvědomovat.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hampl, L. (2018). Jak je český národ charakterizován v kinematografii (Glosa s využitým etnonymickým názvoslovím). Bohemistyka, (1), 30-45. https://doi.org/10.14746/bo.2018.1.3
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Použité zktatky
 2. SČFI Čermák F., Hronek J., Machač J., Slovník české frazeologie a idiomatiky – výrazy slovesné A–P i R–Ž, Praha 1994.
 3. SFzBral Sobol E., Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem. Edycja specjalna, Warszawa 2008.
 4. WSFZP Kłosińska A., Sobol A., Stankiewicz A., Wielki słownik frazeologiczny z przysłowiami, Warszawa 2005.
 5. WSFJP Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
 6. Literatura
 7. Bachmannová J., Suksov V., 2007, Jak se to řekne jinde. Česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky, Praha: Universum.
 8. Balowski M., 1998, Kulturní kódy v české publicistice, [w:] Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze, red. A. Stich, Praha: Karolinum, s. 11–20.
 9. Bartmiński J., 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 10. Bąba St., Dziamska G., Liberek J., 1995, Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Bittnerová D., Schindler F., 2003, Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století, Praha: Karolinum.
 12. Bralczyk J., 2006, Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne, Warszawa: Świat Książki.
 13. Brzozowska D., 2008, Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 14. Čermák F., Hronek J., Machač J., 1994a, Slovník české frazeologie a idiomatiky – výrazy slovesné A-P, Praha: Academia.
 15. Čermák F., Hronek J., Machač J., 1994b, Slovník české frazeologie a idiomatiky – výrazy slovesné R–Ž, Praha: Academia.
 16. Dębski M., 2010, Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Eisner P., 2002, Rady Čechům, jak se hravě přiučit češtině, Praha: Nakladatelství Academia.
 18. Hampl L., 2010, Utrwalony językowy obraz i wykorzystywane nazewnictwo Czechy, Czech, czeski oraz używana leksyka Polska, Polak, polski w czeskich i polskich związkach frazeologicznych, [in:] Świat Słowian II, red. K. Feruga i L. Pavera, Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH, s. 47–56.
 19. Hampl L., 2015, Etnonymické autostereotypy Čechů a Poláků ve filmě, písních a široce chápaných frazeologizmech, [in:] Disputationes Scientificae, roč. XV, č. 1, Ružomberok: Verbum, Katolícka univerzita, s. 138–150.
 20. Holý L., 2010, Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti, Praha: Sociologické nakladatelství Slon.
 21. Kłosińska A., Sobol E., Stankiewicz A., 2005, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa: Wydanictwo Naukowe PWN.
 22. Labischová D., 2005, Čech závistivec – Rakušan byrokrat? Ostrava: Ostravská univerzita.
 23. Martincová O. (red.), 2004, Nová slova v češtině. Slovník neologizmů, díl 2, Praha: Nakl. Academia.
 24. Mrhačová E., Balowski M., 2009, Česko-polský frazeologický slovník, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.
 25. Mrhačová E., Ponczová R., 2004, Lidské tělo v české a polské frazeologii a idiomatice. Česko-polský a polsko-český slovník, Šenov u Ostravy: Nakladatelství Tilda.
 26. Müldner-Nieckowski P., 2003, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa: Wyd. Świat Książki.
 27. Orłoś T. Z. (red.), 2009, Velký česko-polský frazeologický slovník, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 28. Průcha J., 2010, Interkulturní psychologie, Praha: Nakl. Portál.
 29. Sobol E., 2008, Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem. Edycja specjalna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 30. Zaorálek J., 2000, Lidová rčení, Praha: Nakladatelství Academia.