Terminologia zoonomastyczna – chaos czy ład?

Main Article Content

Agnieszka Kołodziej

Abstrakt

Autorka w artykule koncentruje się na problemie słowiańskich onimów (szczególnie słowiańskich zoonomastyków i zoonimów). Głównymi tematami artykułu są: miejsce zoonimii w systemie onimicznym języka oraz terminologia zoonomastyczna i zoonimiczna w językach słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem języków zachodnio- i południowosłowiańskich. Ponadto w artykule omówiono tendencje, które można zaobserwować we współczesnej terminologii zoonomastycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodziej, A. (2018). Terminologia zoonomastyczna – chaos czy ład?. Bohemistyka, (1), 46-60. https://doi.org/10.14746/bo.2018.1.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Brozović Rončević D., Čilaš Šimpraga A., 2008, Nacrt za zoonomastička istraživanja (na primjeru imena konja), „Folia Onomastica Croatica” 17, s. 37–58.
 2. Bubak J., 1998, Zoonimia, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, s. 329–336.
 3. Dimitrova-Todorova Л., 2003, Зооними, [w:] Słowiańska onomastyka: Encyklopedia, red. E. Rzetelska–Feleszko, A. Cieślikowa, przy współudziale J. Dumy, Warszawa–Kraków, t.2, s. 357–360.
 4. Górnowicz H., 1988, Zoonimia, [w:] Wstęp do onomastyki, red. H. Górnowicz, Gdańsk, s. 88–94.
 5. Górnowicz H., 1973, Zoonimia Powiśla Gdańskiego, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze”, 2, s. 41–55.
 6. Górnowicz H., 1959, Zawołania zwierząt domowych w Sztumskiem. Osiągnięcia i postulaty w dziedzinie badań zoonomastycznych w Polsce, „Onomastica”, 5, s. 451–462.
 7. Hájková E., 2010, Jména pro české „domácí mazlíčky, [w:] Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV česká onomastická konference 15.–17. září 2009 Ostrava, Ostrava–Praha, s. 172–178.
 8. Harvalík M., 2003, K současnému stavu slovanské onomastické terminologie, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 43–49.
 9. Kvítková N., 2010, Výzkum zoonym, [w:] Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV česká onomastická konference 15.–17. září 2009 Ostrava, Ostrava–Praha, s. 292–297.
 10. Majtán M., 2003, Zoonymia (zvieracie mená), [w:] Słowiańska onomastyka: Encyklopedia, red. E. Rzetelska–Feleszko, A. Cieślikowa, przy współudziale J. Dumy, t. 2, Warszawa–Kraków, s. 347–349.
 11. Matlakowski W., 1889, O nazwach krów na podstawie rękopisu z zeszłego wieku, „Wisła”, nr 3, s. 901–906.
 12. Mrózek R., 1996, Miejsce zoonimii w proprialnej sferze języka (o pojęciu systemu zoonimicznego), [w] Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich. Rozprawy slawistyczne, 11, red. S. Warchoł, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin, s. 75 83.
 13. Opělová-Károlyi M., 1996, Zoonymá na júžnom Slovensku, [w:] Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich. Rozprawy slawistyczne, 11, red. S. Warchoł, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin, s. 85–88.
 14. Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika, 1983, red. F. Bezlaj, Makedonska akademija na naukite i umetnoste, Skopje.
 15. Pižurica M., 1977, Boje u zoonimiji, [w:] Savjetovanje o terminologijama narodne materijalne i duhovne kulture , 5, ANUBiH, Sarajevo, 29–45.
 16. Pulević V., 2012, Crnogorske onomastičke studije, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica.
 17. Słowiańska onomastyka: Encyklopedia, 2002, 2003, red. E. Rzetelska–Feleszko, A. Cieślikowa, przy współudziale J. Dumy, t. 1 i 2, Warszawa–Kraków.
 18. Strutyński J., Warchoł S., 2004, Nazewnictwo zoonimiczne w środowiskach wiejskich i miejskich, [w:] Nazwy własne w języku, kulturze, komunikacji społecznej, red. R. Mrózek, Katowice, s. 99–129.
 19. Strutyński J., 1996a, Urbozoonimia polska, Kraków.
 20. Strutyński J., 1996b, Zoonimia miejska. Próba klasyfikacji, [w:] Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich. Rozprawy slawistyczne, 11, red. S. Warchoł, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin, s. 217–228.
 21. Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich. Rozprawy slawistyczne, 11, 1996, red. S. Warchoł, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin.
 22. Šimunović P., 2003, Zoonimija (imena životinja, zoonimi), [w:] Słowiańska onomastyka: Encyklopedia, red. E. Rzetelska–Feleszko, A. Cieślikowa, przy współudziale J. Dumy, t. 2, Warszawa–Kraków, s. 364–367.
 23. Šrámek R., 2003, Tematizace slovanské onomastické terminologie, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 31–42.
 24. Šrámek R., 1999, Úvod do obecné onomastiky, Masarykova univerzita, Brno.
 25. Taszycki W., 1924, Polskie nazwy osobowe, Gebethner i Wolff, Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Zakopane, Wilno.
 26. Tomaszewska S., 1979, Nazwy własne zwierząt łódzkiego Ogrodu Zoologicznego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, 25, s. 109–122.
 27. Tomaszewska S., 1983, O imionach i przydomkach psów rasowych, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” XXIX, s. 69–81.
 28. Warchoł S., 1996, Tradycja i współczesność w polskiej zoonimii ludowej (na tle słowiańskim), [w:] Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich. Rozprawy slawistyczne, 11, red. S. Warchoł, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin, s. 159 170.
 29. Бучко Д., Ткачова Н., 2012, Ϲловник української ономастичної терминології, Ранок-НТ, Харків.
 30. Грковић М., 2003, Називи животиња (зоонимија), [w:] Słowiańska onomastyka: Encyklopedia, red. E. Rzetelska–Feleszko, A. Cieślikowa, przy współudziale J. Dumy, t. 2, Warszawa–Kraków, s. 362–364.
 31. Јанковић Ј., 2010, Називи и имeна домћих животиња од прасловенског корена *ВĚL – у српском језику, „Славистика”, 14, C. 260–274.
 32. Ковачев Н., 1987, Зоонимия – имена на домашни животни, [w:] Бьлгарска oномастика, Н. Ковачев, София.
 33. Ковтюх С., Кирилюк О., 2010, Кінонімія в сучаснії укрaїнськії мові: принципи номінації та способи творення, Міністерство Освіти і Науки України Кіровоградський Держвний Педагоічний Університет имені Володимиа Винниченка, Кіровоград.
 34. Лемцюгова В.П. 2003, Мянушкі жывёл (зaaнімія), [w:] Słowiańska onomastyka: Encyklopedia, red. E. Rzetelska–Feleszko, A. Cieślikowa, przy współudziale J. Dumy, t. 2, Warszawa–Kraków, s. 356–357.
 35. Лучик В.В., 2003, Клички тварин, [w:] Słowiańska onomastyka: Encyklopedia, red. E. Rzetelska–Feleszko, A. Cieślikowa, przy współudziale J. Dumy, Warszawa–Kraków, t.2, s. 354–356.
 36. Пижурица М., 1971, Из ономастике Роваца. Именa домаћих животиња, ППЈ 7, Нови Сад, C. 167–185.