Co lze „vyčíst z ruky” aneb somatické frazémy v proměnách času

Main Article Content

Jasňa PACOVSKÁ
Svatava ŠKODOVÁ
Václav LÁBUS

Abstrakt

Příspěvek se zabývá tzv. somatickými frazémy, jež jsou založeny na bázovém lexému ruka. Pro potřeby tohoto příspěvku bylo analyzováno užití jednoho konkrétního spojení, a to v rukou. Jazykový materiál pro excerpci poskytl archiv mluvených pořadů Českého rozhlasu, konkrétně zpravodajské pořady Rozhlasové noviny z roku 1977 a Ozvěny dne z roku 1997; pro porovnání byla využita i data z Českého národního korpusu z týchž let. Cílem je postihnout poměr doslovného a metaforického užití vybrané vazby, kvalitativně analyzovat sémantické profily, v nichž se vyskytuje, a identifikovat případný ideologický podtext.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
PACOVSKÁ, J., ŠKODOVÁ, S., & LÁBUS, V. (2018). Co lze „vyčíst z ruky” aneb somatické frazémy v proměnách času. Bohemistyka, (2), 103-114. https://doi.org/10.14746/bo.2017.2.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bartmiński J., 2007, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 2. Čermák F., Cvrček V., Schmiedtová V. (eds.), 2010, Slovník komunistické totality. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 3. Čermák F. a kol., 2011, Český národní korpus – SYN2006PUB. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK [dostupný online: http://www.korpus.cz].
 4. Filar D., Głaz A., 1996, Obraz ręki w języku polskim i angielskim. In Językowa kategoryzacja świata. Eds. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 199–220.
 5. Johnson J., 1987, The Body in the Mind: the bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago–London: University of Chicago Press.
 6. Lakoff G., Johnson M., 2002, Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.
 7. Mrhačová E., 2000, Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice (tematický frazeologický slovník II). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity.
 8. Nouza J. a kol., 2012, Making Czech Historical Radio Archive Accessible and Searchable for Wide Public. „Journal of Multimedia”, vol. 7, issue 2, s. 159–169.
 9. Pacovská J., 2012, K hlubinám študákovy duše. Didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kontextu. Praha: Karolinum.
 10. Nouza J., Blavka K., Bohac M., Cerva P., Zdansky J., Silovsky J., Prazak J., 2012, Voice Technology to Enable Sophisticated Access to Historical Audio Archive of the Czech Radio. In Multimedia for Cultural Heritage, eds. C. Grana, R. Cucchiara, vol. CCIS 247, Berlin–Heidelberg: Springer, s. 27–38.
 11. Pacovská J., 2013, Dialogue In The Body Language And Psychosomatic Phraseology. „Journal of Psycholinguistics”, vol. 18, issue 2, s. 46–53.
 12. Škodová S., 2013, Použití interpunkce v automatických přepisech mluveného slova. „Didaktické studie”, roč. 5, č. 2, s. 99–111.
 13. Škodová S., Kuchařová M., 2014, Mluvené slovo v pořadech Českého rozhlasu. „Studie z aplikované lingvistiky”, roč. 5, č. 1, s. 141–143.
 14. Šmejkalová M., 2005–2006, Irena Vaňková, Iva Nebeská, Lucie Saicová Římalová, Jasňa Šlédrová, Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. „Český jazyk a literatura”, roč. 56, č. 1, s. 49–52.
 15. Vaňková I. a kol., 2005, Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum.
 16. Vaňková I., 2007, Nádoba plná řeči. Praha: Karolinum.
 17. Waszakowa K., 2010, Perspektivy srovnávacích výzkumů v oblasti lexikální sémantiky ve světle kognitivnělingvistických teorií. In Obraz člověka v jazyce. Ed. I. Vaňková, J. Pacovská. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, s. 11–30.