Hovorové spisovné projevy v mluvených médiích

Main Article Content

Josef ŠTÌPÁN

Abstrakt

Článek se zabývá hovorovými spisovnými projevy v médiích teoreticky. Uvádí příklady hovorových spisovných prostředků na jednotlivých rovinách jazykového systému. Obecně se popisuje produkce hovorových spisovných textů, kdy se protíná přirozenost a odpovědnost mluvčího. Konkrétně se charakterizuje tato produkce v složité komunikační situaci mluvených médií. „Dobré řečové vzory”, které jsou potřebné s obnovením společenských elit po roce 1989, jsou v médiích důležité pro nejširší vrstvy obyvatelstva a měly by být častěji než dnes předmětem lingvistického výzkumu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
ŠTÌPÁN, J. (2018). Hovorové spisovné projevy v mluvených médiích. Bohemistyka, (2), 126-143. https://doi.org/10.14746/bo.2017.2.3
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Adam R., 2007a, K diskusi o spisovné a »standardní« češtině, „Slovo a slovesnost” 68, s. 184–189.
 2. Adam R., 2007b, »Senátorka umřela.« K jazykové kultuře veřejnoprávního televizního a rozhlasového zpravodajství. In V. Lábus, K. Váňová (eds.), Eurolingua & Eurolitteraria 2006, Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 108–115.
 3. Adam R., 2009, Nad knihou o jazykové regulaci, „Naše řeč” 92, s. 145–155.
 4. Bayerová-Nerlichová L., 2004, Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze, „Slovo a slovesnost” 65, s. 174–193.
 5. Bělič J.,1959, Bojujme za upevňování a šíření hovorové češtiny, „Český jazyk a literatura” 9, s. 433–441.
 6. Beneš M., Prošek M., 2011, Ke konceptu minimální intervence, „Slovo a slovesnost” 75, s. 39–55.
 7. Bermel N., 2010, O tzv. české diglosii v současném světě, „Slovo a slovesnost” 71, s. 5–30.
 8. Čermák F., Hronek J., Machač J. (eds.), 1994, Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné A – P, Praha: Academia.
 9. Čmejrková S., Hoffmannová J. (eds.), 2003, Jazyk, média, politika, Praha: Academia.
 10. Čmejrková S., Hoffmannová J. (eds.), 2011, Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí, Praha: Academia.
 11. Čmejrková S., Jílková L., Kaderka P., 2004, Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG, „Slovo a slovesnost” 65, s. 243–269.
 12. Daneš F., 1988, Pojem »spisovného jazyka« v dnešních společenských podmínkách. In R. Brabcová, F. Štícha (eds.), Dynamika současné spisovné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Praha: Univerzita Karlova, s. 21–28.
 13. Daneš F., Sgall P, 1964, Jazyk a současná společnost. In P. Sgall et al., Cesty moderní jazykovědy, Jazykověda a automatizace. Praha: Orbis, s. 7–30.
 14. Dolník J., 2010, Teória spisovného jazyka se zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.
 15. Dovalil V., 2006, K úvahám o spisovném/standardním jazyku: pohled poněkud z širší perspektivy, „Slovo a slovesnost” 67, s. 96–102.
 16. Dressler W.U., Mayerthaler W., Panagl O., Wurzel W.U., 1988, Leitmotifs in Natural Morphology, Amsterdam: F. Benjamins.
 17. Ertl V., 1929, Časové úvahy o naší mateřštině, Praha: Nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků.
 18. Havlík M., 2008, Otázky Václava Moravce. In A. Jaklová (ed.), Člověk – jazyk – text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc., České Budějovice 18.–22. září 2007, České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 195–199.
 19. Havránek B., 1936, Vývoj spisovného jazyka českého, [in:] Československá vlastivěda, Praha: Sfinx-Bohumil Janda, s. 1–144.
 20. Havránek B., Jakobson R., Mathesius, V., Mukařovský J., Trnka B., 1935, Úvodem, „Slovo a slovesnost” 1, s. 1–7.
 21. Havránek B., Jedlička A., 1988, Česká mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 22. Hedin T., EDIN, 2005, Changing Identities: Language Variation on Czech Television, Stockholm: Stockholm University.
 23. Hlavsa Z., 1995, K persvazivním prostředkům české publicistiky. In J. Jančáková, M. Komárek, O. Uličný (eds), Spisovná čeština a jazyková kultura 1993, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 149–155.
 24. Hrbáček J., 1983, Poznámky k funkčním stylům prostě sdělovacímu, hovorovému a konverzačnímu. In K. Kučera – J. Štěpán (eds.), Slavica Pragensia, 26: Problémy stylistiky, Praha: Univerzita Karlova, s. 111–114.
 25. Hrbáček J., 1995, Hovorová čeština, [in:] Přednášky z XXXIV. a XXXV. běhu LŠSS. Praha: Univerzita Karlova, s. 53–61.
 26. Chromý J., 2007, Tzv. hyperkorektnost a její vztah ke kodifikaci češtiny, „Naše řeč” 90, s. 123–131.
 27. Jedlička A., 1973, K pojetí a vymezení knižnosti, „Slovo a slovesnost” 34, s. 92–97.
 28. Jirák J., Diskuse o užívání spisovné češtiny z hlediska medializace veřejné a soukromé komunikace, „Naše řeč” 89, s. 15–20.
 29. Junková B., 2010, Jazyková dynamika současné publicistiky, Praha: ARSCI.
 30. Kochová P., Opavská Z., 2016, Akademický slovník současné češtiny, „Naše řeč” 99, s. 57–83.
 31. Králík J. a kol., 2009, Každý den s češtinou, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 32. Kraus J., 1993, [recenze] P. Sgall, J. Hronek, A. Stich, J. Horecký, Variation in Language. Code Switching in Czech as a Challenge for Sociolinguistics, „Slovo a slovesnost” 54, s. 145–150.
 33. Kraus J., 2004, Rétorika a řečová kultura, Praha: Karolinum.
 34. Krčmová M., 2009, Popularizace jazykovědy jako cesta ke kultivaci vyjadřování. In M. Považaj (ed.), Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 174–182.
 35. Nebeská I., 1996, Jazyk – norma – spisovnost, Praha: Karolinum.
 36. Palková Z., 2008–2009, Výslovnost současné češtiny a kultura řeči, „Český jazyk a literatura” 59, s. 18–26.
 37. Pravdová M., 2003, Infotainment, politainment, edutainment aneb K jazyku masových médií, „Naše řeč” 89, s. 206–217.
 38. Pravdová M., Saturková, J. (eds.), 2007, 2008, 2010, O češtině, 2, 3. Praha: Česká televize.
 39. Pravdová M. (ed.), 2012, Jsme v češtině doma? Praha: Academia.
 40. Pravdová M, Svobodová I. (eds.), 2014), Akademická příručka českého jazyka, Praha: Academia.
 41. Příruční mluvnice češtiny, 1995, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 42. Sgall P., 1960, Obichodno-razgovornyj češskij jazyk, „Voprosy jazykoznanija” 9, č. 2 s. 11–20.
 43. Sgall P., 2005, Přirozenost vyjadřování v češtině, Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka v Praze dne 9.11.2005.
 44. Sgall P., 2010, Perspektivy standardní češtiny, „Jazykovědné aktuality” 47, s. 73–94.
 45. Svoboda K., 1972, Souvětí spisovné češtiny, Praha: Universita Karlova.
 46. Svobodová J., 2011, Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice. In O. Orgoňová (ed.), Jazyk a komunikácia v súvislostiach III, Bratislava: Univerzita Komenského, s. 86–93.
 47. Svobodová J., Adámková I., Bogoczová I., Jandová E., Metelková R., Svobodová D., 2011, Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci, Ostrava: Universitatis Ostraviensis.
 48. Šrámek R., 2007, Ke stratifikaci jazykových útvarů v současné češtině. In K. Klímová, E. Minářová (eds.), Čeština – bádání a učení. Sborník z mezinárodní vědecké konference k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc., Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, s. 22–32.
 49. Štěpán J., 2004, Diference ve spontánní mluvě středočeské (pražské) rodiny, „Naše řeč” 87, s. 185–197.
 50. Štěpán J., 2009, K vývoji názorů na prameny při zjišťování spisovné normy, „Naše řeč” 92, s. 57–71.
 51. Štěpán J., 2011a, Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Pavel Kohout a Václav Havel o češtině, „Bohemistyka” 11, s. 3–13 [online: http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2011/Stepan.pdf].
 52. Štěpán J., 2011b, Řeč o češtině v tvorbě současných českých spisovatelů, „Jazykovědné aktuality” 48, s. 105–117 [online: http://www.jazykovednesdruzeni.cz/JA1134.pdf].
 53. Štěpán J., 2015a, Hovorová spisovná čeština, „Bohemistyka” 15, č. 2, s. 139–158 [online: http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2015/Stepan.pdf].
 54. Štěpán J., 2015b, Podmínky elipsy střední věty v podřadném souvětí, „Naše řeč” 98, s. 225–237.
 55. Štěpánová V., 2011, Korpus rozhlasových nahrávek. In F. Čermák (ed.), Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. Studie z korpusové lingvistiky svazek 15, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Ústav Českého národního korpusu, s. 74–77.
 56. Trost P., 1939, Z problémů poetiky, „Slovo a slovesnost” 5, s. 59–61.
 57. Uličný O., 2007, Jazyková a jazykovědná situace češtiny a slovenštiny – pokus o srovnání. In Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, s. 174–177.
 58. Vaňková I. et al., 2005, Co na srdci, to na jazyku, Praha: Nakladatelství Karolinum.
 59. Vybíral P., 2008, České, televizní a spisovné aneb Nad připomínkami diváků, „Jazykovědné aktuality” 45, s. 79–83.