Szkice z dialektologii języka czeskiego 3. Czeska dialektologia od połowy XX w. i jej aktualne zadania

Main Article Content

Irena BOGOCZOVÁ

Abstrakt

Článek Česká dialektologie od pol. 20. stol. a její aktuální úkoly je přehledem toho, čím se zabývala česká dialektologie od konce 2. světové války po současnost. Autorka se zaměřuje na významné badatele a jejich díla, na základní úkoly (projekty), na vývoj českého dialektologického myšlení obecně. Okrajově se dotýká nové politické a společenské situace v poválečném Československu, která přinesla změny také na jazykové mapě této země. Z celostních (komplexních) prací autorka upozorňuje hlavně na Nástin české dialektologie Jaroslava Běliče a na kolektivní dílo Český jazykový atlas (díl I–VI). Výběr dílčích témat i literatury zohledňuje do jisté míry potřeby a preference polského bohemisty.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
BOGOCZOVÁ, I. (2018). Szkice z dialektologii języka czeskiego 3. Czeska dialektologia od połowy XX w. i jej aktualne zadania. Bohemistyka, (2), 144-162. https://doi.org/10.14746/bo.2017.2.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bachmannová J., 1998, Podkrkonošský slovník, Praha: Academia.
 2. Bachmannová J., 2016, Slovník podkrkonošského nářečí, Praha: Academia.
 3. Bachmannová J., Jančák P., 1999, Jak se mluví v Čechách, [CD] Praha: Academia.
 4. Bachmannová J., Jančák P., 2002, Jak se mluvilo v českých vesnicích v cizině. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí. Kladsko, Střelínsko, Žitomirsko, Daruvarsko, Banát, Praha: Academia.
 5. Balhar J. (red.), 1997, 1999, 2002, 2005, 2011, ČJA, Český jazykový atlas, tom II, III, IV, V, VI, Praha: Academia.
 6. Balhar J., 1974, Skladba lašských nářečí, Praha: Academia.
 7. Balhar J., Jančák P. (red.), 1992, ČJA, Český jazykový atlas, tom I, Praha: Academia.
 8. Bělič J., 1954, Nářečí dolská na Moravě, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 9. Bělič J., 1972, Nástin české dialektologie, Praha: SPN.
 10. Bogoczová I., 2012a, Czeska norma (nie)literacka w opinii (nie)językoznawców, „Studia Slavica” XVI, s. 75–83.
 11. Bogoczová I., 2012b, Sytuacja literackiej odmiany języka czeskiego na tle aktualnych badań socjolingwistycznych, „Socjolingwistyka” 26, s. 89–105.
 12. Chloupek J., 1971, Aspekty dialektu, Brno: Universita J.E. Purkyně.
 13. Bogoczová I. a kol., 2000, Tváře češtiny, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity.
 14. Čižmárová L., 2000, Jazykový atlas jihozápadní Moravy. Brno: Masarykova univerzita.
 15. Cuřín F., 1973, Regionální prvky ve vyučování českému jazyku, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 16. Davidová D. a kol., 1997, Mluvená čeština na Moravě, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity.
 17. Encyklopedický slovník češtiny, 2002, red. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 18. Hronek J., 1972, Obecná čeština, Praha: Karolinum.
 19. Ireinová M., 2010, Účast české dialektologie v projektu Slovanský jazykový atlas, [w:] Čeština – jazyk slovanský 4 (Sborník příspěvků z webové konference s mezinárodní účastí konané 20. 9. – 31. 10. 2010), red. R. Šink, Ostrava: Ostravská univerzita, s.185–192.
 20. Jančák P., 1989, Vzpomínka na českého dialektologa Jaroslava Voráče, „Naše řeč”, 72, nr 5, s. 263–265.
 21. Jančáková J., 1987, Nářečí a běžná mluva na Příbramsku, Praha: Univerzita Karlova.
 22. Karlík P., Krčmová M., Pleskalová J., Večerka R., 2007, Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, Praha: Academia.
 23. Kazmíř S., 2001, Slovník valašského nářečí [w wersji elektronicznej – 2007]
 24. Kellner, 1946, 1949, Východolašská nářečí, Brno: Dialektologická komise při Matici moravské.
 25. Kellner, 1954, Úvod do dialektologie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 26. Kloferová S., 2007, Dialektologie, [w:] Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, red. J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík, Praha: Academia, s. 336–376.
 27. Komárek M., 1974, K šedesátinám J. Běliče, „Naše řeč”, 57, nr 1, s. 1–5.
 28. Kopečný Fr., 1957, Nářečí Určic a okolí, Prostějovský úsek hanáckého nářečí centrálního, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 29. Králík S., 1986, Nářečí na Kelečsku, Praha: Academia.
 30. Krčmová M., 2002, Čeština obecná, [w:] Encyklopedický slovník češtiny, red. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 81–82.
 31. Kuchař J., Utěšený S., 1972, Čeština všední i nevšední, Praha: Academia.
 32. Lamprecht A., 1953, Středoopavská nářečí, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 33. Lamprecht A., 1963, Slovník středoopavského nářečí, Opava: Krajské nakladateklství.
 34. Lamprecht A., Michálková V. (red.), 1976, České nářeční texty, Praha: SPN.
 35. Michálková V. 1971, Studie o východomoravské nářeční větě, Praha: Academia.
 36. Sgall P., Hronek J., 1992, Čeština bez příkras, Praha: H & H.
 37. Šipková M., 1993, Stavba věty v mluvených projevech. Syntax hanáckých nářečí, Jinočany: H & H.
 38. Šipková M., 2009. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: Přednášky a besedy ze 42. běhu LŠSS, Brno : Masarykova univerzita, s. 164–170.
 39. Skulina J., 1979, Ostravská mluva, Ostrava: Nakladatelství Profil.
 40. Skulina J., 1964, Severní pomezí moravskoslovenských nářečí, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 41. Slovník nářečí českého jazyka. Online: http://sncj.ujc.cas.cz.
 42. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Online: http://spjms.ujc.cas.cz.
 43. Sochová Zd., 2001, Lašská slovní zásoba, Praha: Academia.
 44. Svěrák F., 1951, Svatobořické nářečí, „Časopis Matice moravské ” 70, s. 418–466.
 45. Svěrák F., 1955, Karlovické nářečí, „Časopis Dědina pod Beskydem” 4, s. 40–42.
 46. Svěrák F., 1966, Nářečí na Břeclavsku a v dolním Pomoraví, Brno: Univerzita J. E. Purkyně.
 47. Utěšený S., 1960, Nářečí přechodného pásu česko-moravského: hláskoslovi, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 48. Voráč J., 1955, Česká nářečí jihozápadní I, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 49. Voráč J., 1976, Česká nářečí jihozápadní II, Praha: Academia.