Szkice z dialektologii języka czeskiego 3. Czeska dialektologia od połowy XX w. i jej aktualne zadania
PDF

Słowa kluczowe

język czeski
dialektologia
toponimy
projekty badawcze

Jak cytować

BOGOCZOVÁ, I. (2018). Szkice z dialektologii języka czeskiego 3. Czeska dialektologia od połowy XX w. i jej aktualne zadania. Bohemistyka, 17(2), 144–162. https://doi.org/10.14746/bo.2017.2.4

Abstrakt

Článek Česká dialektologie od pol. 20. stol. a její aktuální úkoly je přehledem toho, čím se zabývala česká dialektologie od konce 2. světové války po současnost. Autorka se zaměřuje na významné badatele a jejich díla, na základní úkoly (projekty), na vývoj českého dialektologického myšlení obecně. Okrajově se dotýká nové politické a společenské situace v poválečném Československu, která přinesla změny také na jazykové mapě této země. Z celostních (komplexních) prací autorka upozorňuje hlavně na Nástin české dialektologie Jaroslava Běliče a na kolektivní dílo Český jazykový atlas (díl I–VI). Výběr dílčích témat i literatury zohledňuje do jisté míry potřeby a preference polského bohemisty.

https://doi.org/10.14746/bo.2017.2.4
PDF

Bibliografia

Bachmannová J., 1998, Podkrkonošský slovník, Praha: Academia.

Bachmannová J., 2016, Slovník podkrkonošského nářečí, Praha: Academia.

Bachmannová J., Jančák P., 1999, Jak se mluví v Čechách, [CD] Praha: Academia.

Bachmannová J., Jančák P., 2002, Jak se mluvilo v českých vesnicích v cizině. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí. Kladsko, Střelínsko, Žitomirsko, Daruvarsko, Banát, Praha: Academia.

Balhar J. (red.), 1997, 1999, 2002, 2005, 2011, ČJA, Český jazykový atlas, tom II, III, IV, V, VI, Praha: Academia.

Balhar J., 1974, Skladba lašských nářečí, Praha: Academia.

Balhar J., Jančák P. (red.), 1992, ČJA, Český jazykový atlas, tom I, Praha: Academia.

Bělič J., 1954, Nářečí dolská na Moravě, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Bělič J., 1972, Nástin české dialektologie, Praha: SPN.

Bogoczová I., 2012a, Czeska norma (nie)literacka w opinii (nie)językoznawców, „Studia Slavica” XVI, s. 75–83.

Bogoczová I., 2012b, Sytuacja literackiej odmiany języka czeskiego na tle aktualnych badań socjolingwistycznych, „Socjolingwistyka” 26, s. 89–105.

Chloupek J., 1971, Aspekty dialektu, Brno: Universita J.E. Purkyně.

Bogoczová I. a kol., 2000, Tváře češtiny, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity.

Čižmárová L., 2000, Jazykový atlas jihozápadní Moravy. Brno: Masarykova univerzita.

Cuřín F., 1973, Regionální prvky ve vyučování českému jazyku, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Davidová D. a kol., 1997, Mluvená čeština na Moravě, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity.

Encyklopedický slovník češtiny, 2002, red. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Hronek J., 1972, Obecná čeština, Praha: Karolinum.

Ireinová M., 2010, Účast české dialektologie v projektu Slovanský jazykový atlas, [w:] Čeština – jazyk slovanský 4 (Sborník příspěvků z webové konference s mezinárodní účastí konané 20. 9. – 31. 10. 2010), red. R. Šink, Ostrava: Ostravská univerzita, s.185–192.

Jančák P., 1989, Vzpomínka na českého dialektologa Jaroslava Voráče, „Naše řeč”, 72, nr 5, s. 263–265.

Jančáková J., 1987, Nářečí a běžná mluva na Příbramsku, Praha: Univerzita Karlova.

Karlík P., Krčmová M., Pleskalová J., Večerka R., 2007, Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, Praha: Academia.

Kazmíř S., 2001, Slovník valašského nářečí [w wersji elektronicznej – 2007]

Kellner, 1946, 1949, Východolašská nářečí, Brno: Dialektologická komise při Matici moravské.

Kellner, 1954, Úvod do dialektologie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Kloferová S., 2007, Dialektologie, [w:] Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, red. J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík, Praha: Academia, s. 336–376.

Komárek M., 1974, K šedesátinám J. Běliče, „Naše řeč”, 57, nr 1, s. 1–5.

Kopečný Fr., 1957, Nářečí Určic a okolí, Prostějovský úsek hanáckého nářečí centrálního, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Králík S., 1986, Nářečí na Kelečsku, Praha: Academia.

Krčmová M., 2002, Čeština obecná, [w:] Encyklopedický slovník češtiny, red. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 81–82.

Kuchař J., Utěšený S., 1972, Čeština všední i nevšední, Praha: Academia.

Lamprecht A., 1953, Středoopavská nářečí, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Lamprecht A., 1963, Slovník středoopavského nářečí, Opava: Krajské nakladateklství.

Lamprecht A., Michálková V. (red.), 1976, České nářeční texty, Praha: SPN.

Michálková V. 1971, Studie o východomoravské nářeční větě, Praha: Academia.

Sgall P., Hronek J., 1992, Čeština bez příkras, Praha: H & H.

Šipková M., 1993, Stavba věty v mluvených projevech. Syntax hanáckých nářečí, Jinočany: H & H.

Šipková M., 2009. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: Přednášky a besedy ze 42. běhu LŠSS, Brno : Masarykova univerzita, s. 164–170.

Skulina J., 1979, Ostravská mluva, Ostrava: Nakladatelství Profil.

Skulina J., 1964, Severní pomezí moravskoslovenských nářečí, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Slovník nářečí českého jazyka. Online: http://sncj.ujc.cas.cz.

Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Online: http://spjms.ujc.cas.cz.

Sochová Zd., 2001, Lašská slovní zásoba, Praha: Academia.

Svěrák F., 1951, Svatobořické nářečí, „Časopis Matice moravské ” 70, s. 418–466.

Svěrák F., 1955, Karlovické nářečí, „Časopis Dědina pod Beskydem” 4, s. 40–42.

Svěrák F., 1966, Nářečí na Břeclavsku a v dolním Pomoraví, Brno: Univerzita J. E. Purkyně.

Utěšený S., 1960, Nářečí přechodného pásu česko-moravského: hláskoslovi, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Voráč J., 1955, Česká nářečí jihozápadní I, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Voráč J., 1976, Česká nářečí jihozápadní II, Praha: Academia.