Jedem do Čechách: k nahrazování jmenných koncovek genitivu lokálem

Main Article Content

Milan HRDLIČKA

Abstrakt

Podoba češtiny v majoritním jinojazyčném prostředí zavisí na celé řadě jazykových i nejazykových faktorů. Společným rysem zahraničních realizací češtiny je jejich sbližování s místním dominantním jazykem. Rozlišují se tři základní důsledky jazykového kontaktu: přejímky, redukce a atrofické změny. Zahraniční vainty češtiny se vyznačují také poměrně častým nahrazováním jmenné koncovky genitivu lokálem, dochází k tomu hlavně v množném čísle. Tento jev má nářeční původ, příčinou může být i malá zvuková výraznost genitivního zakončení, které je nahrazováno foneticky zřetelnější koncovkou lokálu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
HRDLIČKA, M. (2018). Jedem do Čechách: k nahrazování jmenných koncovek genitivu lokálem. Bohemistyka, (2), 182-188. https://doi.org/10.14746/bo.2017.2.6
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Referencje

 1. Bělič J., 1959, Poznámky o češtině na Daruvarsku v Jugoslávii, [in:] K. Horálek, J. Kurz, M. Romportl (eds.), Slavica Pragensia, 1, Philologica, Praha: Univerzita Karlova, s. 59-75.
 2. Bělič J., 1972, Nástin české dialektologie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 3. Encyklopedický slovník češtiny, 2007, P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 4. Heroldová I., 1971, Život a kultura českých exulantů z 18. století, Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV.
 5. Hrdlička M., 2011, K užívání českých číslovek a číselných výrazů (se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku), „Studie z aplikované lingvistiky“ 2, s. 11-22.
 6. Hrdlička M., 2014, K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím, „Studie z aplikované lingvistiky“ 5, s. 98-115.
 7. Hrdlička M., (v tisku), Čeština v majoritním jinojazyčném prostředí.
 8. Hudousková A., 2015, Jmenné koncovky v češtině pro cizince – distribuce, frekvence a fonetika. První sonda, [in:] V. Petkevič, A. Adamovičová, V. Cvrček (eds.), Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozenínám prof. Františka Čermáka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 215-230.
 9. Jančáková J., Jančák P., 2004, Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny, Praha: Karolinum.
 10. Kučera K., 1989, Český jazyk v USA, Praha: Univerzita Karlova.
 11. Poldauf I., Šprunk K., 1968, Čeština jazyk cizí, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 12. Utěšený S., 1962, O jazyce českých osad na jihu rumunského Banátu, „Český lid“ 49, s. 201-209.
 13. Utěšený S., 1964, Z druhé výpravy za češtinou v rumunském Banátě, „Český lid“ 51, s. 27-32.
 14. Voráč J., Jančák P., 1962, K dnešnímu stavu nářečí střelínských Čechů v Polsku, [in:] V. Barnet, J. Bělič, K. Horálek et al. (eds.), Slavica Pragensia, 4, Philologica, Praha: Univerzita Karlova, s. 599-604.
 15. Zajícová L., 2010, Český jazyk v Paraguayi. Studie o jazykovém kontaktu a zániku, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.