Jedem do Čechách: k nahrazování jmenných koncovek genitivu lokálem

Main Article Content

Milan HRDLIČKA

Abstrakt

Podoba češtiny v majoritním jinojazyčném prostředí zavisí na celé řadě jazykových i nejazykových faktorů. Společným rysem zahraničních realizací češtiny je jejich sbližování s místním dominantním jazykem. Rozlišují se tři základní důsledky jazykového kontaktu: přejímky, redukce a atrofické změny. Zahraniční vainty češtiny se vyznačují také poměrně častým nahrazováním jmenné koncovky genitivu lokálem, dochází k tomu hlavně v množném čísle. Tento jev má nářeční původ, příčinou může být i malá zvuková výraznost genitivního zakončení, které je nahrazováno foneticky zřetelnější koncovkou lokálu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Referencje

 1. Bělič J., 1959, Poznámky o češtině na Daruvarsku v Jugoslávii, [in:] K. Horálek, J. Kurz, M. Romportl (eds.), Slavica Pragensia, 1, Philologica, Praha: Univerzita Karlova, s. 59-75.
 2. Bělič J., 1972, Nástin české dialektologie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 3. Encyklopedický slovník češtiny, 2007, P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 4. Heroldová I., 1971, Život a kultura českých exulantů z 18. století, Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV.
 5. Hrdlička M., 2011, K užívání českých číslovek a číselných výrazů (se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku), „Studie z aplikované lingvistiky“ 2, s. 11-22.
 6. Hrdlička M., 2014, K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím, „Studie z aplikované lingvistiky“ 5, s. 98-115.
 7. Hrdlička M., (v tisku), Čeština v majoritním jinojazyčném prostředí.
 8. Hudousková A., 2015, Jmenné koncovky v češtině pro cizince – distribuce, frekvence a fonetika. První sonda, [in:] V. Petkevič, A. Adamovičová, V. Cvrček (eds.), Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozenínám prof. Františka Čermáka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 215-230.
 9. Jančáková J., Jančák P., 2004, Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny, Praha: Karolinum.
 10. Kučera K., 1989, Český jazyk v USA, Praha: Univerzita Karlova.
 11. Poldauf I., Šprunk K., 1968, Čeština jazyk cizí, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 12. Utěšený S., 1962, O jazyce českých osad na jihu rumunského Banátu, „Český lid“ 49, s. 201-209.
 13. Utěšený S., 1964, Z druhé výpravy za češtinou v rumunském Banátě, „Český lid“ 51, s. 27-32.
 14. Voráč J., Jančák P., 1962, K dnešnímu stavu nářečí střelínských Čechů v Polsku, [in:] V. Barnet, J. Bělič, K. Horálek et al. (eds.), Slavica Pragensia, 4, Philologica, Praha: Univerzita Karlova, s. 599-604.
 15. Zajícová L., 2010, Český jazyk v Paraguayi. Studie o jazykovém kontaktu a zániku, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.