Polská přísloví ve sbírce Václava Flajšhanse Česká přísloví

Main Article Content

Valerij M. Mokienko

Abstrakt

Článek ukazuje polská přísloví obsažená ve slovníku Česká přísloví Václava Flajšhanse. Autor poznamenává, že vedle významné skupiny lexikálních výpůjček, které pronikaly z polštiny do češtiny v 19. století, je zde také velká skupina přísloví. Ve slovníku Flajšhanse se rozlišují informace, které dokazují, že autor slovníku je si vědom toho, že některá přísloví mohou být společná východním a západním Slovanům.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mokienko, V. M. (2019). Polská přísloví ve sbírce Václava Flajšhanse Česká přísloví. Bohemistyka, (1), 33-48. https://doi.org/10.14746/bo.2019.1.3
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Valerij M. Mokienko, Petrohradská univerzita

professor, PhDr., DrSc., bohemist, linguist, slavist, phraseologist, professor at the Department of Slavonic Philology, St. Petersburg State University (Russian Federation). Main interests: lexicology and phraseology (synchronous and diachronic), Czech as a foreign language, comparative Slavonic studies, translatology, Slavic dialectology, lexicography. Last published works: Чешский язык. Учебное пособие по развитию речи (Санкт-Петербург 2010), Образы русской речи. Историко-этимологические очерки фразеологии (Мocква 2007), Phraseologie und Folklore: Ihre linguokulturelle und lexikografische Beschreibung. Kollektivmonografie (Greifswald 2018), Wo der Hund begraben liegt. Studien zur slawischen Parömiologie und Phraseologie von Valerij Michajlovič Mokienko (współredaktor; Burlington–Greifswald 2018).

E-mail: mokienko40@mail.ru

Referencje

 1. Balowska G., 2001, [rec.] Teresa Zofia Orłoś, Czeskie odrodzenie narodowe i językowe, Kraków 2000, 85 s. „Bohemistyka” I, nr 1, s. 90–94.
 2. Basaj M. 1966, Bohemizmy w języku pism Marcina Krowickiego, Wrocław: Ossolineum.
 3. Basaj M., J. Siatkowski, 1964–1976, Przegląd wyrazów uważanych w literaturze naukowej za bohemizmy, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” X (1964), s. 60–75; XI (1965); XII (1966), s. 66–82; XIII (1974), s. 5–36; XIV (1974), s. 5–41; XV (1976), s. 5–41.
 4. Basaj M., Siatkowski J., 1967-1972, Przegląd wyrazów uważanych w literaturze naukowej za bohemizmy, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. VI (1967), s. 7–24; t. VII (1967), s. 5–31; t. VIII (1969), s. 5–33; t. IX (1970), s. 5– 35; t. X (1971), s. 5–34; t. XI (1972), s. 5–46.
 5. Basaj M., Siatkowski J., 2006, Bohemizmy w języku polskim: słownik, Warszawa: Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski.
 6. Basaj M., Siatkowski J., 1991, 2002, 2007, 2010, Słownik czesko-polski, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna [wyd. 1 – 1991, wyd. 2. poprawione – 2002, wyd. 3 – 2007, wyd. 4 – 2010].
 7. Dunaj B., 1977, Zapożyczenia czeskie w polszczyźnie XII–XIII wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 451. Prace Językoznawcze” 52, s. 27–38.
 8. Flajšhans V., 1911–1913, Česká přísloví. Sbírka přísloví, přípovídek a pořekadel lidu Českého v Cechách, na Moravě a v Slezsku. I. Přísloví staročeská, díl I (A–N), díl II (O–Ru). Praha.
 9. Flajšhans V., 2013, Česká přísloví. Sbírka přísloví, přípovídek a pořekadel lidu Českého v Cechách, na Moravě a v Slezsku. Díl I. Přísloví staročeská. Díl I (A–N), díl II (O–Ru). 2., rozšířené vydání. Předmluva V. Mokienko, komentáře V. Mokienko, L. Stěpanova. Editors Valerij Mokienko, Ludmila Stěpanova. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 10. Jacobson R. [pseud. Olaf Jansen], 1939, Český podíl na cirkevněslovanské kultuře, [in:] Co daly naše země Evropě a lidstvu. Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození. Praha: Evropský literární klub, s. 9–20.
 11. Matla M., 2012, Czeskie wpływy kulturowe w języku i piśmiennictwie państwa piastowskiego (od X do XIV wieku) w świetle historiografii polskiej „Historia Slavorum Occidentalis”, nr 2(3), s. 210–233.
 12. Nehring W. 1876, Über der Einfluss der altčechischen Literatur auf die altpolnische. „Archiv für slavische Philologie” 1, s. 60–81.
 13. Nitsch K., 1933, 1954, Przyczynki do charakterystyki polskich czechizmów [przedruk w: idem, Wybór pism polonistycznych, t. I, Wrocław 1954, s. 219–225].
 14. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, 1969–1978, red. J. Krzyżanowskiego, t. 1–4. Warszawa.
 15. Orłoś T.Z., 2000, Czeskie odrodzenie narodowe i językowe, Kraków.
 16. Reczek J., 1968, Bohemizmy leksykalne w języku polskim do końca XV wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław.
 17. Skorupka S., 1958, Idiomatyzmy frazeologiczne w języku polskim i ich geneza. „Славянская филология” [Москва], т. 3. c. 124–155.
 18. Stieber Z., 1955, Wpływ czeszczyzny na kształtowanie się polskiego języka literackiego, [w:] Česko-polský sborník vědeckých práci II, Praha 1955, s. 27–34.
 19. Абисогомян И., 2009, Становление чешской лексикографии в эпоху национального возрождения: традиции и новаторство. Tartu: издатeльcтво Тартусского унивeрситeта.
 20. Березович Е.Л., Леонтьева Т.В., 2004, Языковой образ дурака: этнолингвистический аспект, [в:] Язык культуры: Семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996). Москва, c. 368–384.
 21. Івченко А.О., 1996, Українська народна фразеологія: ареали, етимологія. Харьків: Око.
 22. Лилич Г.А., 1982, Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного языка (конец XVIII–начало XIX века). Лeнинград: издатeльcтво Лeнинградского унивeрситeта.
 23. Лилич Г.А., 2016, Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного языка (конец XVIII–начало XIX века). Под ред. А. Бириха, Х. Вальтера, В.М. Мокиенко. Санкт-Петербург–Greifswald–Heidelberg.
 24. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., 2008, Большой словарь русских сравнений. Более 45 000 образных выражений. Под общей редакцией В. М. Мокиенко. Москва: ЗАО ОЛМА Медиа Групп.
 25. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К. 2010, Большой словарь русских пословиц. Около 70 000 пословиц. Под общей редакцией В. М. Мокиенко. Москва: ОЛМА Медиа Групп.
 26. Прислів’я та приказки, 1989–1991, Упорядник М.М. Пазяк, т. 1. Природа. Господарська діяльність людини. 1989; т. 2. Людина. Родинне життя. Риси характеру. 1990; т. 3. Взаємини між людьми. 1991; т. 4. Українськi прислiв’я, приказки та порiвняння з лiтературних пам’яток. Казань: Наукова думка.
 27. Янкоўскі Ф.М., 1962, Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы. Выд. 2-е. Мінск.