Intensification Functions of Phrasemes with the Base Words čert ‘devil’, král ‘king’, and drak ‘dragon’

Main Article Content

Michaela Křivancová

Abstrakt

This contribution focuses on phrasemes with an intensification function. The emphasis is laid on phrasemes with the so-called base word čert ‘devil’, král ‘king’, and drak ‘dragon’. We will attempt to show that the bearer of an intensification function is in some phrasemes the base word itself and in other cases the whole proposition. On several illustrative examples we will prove different formal types of phraseological units which perform an intensification function with the given base words. Furthermore, we will attempt to show that an identical or similar form of phraseological units differing only in the base word (although from one thematic unit) need not have an identical or similar semantic-functional structure.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Křivancová, M. (2019). Intensification Functions of Phrasemes with the Base Words čert ‘devil’, král ‘king’, and drak ‘dragon’. Bohemistyka, (2), 159-168. https://doi.org/10.14746/bo.2019.2.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Michaela Křivancová, České Budějovice

PhD, bohemist, assistant professor at the Institute of Bohemia at the University of South Bohemia in České Budějovice. Main interests: ethnolinguistics, linguistic image of the world, Czech phraseology, contemporary Czech language with particular emphasis on grammar, linguistic analysis of messages. Published works: Pojďte s námi do pohádky. Obraz pohádkových bytostí v české frazeologii. In: Moderní lingvistika mezi pragmatickým a kognitivistickým přístupem (Plzeň 2017), Чешская фразеология с опорным словом »сказка«. In: Сборник материалов Третьего Международного научного семинара »Язык, литература и культура как грани межкультурного общения« (Plzeň 2017), Čertovský guláš – druhá část. Obraz čerta v české frazeologii („Lingua Viva” 2016), Čertovský guláš – první část. Obraz čerta v české frazeologii („Lingua Viva” 2015).

E-mail: mkrivancova@ff.jcu.cz

Referencje

 1. Sources
 2. Bečka J.V., 1982, Slovník synonym a frazeologismů. 3rd edition. Praha: Novinář.
 3. Čelakovský F. L., 1949, Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. 3rd edition. Praha: Vyšehrad.
 4. Čermák F. a kol., 2009a, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 1st vol. Praha: LEDA.
 5. Čermák F. a kol., 2009b, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 2nd vol. Praha: LEDA.
 6. Čermák F. a kol., 2009c, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 3rd vol. Praha: LEDA.
 7. Čermák F. a kol., 2009d, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4th vol. Praha: LEDA.
 8. Čermák F., Holub, J., 2016, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 5th vol. Onomaziologický slovník. Praha: LEDA.
 9. Dobrovský J., 1963, Českých přísloví sbírka. Prepared by Heřman, M. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 10. Flajšhans V., 2013, Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. (2 volumes). 2nd edition. Olomouc: Univerzita Palackého.
 11. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2004, reprint 3rd edition. Praha: Academia.
 12. Zaorálek J., 2000, Lidová rčení. 4th edition. Praha: Academia.
 13. References
 14. Čermák F., 2007, Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Praha: Karolinum.
 15. Čermák F., 2017, Frazém a idiom. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: FF MU. Online:
 16. https://www.czechency.org/slovnik/ FRAZÉM A IDIOM [cit. 1. 5. 2018].
 17. Hrbáček J., 1994, Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha: Trizonia.
 18. Hrbáček J., 1994, Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha: Trizonia.
 19. Křivancová M., 2017, Pojďte s námi do pohádky. Obraz pohádkových bytostí v české frazeologii. „Acta FF ZČU. Moderní lingvistika mezi pragmatickým a kognitivistickým přístupem” 9, č. 2, s. 67–100.
 20. Křivancová M., 2016, Čertovský guláš – druhá část. (Obraz čerta v české frazeologii). „Lingua Viva“ XII, č. 22, s. 34−45.
 21. Křivancová M., 2015, Čertovský guláš – první část. (Obraz čerta v české frazeologii). „Lingua Viva“ XI, č. 21, s. 41−48.
 22. Mrhačová E., 2003, Prémie se zooapelativem jako bázovým slovem v češtině a polštině. In: Prémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.−21.11.2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho »Mudrosloví«. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, s. 107−115.
 23. Příruční slovník jazyka českého, 2007−2008, Praha: Ústav pro jazyk český. Online:
 24. http://bara.ujc.cas.cz/psjc [cit. 1. 5. 2018].
 25. Slovník spisovného jazyka českého, 2011, Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV. Online: http://ssjc.ujc.cas.cz [cit. 1. 5. 2018].