Anglicyzmy leksykalne i ich derywaty w języku czeskim na podstawie gazety »Mladá fronta Dnes«

Main Article Content

Marek Chlebowski

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest 435 haseł leksykalnych – anglicyzmy i derywaty od anglicyzmów (użyte łącznie 3 124 razy). Materiał pochodzi z siedmiu obszernych numerów gazety „Mladá fronta Dnes” z listopada 2009 r. Jednostki leksykalne reprezentują między innymi następujące pola znaczeniowe: sport (128 haseł), muzyka i subkultury (40 haseł), transport i budownictwo (25 haseł), ekonomia i handel (24 hasła), środki masowego przekazu (24 hasła). Około 40% wszystkich haseł stanowią hapaxlegomena.Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chlebowski , M. (2020). Anglicyzmy leksykalne i ich derywaty w języku czeskim na podstawie gazety »Mladá fronta Dnes«. Bohemistyka, (4), 484–500. https://doi.org/10.14746/bo.2019.4.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, Kraków.
 2. Butler D., 1967, Koncepcje pola znaczeniowego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 2, s. 41–59.
 3. Hampl L., 2014, Odraz anglické lexikální jednotky »blue« v českých neologizmech a počeštěném názvosloví s využitím bázové modré barvy, „Bohemistyka”, nr 1, s. 78–86.
 4. Hubáček J., 2003, Výběrový slovník českých slangů, Ostrava.
 5. Imioło I., 2001, Język czeskiej reklamy końca XX wieku, „Bohemistyka”, nr 2, s. 153–169.
 6. Kořenský J., 2003, Internacionalizace současných slovanských jazyků – možnost nebo nutnost?, Jazykovedný časopis”, nr 1–2, s. 7–11.
 7. Kraus J. a kol., 2007, Nový akademický slovník cizích slov A–Ž, Praha.
 8. Mańczak-Wohlfeld E., 1992, Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków.
 9. Mańczak-Wohlfeld E., 1995, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków.
 10. Mańczak-Wohlfeld E. (red.), 2010, Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Warszawa.
 11. Martincová O. a kol., 1998–2004, Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Díl 1–2, Praha.
 12. Michalska E., 2010, Vliv angličtiny na slovní zásobu češtiny po sametové revolucí v roce 1989, [w:] Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej, red. M. Balowski, Poznań, s. 375–383.
 13. Nekula M., 2004, Anglicismy v češtině, [w:] W. Viereck, K. Viereck, H. Ramisch, Atlas anglického jazyka, Praha, s. 259–277.
 14. Pisarek W., 1967, Pojęcie pola znaczeniowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych, „Pamiętnik Literacki”, nr 2, s. 493–516.
 15. Rejzek J., 2001, Český etymologický slovník, Voznice.
 16. Svobodová D., 2007, Internacionalizace současné české slovní zásoby, Ostrava.
 17. Svobodová D., 2010, Cizojazyčné neologizmy: mezi módností a standardem, [w:] Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej, red. M. Balowski, Poznań, s. 285–394.
 18. Svobodová D., 2015, Jazykové, psychologické a historicko-kulturní vlivy na adaptaci cizích slov, [w:] Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej, red. M. Balowski, Poznań, s. 375–382.
 19. Svobodová D., 2016, Anglicismy v češtině: analýza adaptačních vzorců, [w:] Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej, red. M. Balowski, Poznań, s. 440–447.
 20. Szczepańska E., 2004a, Niektóre tendencje w rozwoju języka czeskiego i polskiego, „Bohemistyka”, nr 1, s. 19–27.
 21. Szczepańska E., 2004b, Internacjonalizacja a anglicyzmy w języku czeskim i polskim, „Bohemistyka”, nr 2, s. 96–104.
 22. Szczepańska E., 2009, Procesy językowe w komunikacji językowej jako przejaw globalizacji języka, „Bohemistyka”, nr 1, s. 51–62.
 23. Tokarski R., 1984, Struktura pola znaczeniowego (studia językoznawcze), Warszawa.
 24. Waszakowa K., 2006, O nowych pracach Czeskiej Akademii Nauk poświęconych neologizmom, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 3–22.