Ke kvalifikátoru kolokviální v »Akademickém slovníku současné češtiny«

Main Article Content

Josef Štěpán

Abstrakt

The article deals with the concepts of colloquial-standard Czech, everyday Czech and common Czech. The concept of the standard Czech and its norm is analysed in more detail; this analysis is used also as a starting point for the evaluation of words from the point of view of their (non-)standardness. The paper criticises the broad definition and use of the qualifier kolokviální, used for the units of the spoken informal language in the article by P. Kochová and Z. Opavská devoted to the preparation of the Academic Dictionary of the Contemporary Czech. Instead of the qualifier colloquial delimited in this way, the author proposes – on the data of univerbation units, loanwords and new meanings – to use both the qualifier non-standard and the newly more narrowly delimited qualifier colloquial, which would correspond to the qualifier colloquial-standard in the existing dictionaries. The article arrives to the conclusion that the conception of P. Kochová and Z. Opavská would disrupt the integrity of the standard Czech, because with their broadly delimited qualifier colloquial non-standard words would enter into the standard Czech.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Štěpán, J. (2020). Ke kvalifikátoru kolokviální v »Akademickém slovníku současné češtiny« . Bohemistyka, (2), 177-185. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.3
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Josef Štěpán, Univerzita Karlova

JOSEFŠTĚPÁN, doc. PhDr., CSc., bohemista, językoznawca, emerytowany docent Instytutu Języka Czeskiego i Teorii Komunikacji Uniwersytetu Karola w Pradze. Zainteresowania badawcze: historia języka czeskiego, gramatyka języka czeskiego – składnia, semantyka. Ostatnio opublikowane prace: K otázce souvětných členů (klauzí) („Slovo a slovesnost” 2012), Široce způsobové vedlejší věty zájmenně-částicové („Naše řeč” 2012), Postoje současných českých spisovatelů k mateřštině („Bohemistyka” 2012), Široce způsobové vedlejší věty zájmenně-příslovcové. In: Korpus – gramatika – axiologie (Prha 2012), Příčinnostní vedlejší věty z hlediska kvantitativního (na materiálu vědeckých textů) („Jazykovědné aktuality” 2012), L. Vaculík, J. Škvorecký, M. Kundera, P. Kohout a V. Havel o češtině („Bohemistyka” 2011, nr 1). Adres e-mailowy: stepan.josef@centrum.cz.

Referencje

 1. Bermel N., Knittl L., 2012, Corpus frequency and acceptability judgements: A study of morphosyntactic variants in Czech, „Corpus Linguistics and Linguistic Theory” 8(2), s. 241–275.
 2. Čermák F., Hronek J., Machač J. (eds.), 1994, Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné A – P, Praha: Academia.
 3. Homoláč J., Mrázková K., 2014, K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních, „Slovo a slovesnost” 75, s. 3–38.
 4. Jedlička A., 1974, Spisovný jazyk v současné komunikaci, Praha: Universita Karlova.
 5. Kochová P., Opavská Z., 2016a, Akademický slovník současné češtiny, „Naše řeč” 99, s. 57–83.
 6. Kochová P., Opavská Z. (eds.), 2016b, Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
 7. Kolářová I., 2013, Univerbizáty. In F. Štícha a kol., Akademická gramatika spisovné češtiny, Praha: Academia, s. 163–178.
 8. Martincová O., 1983, Problematika neologismů v současné spisovné češtině, Praha: Univerzita Karlova.
 9. Martincová O. a kol., 1998, Nová slova v češtině. Slovník neologizmů, Praha: Academia.
 10. Prošek M., 2017, Jazyková kultura – současný stav disciplíny. In O. Uličný (ed.): Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci, Liberec: Technická univerzita, s. 101–107.
 11. Sgall P., 1990, Havránkova koncepce rozvrstvení národního jazyka. In A. Macurová (ed.), Slavica Pragensia, 34. Sborník k poctě stého výročí narození akademika Bohuslava Havránka, Praha: Univerzita Karlova, s. 83–92.
 12. Svobodová J., 2011, Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice. In O. Orgoňová (ed.), Jazyk a komunikácia v súvislosťach III., Bratislava: Univerzita Komenského, s. 86–93.
 13. Svobodová J., Adámková I., Bogoczová I., Jandová E., Metelková R., Svobodová D., 2011, Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci, Ostrava: Universitatis Ostraviensis.
 14. Šrámek R., 2007, Ke stratifikaci jazykových útvarů v současné češtině. In: K. Klímová, E. Minářová (eds): Čeština – bádání a učení. Sborník z mezinárodní vědecké konference k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc., Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, s. 22–32.
 15. Štěpán J., 1973, Buď fit! „Naše řeč” 56, s. 109–110.
 16. Štěpán J., 2009, K vývoji názorů na prameny při zjišťování spisovné normy, „Naše řeč” 92, s. 57–71.
 17. Štěpán J., 2015, Hovorová spisovná čeština, „Bohemistyka” 15, č. 2, s. 139–158. Online: http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2015/Stepan.pdf.
 18. Štěpán J., 2016, Nový význam slovesa »dát« a módní frazém »to dáš!«, „Naše řeč” 99, s. 107–111.
 19. Štícha F., 2013, Úvodní pojmy o jazyce a komunikaci. In F. Štícha a kol., Akademická gramatika spisovné češtiny, Praha: Academia, s. 23–33.