Umělecká slovesná fikce jako médium: polemická úvaha nad možnostmi a mezemi interpretace

Main Article Content

Alexej Mikulášek

Abstrakt

Studie má formu analytických poznámek a v první části popisuje různé „esenciality” literární tvorby. Zamýšlí se nad jejich interpretací v souvislosti s mediálním, tedy komunikačně informativním, přesvědčovacím a zábavným „rozměrem” literární tvorby, zvláště literárních textů s mimetickou funkcí. Jednu a tutéž fiktivní událost, popsanou diskurzivním jazykem a napodobující možnou situaci, např. mediálně atraktivní zprávu o údajně hromadných protestech, lze „tvořit” minimálně dvěma způsoby. I jedno a totéž literární dílo je možné vnímat ne jedním, ale několika protikladnými způsoby, aniž by to znamenalo zásadní ochuzení textu. Autor přináší dva výklady známé básně Jana Nerudy Dědova mísa, o níž je přesvědčen, že nabízí dvě různé perspektivy pro interpretaci. Na závěr klade otázky týkající se tzv. stereotypů a stereotypů našeho vnímání nejen literárních děl.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mikulášek, A. (2021). Umělecká slovesná fikce jako médium: polemická úvaha nad možnostmi a mezemi interpretace. Bohemistyka, (2), 143–168. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bredehoft Thomas A., 2014, The Visible Text: Textual Production and Reproduction from »Beowulf« to »Maus«, Oxford: Oxford University Press.
 2. Čmejrková Světla, Hoffmannová Jana (eds.), 2003, Jazyk, média, politika, Praha: Academia.
 3. Eco Umberto, 2010, Lector in fabula: role čtenáře aneb interpretační kooperace v narativních textech, Praha: Academia.
 4. Empson William, 1963 [1930], Seven types of ambiguity, London: Chatto and Windus.
 5. Genette Gerard, 1997, Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Hutcheonová Linda, 2012, Teória adáptácie, Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně.
 7. Ingarden Roman, 1989, Umělecké dílo literární, Praha: Odeon.
 8. Koupil Ondřej, 2020, Květen. Rekompozice Máchova »Máje«, Praha: Akropolis.
 9. McLuhan Marshall, 1964, Understanding Media: The Extensions of Man, New York: McGraw Hill.
 10. Mandelbrot Benoit B., 2003, Fraktály: tvar, náhoda a dimenze, Praha: Mladá fronta.
 11. Markiewicz Henryk, 1979, Aspekty literatúry, Bratislava: Slovenský spisovateľ.
 12. Mathauser Zdeněk, 1989, Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu, Brno: Blok.
 13. Mičienka Marek, Jirák Jan, 2007, Základy mediální výchovy. Praha: Portál.
 14. Miko František, 1988, Umenie lyriky, Bratislava: Slovenský spisovateľ.
 15. Mikuláš Roman a kol., 2016, Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery, Bratislava: Veda.
 16. Mikulášek Alexej, 2016, Realitou k tvorbě aneb Interpretační akordy a kontrapunkty, Křenovice: Kmen.
 17. Mikulášek Alexej, 2018a, Několik poznámek k metodologii hodnocení a interpretaci literárních jevů (se zřetelem k »hledisku hodnocení«), [in:] Ján Gallik, Milan Jozek (eds.), Kultúra a súčasnosť 17. Nitra: UKF, s. 107–118.
 18. Mikulášek Alexej, 2018b, Vnímané stereotypy, nebo stereotypy vnímání?, Medias res 3, č. 2, s. 1–728.
 19. Neruda Jan, 1868, Knihy veršů, Praha: Ed. Grégr.
 20. Pellatt Valerie (ed.), 2013, Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation, Newcastel upon Tyle: Cambridge Scholars Publishing. Online: https://www.scribd.com/document/330639033/Text-Extratext-Metatext-andParaext-in-Translation-Valerie-Pellatt.
 21. Thompson John B., 2004, Média a modernita : Sociální teorie médií. Praha: Univerzita Karlova.
 22. Zelenka Miloš, Tkáč-Zabáková Lenka, 2018 (ed.), Imagológia ako výskum obrazov kultúry: k reflexii etnických stereotypov krajín V4. Nitra: UKF.
 23. Zítková Jitka, Didaktická interpretace na základní škole IV. Možnosti uplatnění komparačních postupů při interpretaci textů. Online: https://docplayer.cz/29443940-Dedova-misa-jan-neruda-v-kamnech-praska-dedek-kazdou-chvili-zvadle-ruce-sobe-zahriva-kolo-vrci-syn-si-s-praci-pili-nadobu-si-z-dreva-vyryva.html [přístup 10. 6. 2020].
 24. Žantovská Irena, 2012, Divadlo jako komunikační médium. Praha: Akademie múzických umění v Praze.
 25. Žilka Tibor, 2015, Od intertextuality k intermedialite, Nitra: Universita Konstantina Filosofa.
 26. Загидуллина Марина, 2015, Паратекстуальность как литературная универсалия. [in:] Универсалии русской литературы 6, [in:] А. А. Фаустов (ред.), Универсалии русской литературы 6, Воронеж: Научная книга, с. 8–17.
 27. Леонова Марианна, 2015, Фрактальная перспектива и нарративные стратегии ее создания на примере прозы постмодернизма и символизма, [in:] А. А. Фаустов (ред.), Универсалии русской литературы 6, Воронеж: Научная книга, с. 18–30.