Na co všechno můžeme narazit?

Main Article Content

Svatava Škodová

Abstrakt

The article deals with the current use of the verb narazit na “to come across” in contemporary Czech. Based on examples from the Czech National Corpus, it analyses the types of collocations and points out their specifics. The analysis focuses on the non-primary, resp. abstract meanings of this verb.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Škodová, S. (2021). Na co všechno můžeme narazit?. Bohemistyka, (2), 257–260. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.7
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO
Biogram autora

Svatava Škodová, Univerzita Karlova

SVATAVA ŠKODOVÁ, Mgr., PhD., językoznawczyni, bohemistka, dyrektor Instytutu Studiów Bohemistycznych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze; adiunkt w Katedrze Języka Czeskiego i Literatury Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Główne zainteresowania badawcze: składnia, korpusy uczniowskie, błędna kodyfikacja gwary uczniowskiej, dydaktyka języków obcych. Ostatnio opublikowane prace: Study on Phrases Used for Semi-Au- tomatic Text-Based Speakers’ Names Extraction in the Czech Radio Broadcasts News. Text, Speech and Dialogue Lecture Notes in Computer Science, [in:] Lecture Notes in Computer Science (Berlin 2014), Ke koncepci souvětných struktur, [in:] Studie k moderní mluvnici češtiny. 7. Kapitoly ze syntaktologie češtiny (Olomouc 2013), Nástin využití žákovských korpusů pro jazykové vyučování, [in:] Čeština – cílový jazyk a korpusy (Liberec 2012), Domino – Český jazyk pro malé cizince. Učebnice (Praha 2012). Adres e-mailowy: svatava.skodova@ff.cuni.cz.

Referencje

  1. Čermák F., 2009, Slovník české frazeologie a idiomatiky, Výrazy slovesné, Praha: Leda.
  2. Klégr A., 2007, Tezaurus jazyka českého, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  3. Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P., Zasina A.: SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny, Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
  4. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2001, Praha: Academia.
  5. Štícha F., 2016, O nepřesnosti našeho vyjadřování: Jazyk jako produkt intuitivního myšlení. Praha: Academia.