Kosmova kreativní nápověda?

Main Article Content

Jiří NOVOTNÝ

Abstrakt

První kniha Kosmovy Kroniky Čechů vykazuje výraznou anomálii. Kosmas porušil kontinuální chronologickou kompozici první knihy a při líčení počátků christianizace Čech ve 2. polovině 9. století vložil mezi data knížete Bořivoje I. a jeho ženy Ludmily rozsáhlou epizodu o smrti luckého knížete Vlastislava. Je možné, že nejstarší český kronikář nepřímo – ale vědomě – upozornil na pravý původ kněžny a pozdější světice Ludmily, o kterém se dodnes vedou spory.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
NOVOTNÝ , J. (2021). Kosmova kreativní nápověda?. Bohemistyka, (4), 533-560. https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.6
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bláhová Emilie, Konzal Václav (eds.), 1976, Staroslověnské legendy českého původu. Nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských kulturních vztahů. Praha: Vyšehrad.
 2. Bláhová Marie, 1996, Evropská sídliště v latinských pramenech období raného feudalismu. Praha: Univerzita Karlova.
 3. Bretholz Bertold (ed.), 1923, Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. In Monumenta Germaniae Historica, Nova series II. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, s. 1–241.
 4. Bubeník Josef, 1992, Výzkum vrchu Rubín (Dolánky, obec Podbořany, okr. Louny) a jeho okolí v letech 1984–1989. „Archeologické rozhledy” 44, č. 2, s. 216–230.
 5. Bubeník Josef, 1995, K opevnění vrchu Rubínu u Podbořan. „Archeologické rozhledy” 47, č. 1, s. 128–151.
 6. Bubeník Josef, 2006, Hradiště Rubín u Podbořan v SZ Čechách v raném středověku. „Studia mediaevalia Pragensia”, č. 7, s. 21–37.
 7. Daňhelka Jiří aj. (eds.), 1988, Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (1). Praha: Academia.
 8. Emler Josef (ed.), 1874, Cosmae Chronicon Boemorum cum continuatoribus. In Fontes rerum Bohemicarum. Tom. II. Praha: Museum Království českého, s. 1–198.
 9. Chaloupecký Václav (ed.), 1939, Prameny X. století legendy Kristiánovy o svatém Václavu a svaté Ludmile. In Svatováclavský sborník: na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého. Díl II. V Praze: Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí.
 10. Chaloupecký Václav aj., 1942, Na úsvitu křesťanství. Z naší literární tvorby doby románské v století IX.–XIII. Praha: Evropský literární klub.
 11. Karbusický Vladimír, 1995, Báje, mýty, dějiny: Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. Praha: Mladá fronta.
 12. Kosmas, 1975, Kosmova kronika česká, eds. Zdeněk Fiala, Marie Bláhová, 6. vydání. Praha: Svoboda.
 13. Ludvíkovský Jaroslav (ed.), 1978, Kristiánova legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. Praha: Vyšehrad.
 14. Meduna Petr, 2003, Nejstarší raně středověké opevnění v areálu Mělníka. „Archeologické rozhledy” 55, č. 2, s. 378–385.
 15. Meduna Petr, 2006, Ludmila z kraje slovanského. In: Nomine Liudmilam: sborník prací k poctě svaté Ludmily. Mělník: Město Mělník, s. 14–22.
 16. Novotný Jiří, 2009, Motivy zotročování v nejstarší české literatuře. In Moje oči musely vidět… Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita v Opavě, s. 9–26.
 17. Novotný Jiří, 2013, Comex, dux, princeps. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky IV/2013. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 2984–2989.
 18. Profantová Naďa, 1996, Kněžna Ludmila. Vládkyně a světice, zakladatelka dynastie. Praha: Epocha.
 19. Profantová Naďa, 2006, Život kněžny Ludmily, drama na přelomu epoch. In Nomine Liudmilam: sborník prací k poctě svaté Ludmily. Mělník: Město Mělník, s. 23–33.
 20. Profous Antonín, 1951, Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl III. M–Ř. Praha: Česká akademie věd a umění.
 21. Sláma Jiří, 1985, K některým ekonomickým a politickým projevům raně středověkého přemyslovského státu. „Archeologické rozhledy” 37, č. 3, s. 334–342.
 22. Šmilauer Vladimír, 1960, Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 23. Šmilauer Vladimír, 1970, Příručka slovanské toponomastiky. Praha: Academia.
 24. Tomášek Jan, 2020, Ludmila ze země Srbů. In: Ludmila: kněžna a světice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 75–87.
 25. Tomášek Jan, Izdný Jakub, 2020, De provincia Melnicensi. In Ludmila: kněžna a světice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 59–74.
 26. Třeštík Dušan, 1966, Kosmas. Studie s výběrem z Kosmovy Kroniky. Praha: Svobodné slovo.
 27. Třeštík Dušan, 1997, Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530–935). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 28. Turek Rudolf, 1953, Kmenová území v Čechách. „Časopis Národního musea” 121, s. 3–46.
 29. Turek Rudolf, 1975, Česká hradiska u Kristiána. In: Classica atque medievalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. Brno: Universita J. E. Purkyně, s. 139–149.