Tmavě modrozelená je nová černá aneb Neologismy v popiscích pořadů na streamovací platformě Netflix

Main Article Content

Michaela Lišková

Abstrakt

Článek se zabývá neologismy v popiscích pořadů z let 2011–2021 na streamovací platformě Netflix. Neologismy byly určeny na základě lexikografického kritéria (nepřítomnost ve slovnících). Vyexcerpované jednotky byly následně zařazeny do jedné ze tří skupin: 1. pojmenování nového myšlenkového obsahu novou formou (biohacker, fo, morčauta), 2. pojmenování nového obsahu s využitím stávající formy – jednoslovné výrazy (koronavirus, sólista, margaritový), sousloví (bílá privilegia) a frazémy (být nová černá), 3. nové pojmenování již dříve pojmenovaného obsahu (hyeňák). Tematicky se nová slova rekrutují z oblasti gastronomie, nových technologií nebo sociálních sítí a internetu. Významnou roli ve sledované nové slovní zásobě hraje angličtina (přejímky, anglosémantismy). Pro další neologické bádání by były přínosem aktuální lexikony současné češtiny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lišková, M. (2022). Tmavě modrozelená je nová černá aneb Neologismy v popiscích pořadů na streamovací platformě Netflix. Bohemistyka, (1), 35-55. https://doi.org/10.14746/bo.2022.1.3
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Beneš M., 2009, Kdo je laureátem (Nobelovy ceny)? „Naše řeč“ 92, č. 5, s. 268–270.
 2. Bozděchová I., 1997, Vliv angličtiny na češtinu. In: F. Daneš (ed.), Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, s. 271–280.
 3. Collins Dictionary. London: Collins. Online: https://www.collinsdictionary.com.
 4. Čechová M., 2017, Život s češtinou: Nomen omen. Češka – češtinářka – Čechová. Praha: Academia.
 5. Čermák F., 2010, Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 6. Čeština 2.0. Online: https://cestina20.cz.
 7. Čmejrková S., 2000, Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha: Leda.
 8. Daneš F., 1997, Situace a celkový stav dnešní češtiny. In: F. Daneš (ed.), Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, s. 12–24.
 9. Databáze excerpčního materiálu Neomat, 2015. Verze 3.0. Praha: Ústav pro jazyk český. Online: http://neologismy.cz.
 10. Dokulil M., 1951, Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny. „Naše řeč“ 35, č. 7–8, s. 121–131.
 11. Dolník J., 2003, Lexikológia. Bratislava: Univerzita Komenského.
 12. Dvořáčková V., 2017, Influencer. „Magazín Pátek Lidových novin“, 24. 11. 2017, s. 5.
 13. Internetová jazyková příručka. Praha: Ústav pro jazyk český. Online: https://prirucka.ujc.cas.cz.
 14. Janovec L., 2008a, K frazémovým aktualizacím v nové slovní zásobě. In: V. P. Polách (ed.), Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.–17. května 2006. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 103–106.
 15. Janovec L., 2008b, Aktualizace frazémů v současné češtině. In: Z. Rudnik-Karwatowa (ed.), Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich. Warszawa: Slawistyczny Ośródek Wyd., s. 55–63.
 16. Jesenská P., 2014, Dominancia anglicizmov v hovorovom jazyku – reálny stav alebo mýtus? In: A. Štulajterová (ed.), Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka: zborník z II. medzinárodnej elektronickej konferencie, Banská Bystrica, 25. – 26. júna 2014. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, s. 137–144.
 17. Kavka M., Škrabal M., 2018, Hacknutá čeština. Brno: Jan Melvil Publishing.¨
 18. Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermákov á A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházk a P., Skoumalová H., Škraba l M., Truneče k P., Vondřička P., Zasina A., 2019, Korpus SYN, verze 8 z 12. 12. 2019. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Online: https://www.korpus.cz.
 19. Křížová K., 2008, Krkavčí otec a spol. aneb o lexikálních transformacích substantivních frazémů. In: O. Uličný (ed.), Eurolitteraria & Eurolingua 2007. Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica. Liberec: Technická univverzita, s. 174–179.
 20. Lexico. Oxford: Oxford University Press. Online: lexico.com.
 21. Liškov á M., 2018, Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa. Disertační práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Online: bit.ly/3mTlvm6.
 22. Mareš P., 2017, Kompozice textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: Masarykova univerzita. Online: bit.ly/3wY2kfP.
 23. Martincová O., 1983, Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova.
 24. Martincová O., 2017, Neologismus. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: Masarykova univerzita. Online: https://bit.ly/2ICxTBm.
 25. Neologismenwörterbuch. Mannheim: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Online: https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp.
 26. Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego: Najnowsze Słownictwo Polskie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Online: https://nowewyrazy.uw.edu.pl.
 27. Schneiderová S., 2017, Ale ucho u pomyslného džbánu visí na vlásku (K užití frazeologie v současné publicistice). In: L. Janovec (ed.), Svět v obrazech a ve frazeologii. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, s. 499–506.
 28. Štícha F., 2018, Ovlivňovači, ovlivňovatelé a influenceři. „Týdeník Rozhlas“, 19. 2., s. 26.
 29. Slovník současné češtiny. Brno: Lingea. Online: https://www.nechybujte.cz.
 30. Slovo v kostce. Praha: Ústav českého národního korpusu FF UK. Online: https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce.
 31. Šimandl J. (ed.), 2016, Slovník afixů užívaných v češtině. Praha: Karolinum. Online: http://www.slovnikafixu.cz.
 32. Škrabal M., Kavka M., 2021, Merging Professional and Collaborative Lexicography: The Case of Czech Neology. „International Journal of Lexicography“, ecab003. Online: bit.ly/3asC6IF.