Tmavě modrozelená je nová černá aneb Neologismy v popiscích pořadů na streamovací platformě Netflix
PDF (Čeština)

Słowa kluczowe

neologismus
okazionalismus
slovníky
Netflix

Jak cytować

Lišková, M. (2022). Tmavě modrozelená je nová černá aneb Neologismy v popiscích pořadů na streamovací platformě Netflix. Bohemistyka, 22(1), 35–55. https://doi.org/10.14746/bo.2022.1.3

Abstrakt

Článek se zabývá neologismy v popiscích pořadů z let 2011–2021 na streamovací platformě Netflix. Neologismy byly určeny na základě lexikografického kritéria (nepřítomnost ve slovnících). Vyexcerpované jednotky byly následně zařazeny do jedné ze tří skupin: 1. pojmenování nového myšlenkového obsahu novou formou (biohacker, fo, morčauta), 2. pojmenování nového obsahu s využitím stávající formy – jednoslovné výrazy (koronavirus, sólista, margaritový), sousloví (bílá privilegia) a frazémy (být nová černá), 3. nové pojmenování již dříve pojmenovaného obsahu (hyeňák). Tematicky se nová slova rekrutují z oblasti gastronomie, nových technologií nebo sociálních sítí a internetu. Významnou roli ve sledované nové slovní zásobě hraje angličtina (přejímky, anglosémantismy). Pro další neologické bádání by były přínosem aktuální lexikony současné češtiny.

https://doi.org/10.14746/bo.2022.1.3
PDF (Čeština)

Bibliografia

Beneš M., 2009, Kdo je laureátem (Nobelovy ceny)? „Naše řeč“ 92, č. 5, s. 268–270.

Bozděchová I., 1997, Vliv angličtiny na češtinu. In: F. Daneš (ed.), Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, s. 271–280.

Collins Dictionary. London: Collins. Online: https://www.collinsdictionary.com.

Čechová M., 2017, Život s češtinou: Nomen omen. Češka – češtinářka – Čechová. Praha: Academia.

Čermák F., 2010, Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Čeština 2.0. Online: https://cestina20.cz.

Čmejrková S., 2000, Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha: Leda.

Daneš F., 1997, Situace a celkový stav dnešní češtiny. In: F. Daneš (ed.), Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, s. 12–24.

Databáze excerpčního materiálu Neomat, 2015. Verze 3.0. Praha: Ústav pro jazyk český. Online: http://neologismy.cz.

Dokulil M., 1951, Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny. „Naše řeč“ 35, č. 7–8, s. 121–131.

Dolník J., 2003, Lexikológia. Bratislava: Univerzita Komenského.

Dvořáčková V., 2017, Influencer. „Magazín Pátek Lidových novin“, 24. 11. 2017, s. 5.

Internetová jazyková příručka. Praha: Ústav pro jazyk český. Online: https://prirucka.ujc.cas.cz.

Janovec L., 2008a, K frazémovým aktualizacím v nové slovní zásobě. In: V. P. Polách (ed.), Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.–17. května 2006. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 103–106.

Janovec L., 2008b, Aktualizace frazémů v současné češtině. In: Z. Rudnik-Karwatowa (ed.), Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich. Warszawa: Slawistyczny Ośródek Wyd., s. 55–63.

Jesenská P., 2014, Dominancia anglicizmov v hovorovom jazyku – reálny stav alebo mýtus? In: A. Štulajterová (ed.), Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka: zborník z II. medzinárodnej elektronickej konferencie, Banská Bystrica, 25. – 26. júna 2014. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, s. 137–144.

Kavka M., Škrabal M., 2018, Hacknutá čeština. Brno: Jan Melvil Publishing.¨

Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermákov á A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházk a P., Skoumalová H., Škraba l M., Truneče k P., Vondřička P., Zasina A., 2019, Korpus SYN, verze 8 z 12. 12. 2019. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Online: https://www.korpus.cz.

Křížová K., 2008, Krkavčí otec a spol. aneb o lexikálních transformacích substantivních frazémů. In: O. Uličný (ed.), Eurolitteraria & Eurolingua 2007. Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica. Liberec: Technická univverzita, s. 174–179.

Lexico. Oxford: Oxford University Press. Online: lexico.com.

Liškov á M., 2018, Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa. Disertační práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Online: bit.ly/3mTlvm6.

Mareš P., 2017, Kompozice textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: Masarykova univerzita. Online: bit.ly/3wY2kfP.

Martincová O., 1983, Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova.

Martincová O., 2017, Neologismus. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: Masarykova univerzita. Online: https://bit.ly/2ICxTBm.

Neologismenwörterbuch. Mannheim: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Online: https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp.

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego: Najnowsze Słownictwo Polskie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Online: https://nowewyrazy.uw.edu.pl.

Schneiderová S., 2017, Ale ucho u pomyslného džbánu visí na vlásku (K užití frazeologie v současné publicistice). In: L. Janovec (ed.), Svět v obrazech a ve frazeologii. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, s. 499–506.

Štícha F., 2018, Ovlivňovači, ovlivňovatelé a influenceři. „Týdeník Rozhlas“, 19. 2., s. 26.

Slovník současné češtiny. Brno: Lingea. Online: https://www.nechybujte.cz.

Slovo v kostce. Praha: Ústav českého národního korpusu FF UK. Online: https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce.

Šimandl J. (ed.), 2016, Slovník afixů užívaných v češtině. Praha: Karolinum. Online: http://www.slovnikafixu.cz.

Škrabal M., Kavka M., 2021, Merging Professional and Collaborative Lexicography: The Case of Czech Neology. „International Journal of Lexicography“, ecab003. Online: bit.ly/3asC6IF.