Odpowiedź na recenzję Mateusza Sokulskiego, dotyczącą książki Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2019 (seria Monografie, t. 145), ss. 328.

Main Article Content

Paweł Wawryszuk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wawryszuk, P. (2021). Odpowiedź na recenzję Mateusza Sokulskiego, dotyczącą książki Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2019 (seria Monografie, t. 145), ss. 328. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 28(2), 249-255. https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.30
Section
Reviews

References

 1. Choniawko A., Powstania czy rewolty? W kręgu terminologii, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 3, s. 21–48.
 2. Dimić L., Pogled iz Beograda na Čehoslovačku 1968. godine, „Tokovi Istorije” 2005, nr 3–4, s. 205–232.
 3. Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012.
 4. Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006.
 5. Eisler J., „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.
 6. Jakovina T., Treća strana Hladnog rata, Zagreb 2011.
 7. Klasić H., Jugoslavija i svijet 1968., Zagreb 2012.
 8. Małczak, L., Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989, Katowice 2013.
 9. Osęka P., Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie Marca 1968, Warszawa 1999.
 10. Paczkowski A., Żydzi w UB: próba weryfikacji stereotypu, [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 192–204.
 11. Petković R., Subjektivna istorija Jugoslovenske diplomatije: 1943–1991, Beograd 1995.
 12. Selinić S., Jugoslovensko-čehoslovački odnosi 1945–1955. godine, Beograd 2010.
 13. Selinić S., Partija i diplomatija u Jugoslaviji 1945–1952., Beograd 2013.
 14. Skrzypek A., Mechanizmy autonomii. Stosunki polsko-radzieckie 1956–1965, Pułtusk 2005.
 15. Skrzypek A., Mechanizmy klientelizmu. Stosunki polsko-radzieckie 1965–1989, Warszawa 2008.
 16. Skrzypek A., Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944–1957, Pułtusk 2002
 17. Sokulski M., Jugoslovenska politika prema zemljama Trećeg Sveta 1956–1971. godine iz perspektive Ambasade Narodne Republike Poljske u Beogradu, [w:] Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, red. M. Pavlović, A. Zaćmiński, D. Bondžić, Beograd 2015, s. 379–396.
 18. Sokulski M., Władze jugosłowiańskie wobec kryzysów społeczno-politycznych w Polsce: Grudnia 1970 roku i Czerwca 1976 roku, [w:] Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po 1945 roku, red. A. Zaćmiński, M. Pavlović, Bydgoszcz 2014, s. 161–175.
 19. Spałek R., Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Warszawa–Poznań 2014.
 20. Szumiło M., Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014.
 21. Tyszkiewicz J., Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945–1988, Warszawa 2015.
 22. W kręgu dyplomacji i polityki. W 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią, red. B. Dimitrijević, P. Wawryszuk, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2020.
 23. Zacharias M. J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004.
 24. Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005.