Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Balcanica Posnaniensia Acta et studia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Objętość tekstów nie powinna przekraczać dwudziestu stron, wliczając przypisy, tabele itp. Ewentualne umieszczenie tekstów o większej objętości należy uprzednio skonsultować z redakcją.
 2. Tekst powinien być zredagowany jako dokument tekstowy programu Microsoft Word, zgodnie z następującymi zasadami:
  • Czcionka: Times New Roman, rozmiar 12.
  • Interlinia: 1,5 wiersza.
  • Marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm).
  • Tytuł artykułu pisany czcionką Times New Roman, rozmiar 14, wersaliki.
  • Zwroty obcojęzyczne i cytaty pisane kursywą.
  • Dłuższe cytaty należy wyróżniać czcionką Times New Roman, rozmiar 10 (nie używać kursywy!). Krótkie cytaty w tekście podawać w cudzysłowie.
 3. Tekst artykułu powinien zostać przekazany drogą elektroniczną. Do artykułu należy dołączyć oświadczenie, że tekst artykułu został przygotowany przez osobę podpisaną jako Autor, jest oryginalny i wcześniej niepublikowany.
 4. Do tekstu dołączyć należy informacje o autorze zawierające: imię i nazwisko oraz afiliację (nazwa i adres instytucji). Imię i nazwisko autora należy zamieścić pod tytułem artykułu.
 5. Do tekstu należy dołączyć w języku polskim i angielskim:
  • słowa kluczowe (od 6 do 8 słów),
  • tytuł i streszczenie artykułu w języku angielskim.
 6. Przypisy powinny zostać umieszone w tekście, jako przypisy dolne, czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia: 1 wiersz. Kilka publikacji powołanych w ramach jednego przypisu należy oddzielić średnikiem.
 7. Przypisy powinny zostać zredagowane zgodnie z następującym wzorem (z uwzględnieniem skrótów: op. cit., idem, ibidem, itp.):
  • Publikacje książkowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pisany kursywą, miejsce i rok wydania, numer strony, np.
   M. Skakun, Jugoslovensko-bugarski odnosi, Beograd 1979, s. 34–36.
  • Dzieła zbiorowe: inicjał imienia i nazwisko autora (ewentualnie: tytuł artykułu kursywą, jeśli stanowi on wyodrębnioną całość w ramach dzieła), tytuł dzieła kursywą, inicjał imienia i nazwisko autora, miejsce i rok wydania strona, np.
   Politics, power, and the struggle for democracy in South-East Europe, red. K. Dawisha, B. Parrto, Cambridge 1997, s. 103.
   lub:
   L. J. Cohen, Embattled democracy: postcommunist Croatia in transition, w: Politics, power, and the struggle for democracy in South-East Europe, red. K. Dawisha, B. Parrto, Cambridge 1997, s. 103.
  • Artykuły pochodzące z czasopism: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer (w przypadku stosowania numeracji ciągłej, należy również podać numer w numeracji rocznej), numer strony, np.
   Neilson, Orme Sargent, Appeasement and British policy in Europe, 1933–1939, „Twentieth Century British History”, 2010, nr 1, s. 1–28.
  • Publikacje pochodzące ze stron internetowych: pełny opis bibliograficzny pracy oraz pełny adres strony wraz z datą jej użycia, np.
   Cvrtila, Intelligence governance in Croatia, Geneva 2012, s. 9 – http://dcaf.ch/Publications/Case-Studies-on-Intelligence-Governance-in-the-Western-Balkans [dostęp: 18.10.2013].

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 2. Tekst zawiera abstrakt w języku polskim i angielskim, afiliację z adresem instytucji naukowej oraz bibliografię załącznikową

 3. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF;

 4. W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt., śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą.
 5. Tekst został przygotowany samodzielnie i nie narusza praw osób trzecich.
 

Prawa autorskie

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo