O czasopiśmie

Cel i zakres
Głównymi celami działalności czasopisma są: rozwój teorii i badań w obszarze socjoterapii, wspieranie profesjonalizacji praktyki socjoterapeutycznej oraz współpraca między praktykami a naukowcami.
W "Biuletynie Socjoterapeutycznym" publikujemy artykuły, opisy przypadków, wywiady, recenzje i polemiki z zakresu socjoterapii, metod pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, pedagogiki społecznej i resocjalizacji. Publikujemy zarówno teksty zorientowane teoretycznie, jak również oparte na badaniach empirycznych (ilościowych i/lub jakościowych) oraz opisy przypadków z praktyki socjoterapeutycznej.

Historia czasopisma
Wersją pierwotną czasopisma jest wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów "Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów". Pierwszy numer "Biuletynu Socjoterapeutycznego" wydanego przez Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów oraz Wydawnictwo Naukowe UAM ukazał się w 2023 roku.

Zasady etyki
Redakcja "Biuletynu Socjoterapeutycznego" dbając o najwyższe standardy etyczne publikowanych tekstów i dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać zaniedbaniom w tym zakresie zgodnie z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics).
COPE: Committee on Publication Ethics | Promoting integrity in scholarly research and its publication (icourban.com)
Redakcja za naruszenia etyki uznaje przypadki ghostwriting, czyli sytuację, w której osoba będąca autorem lub współautorem publikacji nie została w niej uwzględniona, jak również guest authorship, która ma miejsce, kiedy jako autora wymieniono osobę nie mającą rzeczywistego wkładu w jej powstanie.
Autor przesłanego artykułu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich i innych związanych z procedowanym tekstem. Jeśli artykuł został przygotowany przez kilku autorów, Autor przesyłający artykuł (corresponding author) oświadcza, że dysponuje zgodą pozostałych autorów na powyższe wymogi redakcyjne "Biuletynu Socjoterapeutycznego".

Proces recenzji
1. Nadesłany artykuł podlega ocenie redaktora prowadzącego pod względem zgodności treści z profilem czasopisma oraz spełniania wymogów formalnych, które muszą spełniać teksty publikowane w „Biuletynie Socjoterapeutycznym” (zob. Wytyczne dla Autorów). Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułu bez przekazania go do recenzji (desk reject).
2. Każdy przekazany do recenzji artykuł podlega ocenie dwóch niezależnych recenzentów afiliowanych w jednostkach innych niż autor (autorzy) zgodnie z zasadą double-blind review process (autorzy i recenzenci nie znają swoją tożsamości).
3. Recenzenci przedstawiają swoją opinię w formie pisemnej (zgodnie z formularzem recenzji). Recenzja zawiera jednoznaczną konkluzję (wyrażoną poprzez zakwalifikowanie tekstu do jednej z czterech kategorii: 1) akceptacja bez zmian/ z drobnymi zmianami redakcyjnymi, 2) akceptacja po uwzględnieniu nielicznych uwag recenzentów i/lub redaktora, 3) akceptacja po uwzględnieniu istotnych uwag recenzentów i/lub redaktora – ten wariant wiąże się z ponowną procedurą recenzyjną, 4) brak akceptacji – odrzucenie tekstu.
4. Artykuł jest akceptowany lub odrzucony na podstawie decyzji Redakcji w oparciu o opinie recenzentów. W szczególnych przypadkach, gdy recenzje są przeciwstawne, powoływany jest trzeci recenzent.
5. Autor artykułu informowany jest przez Redakcję o wyniku procesu recenzji oraz o ewentualnych wymogach wprowadzenia zmian w tekście.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są dostępne publicznie na stronie internetowej "Biuletynu Socjoterapeutycznego".
7. Raz w roku czasopismo publikuje na stronie internetowej zbiorczą listę recenzentów.

Informacje dla autorów
Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
Podstawowe zasady sporządzania i opracowania maszynopisu elektronicznego:
Ustawienia strony: standardowe programu Word – marginesy górny, dolny, prawy i lewy 2,5 cm.
Tekst główny: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, wyrównanie obustronne (tj. wyjustowane).
Śródtytuły: podstawowy rozmiar czcionki 12 pkt., pogrubiona, wyrównanie do lewej
Sugerowany układ treści:

  • Streszczenie
  • Przegląd literatury
  • Metodologia
  • Wyniki
  • Dyskusja
  • Wnioski
  • Bibliografia

Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPEG. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze niż 300 x 500 pikseli. Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rys. 1) i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.
Tabele należy przesłać w osobnym pliku, w formacie DOC lub DOCX. Tak samo jak w przypadku ilustracji, tabele powinny być oznaczone i ponumerowane. Należy też podać ich źródła oraz ewentualne zgody na wykorzystanie tych materiałów. Zarówno grafiki, jak i tabele prosimy przesyłać w wersji czarno-białej.