Karol Wojtyla's Notion of Freedom.

Main Article Content

Andrzej Szostek

Abstract

This paper is about the notion of freedom. Understanding of this notion comes from specific human experience of being a free agent. This experience is composed of various factors such as creation of self, morality, self-determination, goodness, conscience and love. Love leads towards other people therefore it has social aspect.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szostek, A. (2013). Karol Wojtyla’s Notion of Freedom. Filozofia Chrześcijańska, 10, 47-59. https://doi.org/10.14746/fc.2013.10.03
Section
Osoba i wola

References

 1. Bandura A., Exercise of human agency through collective efficacy, w: The Personality Reader, red. M.W. Schustack, H.S. Friedman, Boston 2008, s. 190-194.
 2. Barresi J., Moore C., Intentional relations and social understanding, "Behavioral and Brain Sciences" 1996, 19, 1, s. 107-154.
 3. Bartnik S.C., Szkice do systemu personalizmu, Lublin 2006.
 4. Bartnik S.C., Personalizm, Lublin 2008.
 5. Baumeister R.F., Muraven M., Tice D.M., Ego depletion: a resource model of volition, self- regulation, and controlled processing, "Social Cognition" 2000, 18, 2, s. 130-150.
 6. Bowlby J., Attachment and loss, vol. 1, New York 1969.
 7. Bremer J., Osoba - fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność. Ja w świetle badań neurologicznych, Kraków 2008.
 8. Crosby J.F., Zarys filozofii osoby. Bycie sobą, Kraków 2007.
 9. Dannefer D., Freedom isn't free. Power, alienation, and consequences of action, w: Action & self-development. Theory and research through the life span, red. J. Brandtstadter, R.M. Lerner, Thousand Oaks 1999, s. 105-131.
 10. Drigotas S.M., The Michelangelo phenomenon and personal well-being, "Journal of Personality", 2002, 70, 1, s. 59-77.
 11. Edinger E.F., Ego and archetype, Boston 1992.
 12. Feeney J., Noller P., Adult attachment, Thousand Oaks 1996. Frankl V.E., Homo patiens, Warszawa 1984.
 13. Frankl V.E., Wola sensu. Zalożenia i zastosowanie logoterapii, Warszawa 2010.
 14. Fromm E., Niech się stanie czlowiek. Z psychologii etyki, Warszawa-Wrocław 1994.
 15. Fromm E., Mieć czy być?, Poznań 1997.
 16. Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 2011.
 17. Gacka B., Personalizm amerykański, Lublin 1996.
 18. Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, Warszawa 2007.
 19. Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Warszawa 2012.
 20. Gasiul H., Czy powrót do psychologii personalistycznej jest możliwy i jak móglby być uzasadniony?, „Czasopismo Psychologiczne" 2012, 18, 2, s. 347-360.
 21. Haggard P., Human volition: towards a neuroscience of will, "Nature" 2008, 9, s. 934-946.
 22. Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, Warszawa 1990.
 23. Heckhausen J., Heckhausen H. (ed.), Motivation and action, Cambridge 2012.
 24. Chudy W., Refleksja a poznanie bytu, Lublin 1984.
 25. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Città del Vaticano 1986.
 26. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor.
 27. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus.
 28. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae.
 29. Skinner B., Poza godnością i wolnością, Warszawa 1978.
 30. Szostek A. (red.), Dyskusja nad dziełem Kardynała Karola Wojtyły „Osoba i czyn", „Analecta Cracoviensia" 1973-1974, nr 5-6, s. 49-272.
 31. Szostek A., Doświadczenie człowieka i moralności w ujęciu kard. Karola Wojtyły, „Znak" 1980, nr 3, s. 275-289.
 32. Szostek A., Sumienie: świadek i strażnik zbawczej prawdy o człowieku. Na marginesie części II „teologii ciała" Jana Pawła II, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca". O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1987, s. 171-191.
 33. Szostek A., Natura - rozum - wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej, Rzym 1990.
 34. Wojtyła K., Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne KUL" 1969, nr 17, z. 2, s. 5-24.
 35. Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń, W. Chudy, Lublin 2000.
 36. Wojtyła K., Osobowa struktura samostanowienia, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń, W. Chudy, Lublin 2000, s. 421-432.
 37. Wojtyła K., Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń, W. Chudy, Lublin 2000, s. 477-490.
 38. Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969, 1985 2 wyd.
 39. Wojtyła K., Osoba: podmiot i wspólnota, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń, W. Chudy, Lublin 2000, s. 371-414.
 40. Wojtyła K., Uczestnictwo czy alienacja?, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń, W. Chudy, Lublin 2000, s. 445-461.