O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

"Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” to ukazujące się jako półrocznik recenzowane czasopismo naukowe, stanowiące transdyscyplinarną platformę z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, rozważanych z perspektywy filozofii publicznej, filozofii politycznej oraz filozofii prawa, zaś z drugiej dla rozwijania nowych metod edukacji demokratycznej, filozoficznej i prawnej. Czasopismo stanowi miejsce spotkania i współpracy dwóch środowisk: filozofów politycznych i filozofów prawa aktywnych w instytutach filozofii oraz teoretyków i filozofów prawa aktywnych na wydziałach prawa. W naszym przekonaniu filozofia polityczna stanowi niezbędny i wzbogacający element rozważań z zakresu filozofii prawa, która z kolei stanowi nieodłączną cześć refleksji w obszarze filozofii politycznej, zwłaszcza w analizach z zakresu współczesnej teorii demokracji. Jednym z najciekawszych miejsc spotkania ich obu jest filozofia publiczna.

Proces recenzji

Teksty nadesłane do redakcji najpierw poddane są wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego i redaktora tematycznego lub redaktora tematycznego wraz z redaktorem gościnnym (w przypadku numeru tematycznego) pod kątem:

1) zgodności tematyki artykułu z profilem czasopisma, tematyką numeru i przyjętą w nim perspektywą badawczą,

2) spełniania wytycznych edytorskich i kompletności wymaganej dokumentacji,

3) zgodności ze standardami etycznymi i naukowymi czasopisma,

4) teksty dodatkowo są sprawdzane w systemie antyplagiatowym OSA – Otwarty System Antyplagiatowy. Dostęp pod adresem: https://osa.amu.edu.pl/

Wyniki kontroli antyplagiatowej pod postacią raportu są analizowane, interpretowane i oceniane przez redaktora.

Jeżeli tekst spełnia powyższe wymogi tekst jest przekazywany dwóm niezależnym recenzentom spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji (podwójnie anonimowa recenzja (double-blind peer review).

Artykuły przesyłane do działu "Kronika" poddawane są tylko i wyłącznie recenzji wewnątrz redakcji - nie kwalifikują się jako artykuły o charakterze naukowym.

Harmonogram publikacji

Czasopismo Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna wydaje dwa numery w roku.

Zgłoszenia tekstów do publikacji przyjmowane są w trybie ciągłym i kwalifikowane do przyszłych numerów na podstawie poruszanej tematyki. 

Polityka otwartego dostępu

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna jest to czasopismo Open Access. Użytkownicy mają prawo do czytania, pobierania, kopiowania, rozpowszechniania, drukowania, wyszukiwania lub linkowania do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie oraz do wykorzystywania ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu na warunkach licencji CC BY-NC-ND 4.0. Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa wydawnicze do swoich artykułów, przyznając czasopismu prawo do ich rozpowszechniania na warunkach licencji CC BY-NC-ND 4.0.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści.

Redakcja zachęca autorów do rozpowszechniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w mediach społecznościowych i otwartych repozytoriach (z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu).

Czasopismo Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna nie pobiera żadnych opłat za publikację.

Czasopismo Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna nie wypłaca autorom żadnych wynagrodzeń za opublikowane teksty.

Członkowie redakcji i recenzenci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za swoją pracę związaną ze standardową działalnością czasopisma.

Nieuczciwe praktyki i standardy etyczne

Redakcja przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Redakcja uważa ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji), guestauthorship (dopisywanie jako współautora/ki osoby, która miała znikomy w tym udział) i wszelkie formy plagiatu (wykorzystywanie wyników badań bez podania źródła i przypisywanie sobie ich autorstwa) za praktyki nieetyczne.

W celu wyeliminowania tych zjawisk redakcja przyjmuje następujące praktyki:

1) Autorzy zobligowani są do ujawnienia wszystkich współautorów i podania zakresu ich wkładu (poprzez wypełnienie deklaracji autorstwa [link]).

2) Wszystkie nadsyłane teksty są sprawdzane w uniwersyteckim systemie antyplagiatowym OSA (https://osa.amu.edu.pl/).

3) Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane i ujawniane przed pracodawcą i instytucją naukową autora.

Za wytyczne postępowania w poszczególnych przypadkach redakcja przyjmuje grafy decyzyjne i sugestie COPE.

Informacje dotyczące współpracy

 

Autor przesyłający tekst do publikacji zobligowany jest zapoznania się i zaakceptowania klauzuli RODO [link]. Skan podpisanej klauzuli należy przesłać wraz z tekstem.

Autor, którego tekst został zaakceptowany do publikacji zobowiązany jest do podpisania umowy licencyjnej  CC BY-NC-ND 4.0 zgodnej ze wzorem [link].

Autor, który wykorzystuje w swoim tekście utwory innych autorów w całości (np. wiersze, fraszki, obrazy i inne.) zobowiązany jest do dostarczenia redakcji pisemnej zgody tegoż autora na wykorzystanie całości utworu w publikacji.

Dane dotyczące autorstwa

Jeżeli przesyłany tekst posiada więcej niż jednego autora, osoba zgłaszająca tekst do publikacji zobligowana jest do przesłania danych dotyczących zakresu prac poszczególnych autorów.

Dane dotyczące finansowania

Autorzy zobligowani są do ujawnienia danych dotyczących wszystkich źródeł finansowania prac nad przesłanym tekstem i badań w ramach których dany tekst powstał.

Autorzy zobligowani są do ujawnienia wszystkich informacji dotyczących potencjalnego konfliktu interesów. 

Redakcja bazując na wskazaniach firmy Elsevier i zasobach COPE (https://www.elsevier.com/editors/perk/undisclosed-conflicts-of-interest ) przyjmuje następującą definicję konfliktu interesów:

„Konflikt interesów zachodzi gdy autor albo instytucja w której autor jest afiliowany, recenzent albo redaktor posiada osobiste albo finansowe zobowiązania które naruszają niezależność albo uczciwość jego działań. Przez zobowiązania naruszające niezależność lub uczciwość działań rozumie się również, rywalizację interesów, rywalizację zawodową, zobowiązania wynikające z lojalności, wzajemnie wykluczające się zobowiązania względem osób lub instytucji.”

Recenzenci

RECENZENCI 2020/2021:

 1. Prof. UMCS dr hab. Andrzej Korybski ; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 2. Prof. WSH dr hab.  Ania Kalisz; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Instytut Prawa i Administracji.
 3. Dr Anna Śledzińska-Simon; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii;  Katedra Prawa Konstytucyjnego.
 4. Prof. zw. dr hab. Ewa Nowak; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii; Zakład Etyki.
 5. Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 6. Prof. UŁ dr hab. Jerzy Leszczyński ; Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 7. Prof. zw. Dr hab. Jerzy Oniszczuk; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne; Katedra Administracji Publicznej.
 8. Dr Maciej Dybowski;Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 9. Dr  Maciej Wojciechowski; Uniwersytet Gdański; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.
 10. Dr Marta Soniewicka; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 11. Prof. UAM dr hab. Marzena Kordela ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 12. Dr hab. Milena Korycka-Zirk ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii Prawa i Państwa.
 13. Dr  Paweł Jabłoński; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 14. Dr Paweł Łabieniec, Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.  
 15. Dr  Sylwia Wojtczak; Uniwersytet Łódzki;  Wydział Prawa i Administracji; Zakład Polityki Prawa.
 16. Prof. UŁ dr hab. Sylwia Wojtczak; Uniwersytet Łódzki;  Wydział Prawa i Administracji;  Zakład Polityki Prawa.  
 17. Prof. UW dr hab. Tatiana Marta Chauvin; Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie.
 18. Prof. Dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii Prawa.
 19. Dr  Tomasz Raburski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii; Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa.
 20. Dr  Tomasz Szeffler; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych.
 21. Dr Tomasz Widłak; Uniwersytet Gdański; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.
 22. Prof. UWr dr hab. Włodzimierz Gromski; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 23. Dr Wojciech Ciszewski; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji;  Katedra Teorii Prawa.
 24. Prof. dr hab. Wojciech Załuski; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 25. Dr Wojciech Szczepański; Polska Akademia Nauk.
 26. Prof. Dr hab. Zbigniew Zwoliński; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. 
 27. Prof. Dr hab. Svetozar Postic; Uniwersytet w Wilnie, Wydział Filologii, Instytut Języków Obcych.
 28. Mgr. Agnieszka Vojta; Uniwersytet w Konstancji.
 29. Dr Halyna Leonity; Uniwersytet Duisburg-Essen. 
 30. Prof. Dr hab. Ryszard Mordarski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Instytut Filozofii.
 31. Prof. Dr hab. Maurycy Zajęcki,  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.
 32. Dr Małgorzata Steć, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii. 
 33. prof. zw. dr hab. Krzysztof Brzechczyn; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filozoficzny; Pracownia Epistemologii i Kognitywistyki.
 34. Prof. dr. Rainer Adolphi; Technische Universität Berlin; Niemcy
 35. prof. Roma Kriaučiūnienė; Lithuania; Vilnius University; Department of English for Physical and Biomedical Sciences, The Institute of Foreign Languages.

RECENZENCI 2018/2019:

 1. Prof. UMCS dr hab. Andrzej Korybski ; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 2. Prof. WSH dr hab.  Ania Kalisz; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Instytut Prawa i Administracji.
 3. Dr Anna Śledzińska-Simon; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii;  Katedra Prawa Konstytucyjnego.
 4. Prof. zw. dr hab. Ewa Nowak; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii; Zakład Etyki.
 5. Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 6. Prof. UŁ dr hab. Jerzy Leszczyński ; Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 7. Prof. zw. Dr hab. Jerzy Oniszczuk; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne; Katedra Administracji Publicznej.
 8. Dr Maciej Dybowski;Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 9. Dr  Maciej Wojciechowski; Uniwersytet Gdański; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.
 10. Dr Marta Soniewicka; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 11. Prof. UAM dr hab. Marzena Kordela ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 12. Dr hab. Milena Korycka-Zirk ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii Prawa i Państwa.
 13. Dr  Paweł Jabłoński; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 14. Dr Paweł Łabieniec, Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.  
 15. Dr  Sylwia Wojtczak; Uniwersytet Łódzki;  Wydział Prawa i Administracji; Zakład Polityki Prawa.
 16. Prof. UŁ dr hab. Sylwia Wojtczak; Uniwersytet Łódzki;  Wydział Prawa i Administracji;  Zakład Polityki Prawa.  
 17. Prof. UW dr hab. Tatiana Marta Chauvin; Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie.
 18. Prof. Dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii Prawa.
 19. Dr  Tomasz Raburski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii; Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa.
 20. Dr  Tomasz Szeffler; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych.
 21. Dr Tomasz Widłak; Uniwersytet Gdański; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.
 22. Prof. UWr dr hab. Włodzimierz Gromski; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 23. Dr Wojciech Ciszewski; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji;  Katedra Teorii Prawa.
 24. Prof. dr hab. Wojciech Załuski; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 25. Dr Wojciech Szczepański; Polska Akademia Nauk.
 26. Prof. Dr hab. Zbigniew Zwoliński; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. 
 27. Prof. Dr hab. Svetozar Postic; Uniwersytet w Wilnie, Wydział Filologii, Instytut Języków Obcych.
 28. Mgr. Agnieszka Vojta; Uniwersytet w Konstancji.
 29. Dr Halyna Leonity; Uniwersytet Duisburg-Essen. 

RECENZENCI 2017:

 1. dr hab.  Agnieszka Barczak-Oplustil; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Katedra Prawa Karnego.
 2. prof. UAM dr hab. Artur Jocz; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych; Katedra Religioznawstwa i badań Porównawczych.
 3. prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski, Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji;  Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 4. Dr  Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;  Instytut Ekologii i Bioetyki.
 5. Prof. UKW dr hab.   Helena Ostrowicka; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem.
 6. prof. UŁ dr hab. Jerzy Leszczyński; Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 7. dr hab. Joanna Helios; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 8. dr  Karzysztof Kaleta; Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie.
 9. dr hab. Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracj;, Instytut Prawa Cywilnego; Katedra Prawa Handlowego.
 10. prof. zw. dr hab. Krzysztof Brzechczyn; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii; Zakład Epistemologii i Kognitywistyki.
 11. prof. UEK dr hab. Leszek Kusek; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii; Zakład Filozofii Człowieka.
 12. prof. zw. dr hab.   Leszek Leszczyński; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 13. Ass. prof. dr  Mario Marino, Branderburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg / Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg; Fachgebiet Allgemeine Technikwissenschaft/ Centre for Technoscience Studies.
 14. dr  Marta Romańczuk-Grącka; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie; Katedra Prawa Karnego Materialnego.
 15. Dr  Michał Cichoracki; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Katedra Socjologii.
 16. prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon; Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych; Zakład Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej. 
 17. prof. Roma Kriaučiūnienė; Lithuania; Vilnius University; Department of English for Physical and Biomedical Sciences, The Institute of Foreign Languages.
 18. Prof. UKW dr hab. Tomasz Kuczur; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Instytut Nauk Politycznych.

RECENZENCI 2016:

 1. Dr Adam Szot; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 2. Dr Anna Kalisz; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Instytut Prawa i Administracji.
 3. Dr Zbigniew Wardak; Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji; Zakład Kryminalistyki.
 4. Dr Jacek Jaśkiewicz; Akademia im. Jakuba Paradyża w Gorzowie; Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.
 5. Dr hab. Milena Korycja-Zirk; Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii Prawa i Państwa.
 6. Dr Agnieszka Doczekalska; Akademia Leona Koźmińskiego; Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa.
 7. Prof. dr hab. Andrzej Bator; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa; Administracji i Ekonomii; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 8. Dr hab. Sławomir Tkacz; Uniwersytet Śląski; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 9. Dr Paweł Dańczak, Uniwersytet Łódzki; Wydział  Prawa i Administracji; Zakład Polskiego Postępowania Administracyjengo.
 10. Prof. UAM dr hab. Marzena Kordela; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 11. Dr  Adam Bartczak; Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji; Katedra Teorii i Filozofii Prawa.
 12. Dr Joanna Mikołajczyk; Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji; Zakład Obrotu Nieruchomościami i Prawa Rolnego.
 13. Dr Marek Lewicki; Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracjil; Zakład Prawa Administracyjnego.
 14. Dr hab. Przemysław Parszutowicz; Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii; Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych.
 15. Dr  Jadwiga Zimplel; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Instytut Kulturoznawstwa; Zakład Kultury Miasta.
 16. Dr  Andrzej Karalus; Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii; Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych.

Role w czasopiśmie

Redaktor naczelny – koordynuje całość prac redakcji, jest głównym decydentem w kwestiach spornych, podejmuje zgodne ze standardem etycznym czasopisma decyzje, co do postępowania w przypadkach wykraczających poza przyjęte procedury. Odpowiada za całość prac redakcji, terminowość wykonywanych zadań. Odpowiada za wstępną ocenę tekstów nie zgłoszonych do konkretnego działu tematycznego lub numeru tematycznego i odpowiada za przydział recenzentów do tychże tekstów. Podejmuje ostateczną decyzję w zakresie publikacji tekstów w sytuacjach spornych pomiędzy redaktorem gościnnym a redaktorem tematycznym podczas prac nad numerami tematycznymi.

Zastępca redaktora naczelnego – wykonuje prace delegowane przez redaktora naczelnego zgodnie z przyjętymi procedurami i w duchu przyjętych standardów. Zakres odpowiedzialności zastępcy redaktora naczelnego odpowiada zakresowi wykonywanych przez niego działań.

Sekretarz naukowy  - wykonuje prace delegowane przez redaktora naczelnego w zakresie zarządzania czasopismem (nadzór nad korespondencją z autorami,  radą naukową, redaktorami i innymi współpracownikami). Sekretarz naukowy jest odpowiedzialny za treści i całokształt korespondencji którą prowadzi. 

Redaktor gościnny – jest odpowiedzialny wraz z redaktorem tematycznym w zakresie poszczególnych numerów tematycznych.

Redaktor gościnny ma możliwość odrzucenia tekstu bez wysłania go do recenzji (gdy tekst nie odpowiada kryteriom dokonywania wstępnej oceny tekstów). Jest odpowiedzialny za koordynacje prac redakcji numeru tematycznego (wraz z redaktorem tematycznym). Odpowiada za terminowość  koordynowanych zadań. Odpowiada za wstępną ocenę tekstów przesyłanych do publikacji w numerach tematycznych (wraz z redaktorem tematycznym). Redaktor gościnny wraz z redaktorem tematycznym odpowiadają za składane redaktorowi naczelnemu propozycje przydziału recenzentów do tekstów przesyłanych do numerów tematycznych.

Redaktorzy tematyczni – wykonują zadania redaktora naczelnego w odniesieniu do poszczególnych działów tematycznych czasopisma i odpowiadają za prace nad poszczególnymi numerami tematycznymi (wraz z redaktorem gościnnym). Są odpowiedzialni za koordynacje prac redakcji w zakresie działu tematycznego lub numeru tematycznego. Odpowiadają za terminowość  koordynowanych zadań. Odpowiadają za wstępną ocen tekstów przesyłanych do publikacji w numerach tematycznych i poszczególnych działach tematycznych. Mają możliwość odrzucenia tekstu bez wysłania go do recenzji (gdy tekst nie odpowiada kryteriom dokonywania wstępnej oceny tekstów). Odpowiadają za składane Redaktorowi Naczelnemu propozycje przydziału recenzentów do tekstów przesyłanych do poszczególnych działów i numerów tematycznych (wraz z redaktorem gościnnym).

Redaktor językowy – dokonuje korekty językowej wszystkich tekstów publikowanych w czasopiśmie. Jest odpowiedzialny za korektę językową tekstów.

Projektant okładki – wykonuje projekt okładki. Jest odpowiedzialny za wszystkie elementy znajdujące się na okładce i za jej wygląd.

Redaktor techniczny – dokonuje składu tekstu czasopisma. Jest odpowiedzialny za prawidłowy skład wszystkich tekstów i czasopisma jako całości. Jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie techniczne związane ze składem tekstu.

Redaktor strony internetowej i zasobów internetowych – deponuje artykuły w serwisach internetowych. Jest odpowiedzialny za kontakty z repozytoriami, internetowymi bazami danych i deponowanie tekstów. Odpowiada za korespondencję z autorami w zakresie umów oraz nadzoruje korektę techniczną tekstów.

Rada naukowa -  Rada naukowa czuwa nad zachowaniem standardów etycznych i naukowych przez czasopismo. Rada naukowa aktywnie doradza w zakresie kierunku i strategii rozwoju czasopisma i w tym zakresie odpowiada za przyszłość czasopisma.

Polityka funkcjonowania redakcji

Odwołania od decyzji

Odwołania od podejmowanych w procesie redakcyjnym decyzji należy przesyłać na adres redakcji filpub@amu.edu.pl uzupełniając formularz odwołania [link].

Odwołania rozpatruje redaktor naczelny lub kolegium redakcyjne. Osoba, której pracy dotyczy skarga jest wyłączona z postępowania.

Decyzje redaktora naczelnego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Zgłoszenia dotyczące nierzetelności naukowej

Wszelkie zgłoszenia dotyczące nierzetelności naukowej, informacje dotyczące podejrzenia nieuczciwych praktyk (ghostwriting, guest authorship, plagiat i inne) należy kierować na adres redakcji filpub@amu.edu.pl Wszystkie zgłoszenia są traktowane poważnie i będą badane przez redakcję.

Za wzór postępowania redakcja przyjmuje wytyczne COPE [https://publicationethics.org/core-practices].

Wykryte przypadki nieuczciwych praktyk będą upubliczniane i zgłaszane do jednostek, w których afiliowany jest dany autor.

Polityka otwartego dostępu (Open Access)

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna jest czasopismem z otwartym dostępem (Open Access). Użytkownicy mają prawo czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać i zamieszczać linki do pełnych tekstów artykułów tegoż czasopisma oraz korzystać z niego w każdym innym, prawnie dopuszczalnym celu. Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów, udzielając jednocześnie czasopismu prawa doich rozpowszechniania na warunkach licencji CC-BY-NC-ND 4.0 (od 2015 roku).

Sponsors


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma  "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”  vol. 1 nr 1, 2,  vol. 2 nr 1, 2, vol. 3 nr 1, 2, vol. 4 nr 1– zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się od 2012 roku. W pierwszym okresie istnienia czasopismo podejmowało zagadnienia z zakresu edukacji demokratycznej, etycznej i filozoficznej. Od drugiego roku istnienia (Nr 2/2013) zaczęło koncentrować się na stworzeniu transdyscyplinarnej platformy wymiany myśli łączącej filozofów i prawników zajmujących się filozofią publiczną i filozofią prawa. Od 2014 roku czasopismo otwarło swe łamy na oryginalne artykuły anglojęzyczne i tym samym poszerzyło grono autorów o badaczy z Niemiec, Chin, Łotwy, Austrii, Stanów Zjednoczonych i Indii. Obecnie publikowane są oryginalne artykuły zarówno w języku polskim, jak i angielskim.