Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  •  Nie należy przesyłać tekstów, które były już publikowane lub zostały już zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie.

  • Należy sprawdzić czy tekst jest zgodny z perspektywą badawczą czasopisma i z wymogami zawartymi w polityce czasopisma.
  • Należy zawrzeć w tekście anglojęzyczny i polski abstrakt o długości połowy strony tekstu standaryzowanego wedle wymogów edytorskich.
  • Należy zawrzeć w tekście przynajmniej 8 słów kluczowych w języku angielskim i 8 słów kluczowych w języku polskim.
  • Należy dołączyć do tekstu bibliografię załącznikową zgodną z wymogami edytorskimi zawierającą wszystkie przywoływane pozycje. Każda pozycja bibliograficzna powinna zaczynać się od nowej linii. (Nie należy formatować  układu tekstu pojedynczej pozycji bibliograficznej poprzez wstawianie znaków „spacji” lub przenoszenie części jej tekstu do kolejnej linijki znakiem „enter”).
  • Do korespondencji należy dołączyć krótką notkę o autorze (w tym email oraz dane dot. afiliacji).
  • Do korespondencji należy dołączyć skan podpisanej klauzuli RODO.

  • Przed wysłaniem zgłoszenia należy upewnić się, że przesyłany tekst spełnia wymogi etytorskie czasopisma Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna.

W "Filozofii Publicznej i Edukacji Demokratycznej" publikowane są artykuły w języku polskim lub angielskim.

Do artykułu należy załączyć bibliografię zawierająca wyłącznie prace cytowane lub przywoływane w artykule.

Artykuły nie powinny przekraczać 20 stron maszynopisu (1 arkusza wydawniczego/40 tys. znaków) i powinny być przesłane w formie elektronicznej, umożliwiającej ich dalszy skład.

Wszystkie nadsyłane teksty muszą stosować styl Chicago (bez modyfikacji własnych) – Link do podręcznika wraz z przykładami cytowań.

Czcionka: 12pt, interlinia 1,5 (przypisy: czcionka 10pt, interlinia 1).

Jeżeli autor posiada numer ORCID, powinien on zostać przesłany wraz ze zgłaszanym tekstem.

Propozycje tekstów do opublikowania należy przesłać na adres: filpub@amu.edu.pl lub juchaczp@amu.edu.pl.

Autorzy tekstów zakwalifikowanych do druku są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres Redakcji umowy wydawniczej dostępnej na stronie internetowej czasopisma. Podpisanie umowy jest warunkiem publikacji.
Złożenie tekstu do druku i podpisanie ww. umowy stanowi jednocześnie zgodę Autora na umieszczenie tekstu w wersji elektronicznej (PDF) w repozytoriach i bazach indeksacyjnych, w których obecne jest czasopismo.
Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie propozycji artykułu do publikacji, przetwarzanie artykułu lub samą publikację artykułów - autor nie ponosi żadnych kosztów.

Wszystkie opublikowane artykuły są archiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w poznaniu (AMUR): repozytorium.amu.edu.pl