Komparatystyczne ujęcie pojęć „wizerunek”, „utrwalanie” i „rozpowszechnianie” w ujęciu art. 23 k.c., art. 81 ust. 1 pr. aut. oraz art. 191a k.k.
PDF

Słowa kluczowe

image
recording naked image
dissemination naked image
crimes against freedom

Jak cytować

Witczak, K. (2017). Komparatystyczne ujęcie pojęć „wizerunek”, „utrwalanie” i „rozpowszechnianie” w ujęciu art. 23 k.c., art. 81 ust. 1 pr. aut. oraz art. 191a k.k. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(2), 81–108. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.16

Abstrakt

The terms „image”, „recording” and „dissemination” are presented in art. 191a of the Criminal Code. However, the source of these phrases derives from civil law, especially art. 23 of Civil Code and art. 81 of Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights. The article author makes a comparison of these terms in view of different legal orders (criminal law order and civil law order). The purpose of such a comparative study is to show differences and similarities in the range of designatums of analyzed terms. Furthermore, this article indicates “the most effective” structure of analyzed expressions on the grounds of law in action.

https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.16
PDF

Bibliografia

Balcarczyk Justyna, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Barta Janusz (red.), System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, wyd. 3, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, „Wokół prawa do wizerunku”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 80 (2002), ss. 377-397.

Dubisz Stanisław (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Tom P-Ś, PWN, Warszawa 2008.

Dubisz Stanisław (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Tom T-Ź, PWN, Warszawa 2008.

Filar Marian (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Filar Marian (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Filek Bartłomiej, „Wizerunek nagiej osoby jako znamię przestępstwa z art. 191a § 1 k.k.”, Prokuratura i Prawo, Nr 7-8 (2012), ss. 61-77.

Flisak Damian (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Grzeszak Teresa, „Rozdział IX. Prawo do wizerunku i prawo adresata do korespondencji”, w: J. Barta, System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, wyd. 3, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 664.

Grześkowiak Alicja, Wiak Krzysztof (red.), Kodek karny. Komentarz, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.

Karpowicz Andrzej, Poradnik prawny dla ludzi twórczych, Wydawnictwo ABC, Warszawa 1995.

Kopff Andrzej, „Glosa do wyroku SN z 11.03 1986 r.”, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych, Nr 4 (1987), ss. 259-262.

Krajewski Radosław, „Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej”, Prokuratura i Prawo, Nr 5 (2012), ss. 20-40.

Michał Królikowski, „Komentarz do art. 191a k.k.”, w: Andrzej Wąsek, Robert Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I, Komentarz do art. 117-221,Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Matlak Andrzej, „Cywilnoprawna ochrona wizerunku”, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 2 (2004), ss. 317-358.

Królikowski Michał, Zawłocki Robert (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz. Art. 117-221, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Mozgawa Marek (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. 3, Wolters Kluwers, Warszawa 2010.

Mozgawa Marek (red.), Pornografia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Mozgawa Marek, Nazar-Gutowska Katarzyna, „Utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby – art. 191a k.k. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania)”, Prawo w działaniu, Nr 19 (2014), ss. 7-40.

Opis aplikacji „Siri”, https:// support.apple.com/pl-pl/HT204389,[dostęp 09.02.20107].

Pązik Adam, „Prawo do wizerunku w obliczu zmian”, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, Z. 107 (2010), ss. 127-151.

Piasecki Krzysztof, Kodeks cywilny, Zakamycze, Kraków 2003.

Sieńczyło-Chlabicz Joanna, „Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 8 (2003), ss. 17-25.

Sieńczyło-Chlabicz, Joanna, „Rozpowszechnianie wizerunku na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, Radca Prawny, Nr 2 (2001), ss. 93-102.

Ślebzak Krzysztof (red.), Studia i analizy Sądy Najwyższego, t. 5, Wolter Kluwers, Warszawa 2010.

Warylewski Jarosław, Prawo karne. Część ogólna, wyd. 6, Wolters Kluwer Warszawa 2015.

Warylewski Jarosław (red.), System prawa karnego, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, t. 10, wyd. 2, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

Wojnicka Ewa, Ochrona autorskich dóbr osobistych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

Wojnicka Ewa, „Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 56 (1990), ss. 107-120.

Wyrok SA w Gdańsku z 21.06.1991 r, I Acr 127/91, OSA 1992, z. 1, poz. 8.

Wyrok SA we Wrocławiu z 30.01.2014 r., IACa 1452/13, LEX nr 1425612.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.

Ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2009 nr 206 poz. 1589.