Awerroes i esencjalna reinterpretacja metafizyki Arystotelesa

Main Article Content

Damian Kokoć

Abstrakt

Question of relation between an essence and an existence was one of major medieval philosophical problems. The first ones who started considerate this issue were Muslim thinkers, especially Avicenna and Averroes. The latter of them was one of the main figure in this debate. Étienne Gilson claims that on ground of Averroes’ thought Aristotle struggles with problem of existence. Averroes claimed that this two components differ only in logical manner. In reality an essence and an existence are identical and an existence is something which flows from essence of being. That is why Averroes did not agree with Avicenna that existence is only a accident of essence, because such claim is contradictory with Aristotle’s theory of being. According to this Greek thinker, all accidents can be described by one of the categories (except a category of substance which is the subject on which other categories are predicated) and an existence is not one of them. For Averroes, Avicenna‘s conception is example of contamination of Aristotle’s  thought by theological components. That is why he tried to purify interpretations of Aristotle’s philosophy from this ideas, foreign to his thought. According to Averroes problem of relation between an essence and an existence is wrongly formulated because when we want explain why the being is, we must only point on it cause and we don’t need to search answer about an existence of being. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kokoć, D. (2017). Awerroes i esencjalna reinterpretacja metafizyki Arystotelesa. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(2), 233-252. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.22
Dział
Ex corpore iurisprudentiae fundamentalis – Z korpusu filozoficznoprawnej wiedzy podstawowej
Biogram autora

Damian Kokoć, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Damian Kokoć - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwent Instytutu Filozofii UAM i Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM. Zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: średniowieczna filozofia muzułmańska – zwłaszcza myśl Awicenny i Awerroesa; islam i kultura muzułmańska; mistyka – zwłaszcza sufizm; gnostycyzm; filozofia religii – zwłaszcza pluralistyczna wizja religii Johna Hicka oraz kwestie dialogu międzyreligijnego, fundamentalizmu religijnego i relacji między nauką a religią. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego i Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego. Uczestnik i organizator licznych konferencji oraz innych wydarzeń naukowych. Dotychczas publikował w „Przeglądzie Religioznawczym”, „Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris”, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”, „Humaniora. Czasopismo internetowe” oraz w kilku monografiach zbiorowych.

Bibliografia

 1. Adamczyk Stanisław, Różnica między istotą a istnieniem substancjalnym w nauce Arystotelesa, w: Roczniki filozoficzne, T. 7, Nr 1 (1959), ss. 103-127.
 2. Adamczyk Stanisław, Struktura bytu przygodnego według Arystotelesa (uwagi na marginesie „Struktury bytu” o. A. Krąpca), w: Roczniki filozoficzne, T. 12, Nr 3 (1964), ss. 99-103.
 3. Arystoteles, Analityki pierwsze, tłum. Kazimierz Leśniak, w: Tenże, Dzieła wszystkie, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 4. Arystoteles, Analityki wtóre, tłum. Kazimierz Leśniak, w: Tenże, Dzieła wszystkie, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 5. Arystoteles, Kategorie, tłum. Kazimierz Leśniak, w: Tenże, Dzieła wszystkie, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 6. Arystoteles, Metafizyka, w: Tenże, Dzieła wszystkie, t. II, tłum. Kazimierz Leśniak.
 7. Arystoteles, O duszy, w: Tenże, Dzieła wszystkie, t. III, tłum. Paweł Siwek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 8. Arystoteles, Topiki, tłum. Kazimierz Leśniak, w: Tenże, Dzieła wszystkie, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 9. Averroes (Ibn Rushd) of Cordoba, Long Commentary on the ‘De Anima’ of Aristotle, tłum. Richard C. Taylor, Thérèse-Anne Druart, Yale University Press, New Haven, Londyn 2009.
 10. Averroes (Ibn Rushd), Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence), tłum. Simon van Den Bergh, (http:// www.newbanner.com/Philosophy/IbnRushd/Tahafut_al-Tahafut_en.pdf data pobrania 03.11.2014).
 11. Averroes, Averroes’ Middle Commentaries on Aristotle’s ‘Categories’ and ‘De Interpretatione’, tłum. Charles E. Butterworth, St. Augustine’s Press, South Bend, Indiana 1998.
 12. Averroes, Averroes’ Questions in Physics, tłum. Helen Tunik Goldstein, Kulwer Academic Publishers, Doldrecht, Boston, Londyn 1991.
 13. Averroes, De Substantia Orbis, tłum. Arthur Hyman, The Medieval Academy of America, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Cambridge, Massachusetts, Jerozolima 1986.
 14. Averroës, Decisive Treaties, Epistle Dedicatory, tłum. Charles E. Butterworth, Brigham Young University Press, Pravo, Utah 2008.
 15. Averroës, Middle Commentary on Aristotle’s De anima, tłum. Alfred L. Ivry, Brigham Young University Press, Pravo, Utah 2002.
 16. Averroes, On Aristotle’s ‘De Generatione et Coruptione’. Middle Commentary and Epitom, tłum. Samuel Kurland, The Mediaeval Academy of America, Cambride, Massachusetts 1958.
 17. Averroes, On Aristotle’s “Metaphysics”. An Annotated Translation of So-called “Epitome”, tłum. Rüdiger Arnzen, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, Nowy Jork 2010.
 18. Cyciura Piotr, Problem istnienia w filozofii Arystotelesa. Interpretacja tomistyczna, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2009.
 19. Gilson Étienne, Byt i istota, tłum. Donata Eska, Jerzy Nowak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2006.
 20. Ibn Rushd’s Metaphysics. A Translation with Introduction of Ibn Ruszd’sCommentary on Aristotle’s Metaphysic, Book Lām, tłum. Charles Genequand, Brill, Leiden, 1986.
 21. Ibn Ruszd, „Traktat rozstrzygający o określeniu związku między objawieniem (szari’at) a filozofią (hikma)”, tłum. Katarzyna Pachniak, w: Studia Antyczne i Mediewistyczne, T. 42, Nr 7 (2009), ss. 37-55.
 22. Kahn Charles H., Język i ontologia, tłum. Bartosz Żukowski, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008.
 23. Krąpiec Mieczysław Albert, Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000.
 24. Milcarek Paweł, Od istoty do istnienia. Tworzenie się metafizyki
 25. egzystencjalnej wewnątrz łacińskiej tradycji filozofii chrześcijańskiej, Fundacja świętego Benedykta, Warszawa 2008.
 26. Morawiec Edmund, Mazanka Paweł, Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej. Podstawowe zagadnienia z metafizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.
 27. Morawiec Edmund, Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej. Studium historyczno-analityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004.
 28. Tugendhat Ernst, Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne, tłum. Janusz Sidorek, OficynaNaukowa, Warszawa 1999.
 29. Wojtysiak Jacek, Starożytne początki problematyki istnienia, w: Kwartalnik Filozoficzny, T. 29, Nr 1 (2001), ss. 5-27.