Prawo a wartości w teorii prawa Józefa Nowackiego
PDF

Słowa kluczowe

legal theory
law
values
rule of law
Constitutional Court
The Pure Theory of Law

Jak cytować

Tkacz, S. (2017). Prawo a wartości w teorii prawa Józefa Nowackiego. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(2), 255–276. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.23

Abstrakt

The contents of the paper present the basic assumptions of Józef Nowacki’s theory of law. The author was a proponent of Hans Kelsen’s theory. The characteristic of Józef Nowacki’s views was the conviction that the foundations of the study of the  aw should be their „purity”. It is understood by him as freedom from any ideological assumption. This approach is consistently presented in his works dealing with issues of a specific nature. In the course of deliberations, the problem of the concept of law was discussed, as understood by Józef Nowacki. His works on the issues of the rule of law were also analyzed. Moreover, they presented his critical attention devoted to the jurisdiction of the Polish Constitutional Court. The conclusions highlight the validity of the author’s view that the consideration of the law should be free of any ideological assumptions

https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.23
PDF

Bibliografia

Bogucka Iwona, Tobor Zygmunt (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Zakamycze, Kraków 2003.

Bosiacki Adam, Bosiacki, „Wstęp”, w: Hans Kelsen, Czysta teoria prawa, LexisNexis, Warszawa 2014, ss. 35-36.

Chauvin Tatiana, Stawecki Tomasz, Winczorek Piotr, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.

Działocha Karol, Gromski Włodzimierz, „Niepozytywistyczna koncepcja państwa prawnego a Trybunał Konstytucyjny”, Państwo i Prawo, Nr 3 (1995), ss. 4-16.

Grabowski Andrzej, „Postpozytywizm na tropie Świętego Graala? Odpowiedź na krytykę Tomasza Pietrzykowskiego”, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Nr 1 (2010), ss. 78-90.

Kelsen Hans, Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, tłum. Bolesław Banaszkiewicz, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego,

T. XXXI, Warszawa 2009.

Kordela Marzena, „Teoria prawa Zygmunta Ziembińskiego”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Tom 4, Nr 1 (2015), ss. 230-249.

Kowalski Jerzy, Lamentowicz Wojciech, Winczorek Piotr, Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1981.

Morawski Lech, „Spór o pojęcie państwa prawnego”, Państwo i Prawo, Nr 4 (1994).

Nowacki Józef, Analogia legis, PWN, Warszawa 1966.

Nowacki Józef, „Analogia legis a sprawiedliwość legalna”, w: Maksymilian Pazdan (red.), Valeat Aequitas, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.

Nowacki Józef, Analogia legis. Zagadnienia teoretycznoprawne, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1964.

Nowacki Józef, Domniemania prawne, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1992.

Nowacki Józef, Dwa studia o rozumieniach praworządności, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1980.

Nowacki Józef, „Klauzula państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, w: Eugeniusz Zwierzchowski (red.), Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, ss. 163–174.

Nowacki Józef, „Koncepcja luk contra legem”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Z. 66 (1969), ss. 3-15.

Nowacki Józef, „Luki w prawie. Ideologia”, Studia Prawno-ekonomiczne, T. IV, 1970, ss.29-52.

Nowacki Józef, Przepis prawny a norma prawna, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1988.

Nowacki Józef, „Przepis prawny a norma prawna (ustalenia wyjściowe)”, Studia Iuridica Silesiana, Nr 9 (1984).

Nowacki Józef, „O przepisach zawierających klauzule generalne”, w: Artur Bodnar, Jerzy Wiatr, Jerzy Wróblewski (red.), Prawo i polityka, Warszawa 1988, ss. 78-101.

Nowacki Józef, „O tzw. konstrukcyjnych lukach w prawie”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Z. 51, (1967), ss. 3-18.

Nowacki Józef, „O tzw. pionowych ‘lukach w prawie’”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Z. 85, (1972), ss. 55-63.

Nowacki Józef, „O tzw. rzeczywistych lukach w prawie”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Z. 42, (1965), ss. 39-53.

Nowacki Józef, „O uzasadnianiu zasady zaufania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, w: Czesław Martysz, Andrzej Matan, Zygmunt Tobor (red.), Zasady prawa. Materiały konstytucyjne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Katowice 2007.

Nowacki Józef, „O zakresach stosunków społecznych normowanych przez prawo i przez moralność”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Z. 9 (1958), ss. 63-65.

Nowacki Józef, „’Odpowiednie’ stosowanie przepisów prawa”, Państwo i Prawo, Z. 3 (1963), ss. 367-376.

Nowacki Józef, Prawo publiczne – prawo prywatne, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1992.

Nowacki Józef, Praworządność. Wybrane problemy teoretyczne, PWN, Warszawa 1977.

Nowacki Józef, „Problem blankietowości przepisów zawierających klauzule generalne”, w:. Grażyna Skąpska (red.), Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Kraków 1992.

Nowacki Józef, Rządy prawa. Dwa problemy, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1995.

Nowacki Józef, Sprawiedliwość a równość w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, w: Marcin Kudej (red.), W kręgu zagadnień konstytucyjnych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1999, ss. 83-100.

Nowacki Józef, Studia z teorii prawa, Zakamycze, Kraków 2003.

Nowacki Józef, Tobor Zygmunt, Wstęp do prawoznawstwa, Naukowa Oficyna Wydawnicza, Katowice 1999.

Peczenik Aleksander, „Struktura normy prawnej”, Studia Prawnicze, Z. 20 (1968).

Pietrzykowski Tomasz, Ujarzmianie lewiatana. Szkice o idei rządów prawa, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014.

Pietrzykowski Tomasz, „W poszukiwaniu Świętego Graala. Andrzej Grabowski o prawniczym pojęciu obowiązywania prawa”, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Nr 1 (2010), ss. 64-77.

Pietrzykowski Tomasz, Zygmunt Tobor, „Pojęcie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, w: Leszek Leszczyński, Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, ss. 161-173.

Tkacz Sławomir, O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (od dogmatyki do teorii), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Zieliński Maciej, „Zasady i wartości konstytucyjne”, w: Andrzej Bałaban, Przemysław Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.

Ziembiński Zygmunt, Logiczne podstawy prawoznawstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1966.

Ziembiński Zygmunt, „Przepis prawny a norma prawna”, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 1 (1960), ss. 105-122.