Teoria prawa Zygmunta Ziembińskiego
PDF

Słowa kluczowe

theory of law
analytical philosophy
legal axiology
law
legal norm
competence norm
thetic norms
axiological norms
rational legislator
validation rules
rules of exegesis of law
interpretation rules
inference rules
collision rules
conventional

Jak cytować

Kordela, M. (2015). Teoria prawa Zygmunta Ziembińskiego. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 4(1), 230–249. https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.1.12

Abstrakt

Zygmunt Ziembiński was one of the most prominent theoreticians of law in Poland in the second half of the 20th century. He developed an original theory of law defined as a theory of legal phenomena, which covered both logical-linguistic as well as real aspects of law. The theory served as a base for the development of a unique so-called advanced normative conception of sources of law, one of the greatest achievements of theory of law in Poland. This conception encompasses all the indispensable elements of a coherent system of binding legal norms: 1) indication of a political justification (ideological assumptions) of the entire system of law; 2) pre judgment of law-making competence of government agencies; 3) determination of the status of custom and precedent; 4) compilation of a catalogue of permissible interpretation rules; 5) compilation of a catalogue of permissible inferential rules (permissible rules of legal inferences); 6) compilation of a catalogue of permissible collision rules.

https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.1.12
PDF

Bibliografia

Łopatka Adam, Ziembiński Zygmunt. 1960. „Treść i funkcja zasad współżycia społecznego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Z. 4, ss. 77-89.

Nowak Leszek. 1973. Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa: PWN.

Nowak Leszek, Wronkowska Sławomira, Zieliński Maciej, Ziembiński Zygmunt. 1972. „Czynności konwencjonalne w prawie”, Studia Prawnicze Z. 33, ss. 73-99.

Perelman Chaim. 1959. O sprawiedliwości, tłum. W. Bieńkowska, Warszawa: PWN.

Wronkowska Sławomira, Ziembiński Zygmunt. 2001. Zarys teorii prawa, Poznań: Ars boni et aequi.

Zieliński Maciej, Ziembiński Zygmunt. 1988. Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa: PWN.

Ziemba Zdzisław, Ziembiński Zygmunt. 1964. „Uwagi o wynikaniu norm prawnych”, Studia Filozofi czne Nr 4, ss. 111-122.

Ziembiński Zygmunt. 1967. „Argumentacje moralne stosowane przez prawników”, Etyka Z. 2, ss. 95-109.

Ziembiński Zygmunt. 1985. „Deskrypcjonistyczna i rekonstrukcjonistyczna analiza języka w prawoznawstwie”, Studia Prawnicze Z. 3-4, ss. 329-341.

Ziembiński Zygmunt. 1972. Etyczne problemy prawoznawstwa, Wrocław: Ossolineum.

Ziembiński Zygmunt.1969. „Kompetencja i norma kompetencyjna”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Z. 4, ss. 23-41.

Ziembiński Zygmunt. 1969. „Koncepcja moralności jako zbioru zasada dobrego współżycia”, Studia Filozofi czne, ss. 375-404.

Ziembiński Zygmunt. 1969. “Lawyers` reasoning based on the instrumental nexus of legal norms”, Logique et Analyse No. 45, ss. 112-120.

Ziembiński Zygmunt. 1966. Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Ziembiński Zygmunt. 2011. Logika praktyczna, wyd. 26, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Ziembiński Zygmunt.1966. „’Logika prawnicza’, logika dla prawników, logiczne problemy prawoznawstwa”, Studia Logica t. XVIII, ss. 179-194.

Ziembiński Zygmunt.1974. Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa: PWN.

Ziembiński Zygmunt.1969. „Moralność jako czynnik kształtujący stosowanie prawa”, Etyka Z. 5, ss. 89-111.

Ziembiński Zygmunt.1975. „O normowaniu procesu prawotwórstwa w PRL”, Państwo i Prawo Z. 10, ss. 20-29.

Ziembiński Zygmunt.1993. O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury, Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, PAN.

Ziembiński Zygmunt.1992. O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin: Instytut Wydawniczy Daimonion.

Ziembiński Zygmunt.1969. „O rodzajach niezgodności norm”, Studia Filozofi czne Nr 1.

Ziembiński Zygmunt. 1972. „O warunkach zastosowania logiki deontycznej we wnioskowaniach prawniczych”, Studia Filozoficzne Nr 2, ss. 201-215.

Ziembiński Zygmunt.1961. „O zdaniowym charakterze norm tetycznych”, Studia Logica T. XI, ss. 37-48.

Ziembiński Zygmunt.1980. Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa: PWN.

Ziembiński Zygmunt.1960. „Przepis prawny a norma prawna”, Ruch Prawniczy i Ekonomiczny Z. 1, ss. 45-52.

Ziembiński Zygmunt.1996. Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa: Wyd. Sejmowe.

Ziembiński Zygmunt.1972. Teoria prawa, wyd. I, Warszawa- -Poznań: PWN.

Ziembiński Zygmunt.1978. Teoria prawa, wyd. IV, Warszawa- -Poznań: PWN.

Ziembiński Zygmunt.1985. „Uwagi o negowaniu norm i wypowiedzi z normami związanych”, Studia Filozoficzne Nr 2-3, ss. 105-116.

Ziembiński Zygmunt.1990. Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze