Językowo-kulturowa wspólnota wsi słowiańskiej – założenia projektu badawczego

Main Article Content

Jerzy Sierociuk

Abstrakt

Artykuł zawiera założenia projektu badawczego mającego dać podstawy do badań porównawczych współczesnej wsi słowiańskiej. Pozyskanie w miarę pełnego materiału z odpowiednio wybranych mikropól tematycznych ma także dać podstawy do szeroko zakrojonych badań korpusowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sierociuk, J. (2019). Językowo-kulturowa wspólnota wsi słowiańskiej – założenia projektu badawczego. Gwary Dziś, 9, 71–83. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/19183
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. AJKLW – Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I–VI, pod red. Z. Sobierajskiego i J. Burszty, t. VII–XI, pod red. Z. Sobierajskiego, Wrocław–Poznań 1979–2005.
 2. Dejna K. (1998), Atlas gwar polskich, t. 1. Małopolska, Warszawa.
 3. Dragan Z. i in. (2014), Co wieś, to inna pieśń. Słownik gwary Bukówca Górnego w Wielkopolsce i regionu Spisza w Małopolsce, Kraków.
 4. Karaś H., Kresa M., Krawczyk-Wieczorek A. (2012), Towards a Corpus of Polish Dialect Texts, „Prace Filologiczne”, t. LXIII, Warszawa, s. 129–145.
 5. Karaś H. (2015), Ogólne założenia Korpusu Gwar Polskich, [w:] Діалектологічні студії. 10. Традиції і новаторство, pед. П. Гиценко, Н. Хобзей, Львів, s. 7–17.
 6. Kąś J. (2003), Słownik gwary orawskiej, Kraków.
 7. Kąś J. (2015–), Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. I–(V), Bukowina Tatrzańska–Nowy Sącz–(Kraków).
 8. MAGP (1957–1970), Mały atlas gwar polskich, oprac. Pracownia Dialektologiczna (od t. IV. Pracownia Atlasu i Słownika Gwar Polskich) Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie, t. I–II pod kier. K. Nitscha, t. III–XIII pod kier. M. Karasia, Wrocław–Kraków.
 9. Ong W.J. (1992), Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin.
 10. Reichan J., Woźniak K. (2004), Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Kraków.
 11. SGP, Słownik gwar polskich, t. 1., z. 2., red. M. Karaś, Kraków 1981.
 12. Sierociuk J. (1992), Oboczność podstaw słowotwórczych i poświadczenia negatywne w badaniach słowotwórstwa gwarowego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXXVI, Wrocław, (za rok 1990), s.169–181.
 13. Sierociuk J. (2001), W sprawie synonimii w polszczyźnie ogólnej i w gwarach, [w:] Leksyka a gramatyka w tekście językowym, pod red. K. Wojtczuk, Siedlce, s. 195–203.
 14. Sierociuk J. (2003), Założenia metodologiczne badań języka wsi, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XI, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań, s. 131–136.
 15. Sierociuk J. (2007), Język mieszkańców wsi czy gwara? Problem nie tylko teoretyczny, „Prace Filologiczne”, t. LIII, Warszawa, s. 527–534.
 16. Sierociuk J. (2009), O pewnej zależności słowotwórstwa od struktury pola leksykalno-semantycznego, [w:] Словообразуване и лексикология. Доклади от Десетата международна конференцияна на Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите. София, 1–6 октомври 2007, съставители В.Радева, Ц. Аврамова, Ю. Балтова, София, s. 401–409.
 17. Sierociuk J. (2012), Problem wariantywności i synonimii w dociekaniach dialektologicznych, [w:] Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, eds. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová, Universita Karlova v Praze, Praha, s. 351–355.
 18. Sierociuk J. (2016a), Dynamika przeobrażeń języka mieszkańców wsi i możliwości jej badania, „Gwary Dziś”, t. 8, s. 67–78; http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/gwary/
 19. Gwary-8-07-Sierociuk.pdf (dostęp 2.03.2017).
 20. Sierociuk J. (2016b), Słowniki regionalne jako wstępny etap opracowania słownika ogólnowielkopolskiego, [w:] Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod red. D.K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża, s. 245–254.
 21. Герд А.С. (2015), Языкознание и этнография, „Севернорусские говоры”, вып. 14, oтв. ред. А.С. Герд, Е.В. Пурицкая, Санкт-Петербург, s. 5–13.
 22. Толстой Н.И. (1995), Язык и культура, [w:] Н.И. Толстой, Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике, Москва, s. 15–26.