Tom 9 (2017)
Pełny numer
PDF

Artykuły i rozprawy

Лучия Антонова-Василева
9-35
Заемките от албански език в съвременните славянски диалекти в Албания
PDF
Ирина Васильевна Бакланова
37-47
Лексика русских народных женских украшений как элемент общеславянской культуры
PDF
Ганна Мартинова
49-57
Діалектний текст як свідчення динаміки лексичного складу говірок
PDF
Сергей Алексеевич Мызников
59-69
Диалектное слово в контексте народной крестьянской культуры (на материалах Словаря русских народных говоров)
PDF
Jerzy Sierociuk
71–83
Językowo-kulturowa wspólnota wsi słowiańskiej – założenia projektu badawczego
PDF
Leszek Bednarczuk
85-158
Językowe pogranicza polszczyzny
PDF
Тетяна Ястремська
159-174
Семантична опозиція горі – долі в говірках південно-західного наріччя української мови
PDF
Anna Kostecka-Sadowa
175-182
Nazwy części kosy w ukraińskiej gwarze nadsańskiej (na przykładzie rejonu mościskiego, obwodu lwowskiego)
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
183–197
O zapisach fonetycznych polskiej i słowiańskiej mowy ludowej i potocznej
PDF
Łukasz Piotr Zapała
199–208
Kosa w gwarze i kulturze Zagórzan
PDF
Justyna Kobus
211-216
Dokumenty Archiwum UAM dotyczące doc. Adama Tomaszewskiego
PDF

Materiały do dialektologii

Jerzy Sierociuk
217
Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej
PDF