Nazwy części kosy w ukraińskiej gwarze nadsańskiej (na przykładzie rejonu mościskiego, obwodu lwowskiego)

Main Article Content

Anna Kostecka-Sadowa

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie nazw elementów budowy kosy oraz zmian w nazewnictwie na przestrzeni 30 lat w gwarze ukraińskiej rejonu mościskiego, obwodu lwowskiego. Analiza opiera się na prześledzeniu zmian dokonujących się w mowie mieszkańców wsi reprezentujących dwa pokolenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kostecka-Sadowa, A. (2019). Nazwy części kosy w ukraińskiej gwarze nadsańskiej (na przykładzie rejonu mościskiego, obwodu lwowskiego). Gwary Dziś, 9, 175-182. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20219
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. Czyżewski F., Sajewicz M. (1992), Polsko-ukraińskie paralele leksykalne w gwarach b. powiatu włodawskiego, [w:] Między Wschodem a Zachodem, Część IV. Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim, pod red. J. Bartmińskiego, M. Łesiowa, Lublin, s. 121–132.
 2. Czyżewszki F., Warchoł S. (1998), Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny, Lublin.
 3. Janiak B. (1995), Polsko-ukraińskie związki językowe na przykładzie gwary Niemirowa nad Bugiem. Fonetyka, fonologia, słownictwo, Łódź.
 4. Karaś M. (red.). (1975), Studia nad dawną dialektologią polską i ruską (Z materiałów b. Katedry Języków Ruskich UJ), „Zeszyty Naukowe UJ CCCLXXVI, Prace Językoznawcze” z. 44, Kraków–Warszawa.
 5. Kołodyńska T. (1998), Uwagi o fleksji gwary ukraińskiej wsi Nienowice, „Slavia Orientalis”, XLVII, nr 1, s. 103–111.
 6. Kołodyńska T. (2010a), Kalki językowe w ukraińskich gwarach nadsańskich, „Linguistica Copernicana”, nr 2 (4), s. 287–296.
 7. Kołodyńska T. (2010b), Z badań nad derywacją rzeczownika w ukraińskich gwarach nadsańskich, „Slavia Orientalis”, LIX, nr 2, s. 253–265.
 8. Krawczyk A. (2007), Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wielojęzyczności. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze Maćkowiec na Podolu, Warszawa.
 9. Kuraszkiewicz W. (1985), Ruthenica. Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej, Warszawa.
 10. Łesiów M. (1973), Gwary ukraińskie na terenie Polski Ludowej, „Slavia Orientalis”, XXII 1, Warszawa.
 11. Łesiów M. (1978), Polsko-ukraińskie oboczności leksykalne w gwarach pogranicza, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria Językoznawstwo, Warszawa, s. 279–286.
 12. Łesiów M. (1997), Ukraijinski howirky u Polszczi, Warszawa.
 13. Nepop L. (2004), Interferencja leksykalna i jej odmiany (na przykładzie słownictwa kresowego), [w:] Język mniejszości w otoczeniu obcym, red. J. Rieger, Warszawa, s. 101–127.
 14. Obara J. (1989), Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław.
 15. Pluskota T., Rudolf-Ziółkowska E. (1979), Ze słowotwórstwa rzeczownika dawnej gwary nadsańskiej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, XVIII, s. 207–216.
 16. Rieger J. (2002), Ze słownika gwar nadsańskich (na podstawie zapisów Stefana Hrabca), [w:] Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie, pod kier. J. Riegera, Warszawa, s. 11–6.
 17. Rieger J. (2012), Gwary nadsańskie w nowym świetle, „Slavia Orientalis”, LXI 2, s. 231–256.
 18. Rudolf-Ziółkowska E. (1996), Rzeczowniki motywowane w dawnej ukraińskiej gwarze nadsańskiej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, XXXIII, s. 193–212.
 19. Sajewicz M. (1993), O ustalaniu przynależności językowej gwar peryferyjnych (na przykładzie gwar poleskich), [w:] Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, pod red. S. Warchoła, Lublin, s. 255–261.
 20. Sierociuk J. (2013), Założenia metodologiczne badań języka wsi, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XI, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań, s. 131–136.
 21. Warchoł S. (1992), Specyfika gwar mieszanych i przejściowych na terenach etnicznie zróżnicowanych, Lublin.
 22. Верхратський І. (1900), Про говір долівський, „Записки Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові”, т. XXXV, с. 1–128.
 23. Жилко Ф.Т. (1966), Нариси з діалектології української мови, Київ.
 24. Онишкевич М. (1995), Атлас давніх говорів Надсяння та суміжних земель (АГН), [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, pod red. M. Kondratiuka, Białystok, s. 41–51.
 25. Пшепюрська М. (1938), Надсянський говір, „Праці Українського Наукового Інституту, T. XLIV: Серія філологічна”, Кн. 7, Warszawa. [Przedruk w: Пшепюрська-Овчаренко М., 2007, Мова українців Надсяння, Перемишль, s. 87–212].
 26. Хомчак Л. (2008), З історії дослідження надсянських говірок, „Діалектологічні студії” 7. Традиції і модерн, ред. П. Гриценко, Н. Хобзей, Львів, с. 171–182.