Семантична опозиція горі – долі в говірках південно-західного наріччя української мови

Main Article Content

Тетяна Ястремська

Abstrakt

Лексеми горі та долі виражають значення протилежності, проте здебільшого зберігають тотожність семантичної організації. У статті на приладі аналізу понад 300 мікроконтекстів функціювання лексем, засвідчених у діалектологічних джерелах (передусім у записах живого  мовлення, діалектних словниках та текстах від ХІХ століття і дотепер), виявлено особливості семантики та граматики лексем, які у текстах виконують функції прислівників та прийменників. Окреслено повноту та точність лексикографічної інтерпретації та змодельовано семантичну структуру лексем у говорах південно-західного наріччя.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ястремська, Т. (2019). Семантична опозиція горі – долі в говірках південно-західного наріччя української мови. Gwary Dziś, 9, 159-174. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20218
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Астаф´єва М.М., Воронич Г.В. (2014), Словник гуцульських говірок Річки та Яворова, ч. I, Івано-Франківськ.
 2. БГС, Словник буковинських говірок, ред. Н. Гуйванюк, Чернівці, 2005.
 3. Верхратский І. (1899), Знадоби до пізнаня угорско-руских говорів, ч. ІІ: Говори з наголосом движимим, [в:] Записки Наукового товариства імени Шевченка, т. XXX, Львів, с. 127–200.
 4. ГГ, Гуцульські говірки. Короткий словник, ред. Я. Закревська, Львів, 1997.
 5. Глібчук Н., Добосевич У. (2016), Проблеми визначення частиномовного статусу слів, [в:] Н. Глібчук, У. Добосевич, Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови, Львів, с. 12–15.
 6. Гнатишак Ю. (2017), Слова з Болехова, Львів.
 7. Гнатюк В. (1908) Весїлє в Керестурі (бач-бодроґської столиці, в полудневій Угорщинї), [в:] Матеріяли до українсько-руської етнольоґії, т. І., ч. ІІ, Львів, 1908, с. 30–78.
 8. Головацкий Я.Ф. (1982), Материалы для словаря малорусского наречия, [в:] Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, т. 10, Пряшів, с. 311–612.
 9. Горощак Я. (2004), Словник лемківсько-польскій – польско-лемківскій, Warszawa.
 10. ГПЗН, Говірки південно-західного наріччя української мови. Збірник текстів, упор. Н.М. Глібчук Львів, 2000.
 11. Гр., Словарь української мови, ред. Б. Грінченко, Київ, 1907–1909.
 12. ЕСУМ, Етимологічний словнтк української мови, О.С. Мельничук, ч. І–ІІ, Київ, 1982, 1985.
 13. Желеховський Є., Недільський С. (1885), Малоруско-нїмецкий словар, т. I–II, Львів.
 14. КГ, Картотека „Словника говірок Закарпатської обл.” М. А. Грицака, зберігається в Інституті української мови НАН України (Київ).
 15. Кміт Ю. (1934–1939), Словник бойківського говору, [в:] Літопис Бойківщини, ч. ІІІ–XІ, Самбір.
 16. КСГГ, Картотека „Словника гуцульських говірок”, зберігається в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ (Львів).
 17. Левинський В. (1908), Бойківське весїлє в Доброгостові (дрогобицького повіта), [в:] Матеріяли до українсько-руської етнольоґії, т. І., ч. ІІ, Львів, с. 101–120.
 18. Матіїв М. (2013), Словник говірок Центральної Бойківщини. Київ; Сімферополь, 2013.
 19. Мосора М., Словар гуцульський зібраний Михайлом Мосорою 1885–1896, pукопис, зберігається в архіві І. Франка у Києві, №3/100.
 20. Неґрич М. (2008), Скарби гуцульського говору: Березовú, Львів.
 21. Николаев С.Л., Толстая М.Н. (2001), Словарь карпатоукраинского торуньского говора, Москва.
 22. Німчук В. (1978), Прислівник, [в:] Історія української мови. Морфологія, ред. В. Німчук, с. 342–412.
 23. Онишкевич М.Й. (1984), Словник бойківських говірок, ч. I–II, Київ.
 24. Онищук А. (1909), Матеріяли до гуцульської демонольоґії. Записані у Зеленици, надвірнянського повіта, 1907–1908, [в:] Матеріяли до української етнольоґії, т. ХІ, Львів, с. 1–139.
 25. Онищук А. (1912a), Народний калєндар у Зеленици, Надвірнян[ського] пов[іту] (на Гуцульщинї), [в:] Матеріяли до української етнольогії, т. ХV, Львів, с. 1–61.
 26. Онищук А. (1912b), З народнього житя Гуцулів, [в:] Матеріяли до української етнольогії, т. ХV, Львів, с. 90–158.
 27. Онищук А. (1912c), Останки первісної культури у Гуцулів, [в:] Матеріяли до української етнольогії, т. ХV, Львів, с. 159–177.
 28. Пиртей П. (1986), Словник лемківської говірки: Матеріали до словника, Івано-Франківськ.
 29. Піпаш Ю., Галас Б. (2005), Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішка Рахівського р-ну Закарпатської області), Ужгород, 2005.
 30. Сабадош І. (2008), Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району, Ужгород.
 31. Свєнціцький І. (1913), Бойківський говір села Бітля, [в:] Записки Наукового товариства імени Шевченка, т. СХІV, Львів, с. 117–153.
 32. СУМ, Словник української мови, ред. І. Білодід, т. ІІ, Київ, 1971.
 33. Турчин Є. (2011), Словник села Тилич на Лемківщині, Львів.
 34. УГПЗН, Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти, упор. Н.М. Глібчук, Львів, 2005.
 35. УЗГТ, Українські закарпатські говірки. Тексти, упор. O. Миголинець, O. Пискач, Ужгород, 2004.
 36. Шило Г. (2008), Наддністрянський реґіональний словник, Львів, Нью-Йорк.
 37. Шухевич В. (1899–1908), Гуцульщина, ч. I–V, Львів.
 38. Hnát A. (2003), Krátky rusínsky slovník, Trebišov.
 39. Janów J. (2001), Słownik huculski, оprac., przygot. do druku J. Rieger, Kraków.
 40. Rieger J. (1995), Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa.