Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase
PDF

Słowa kluczowe

dialektológia
fonológia
morfonológia
morfológia
Slovanský jazykový atlas
explanačná deskripcia

Jak cytować

Žigo, P. (2019). Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase. Gwary Dziś, 8, 23–33. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20182

Abstrakt

Príspevok je výsledkom spracúvania substantívnej deklinácie v rámci projektu Slovanský jazykový atlas, ktorého materiálovú základňu tvorí územie slovanských jazykov od Jadranského mora po Ural. Povaha rozsiahleho nárečového materiálu z nárečí všetkých slovanských jazykov si vyžaduje integráciu synchronického aj diachronického prístupu interpretácie skúmaných javov a súčasné rešpektovanie genetickej, areálovej aj typologickej povahy podstaty problematiky. Vývin, stabilizácia a súčasný stav morfologických štruktúr z porovnávacieho hľadiska poukazuje aj potrebu integrovať v morfologickej interpretácii aj fonologický, morfonologický a slovotvorný aspekt výskumu.

PDF

Bibliografia

Brozović, D., Ivić, P. (1988), Jezik, srpskohrvatski, hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Zagreb.

Ďurovič, Ľ. (1973), Типология флективной основы в славянских языках. „Scando-Slavica“, nr. 19, s. 225–243.

Krupa, V. (1980), Jednota a variabilita jazyka, Bratislava.

Вопросник Общеславянского лингвистического атласа (1965), pед. Р. И. Аванесов, Москва.

Общеславянский лингвистический атлас. Фонетическая транскрипция (1964), pед. Р. И. Аванесов, Москва.

Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. Вступительный выпуск (1971), pед. Р. И. Аванесов, Москва.

Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. Вступительный выпуск. Общие принципы. Справочные материалы (1978), pед. Р. И. Аванесов, Москва.

Общеславянский лингвистический атлас (1988a), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 1. Рефлексы *ě, red. P. Ivić, Beograd.

Общеславянский лингвистический атлас (1988b), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 1. Животный мир, pед. Р. И. Аванесов, Москва.

Общеславянский лингвистический атлас (1990a), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 2а. Рефлексы *ę, pед. В. В. Иванов, Москва.

Общеславянский лингвистический атлас (1990b), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 2б. Рефлексы *ǫ, red. J. Basara, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Общеславянский лингвистический атлас (1994), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 3. Refleksy *ьr, *ъr, *ьl, *ъl, red. J. Basara, Warszawa.

Oбщеславянский лингвистический атлас (2000a), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 2. Животноводство, red. J. Basara, Warszawa

Общеславянский лингвистический атлас (2000b), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 3. Растительный мир, pед. А. И. Пaдлужны, Минск.

Общеславянский лингвистический атлас (2003a), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 4б. Рефлекси *ъ, *ь, red. Z. Topolińska, Скопjе.

Общеславянский лингвистический атлас (2003b), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 8. Профессии и общественная жизнь, red. J. Basara et J. Siatkowski, Warszawa.

Общеславянский лингвистический атлас (2006), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 4а. Refleksi *ъ, *ь, red. D. Brozović, Zagreb.

Общеславянский лингвистический атлас (2007), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 6. Домашнее хозяйство и приготовление пищи, pед. Т. И. Вендина, Мoskva.

Общеславянский лингвистический атлас (2008), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 5. Рефлексы *о. Pед. Т. И. Вендина, Л. Э. Калнынь, Москва.

Общеславянский лингвистический ат лас (2009), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 9. Человек, red. J. Siatkowski et J. Waniakowa, Kraków.

Общеславянский лингвистический атлас (2011), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 6. Рефлексы *e, pед. Т. И. Вендина, Л. Э. Калнынь, Москва.

Общеславянский лингвистический атлас (2012), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 4. Сельское хозяйство, red. A. Ferenčíková et al., Bratislava.

Общеславянский лингвистический атлас (2015), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 10. Народные обычаи, pед. Т. И. Вендина, Москва–Санкт-Петербург.

Pauliny, E. (1990), Vývin slovenskej deklinácie, Bratislava.

Siatkowski, J., Rembiszewska, D. K., (2015), Zróżnicowanie morfologiczne wyrazu *͜ormę ,ramię‘ w językach i dialektach słowiańskich, [w:] Jazykovedné štúdie, 32, red. G. Múcsková, K. Balleková, Ľ. Králik, Bratislava, s. 163–171.

Žigo, P. (2013), К проблеме картографирования субстантивных парадигм в диалектах славянских языков, [w] Грамматика славянских языков. Механизмы эволюции. Утраты и инновации. Историкo-типологические явления, pед. Л. Калнынь, Москва, с. 37–47.