Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase

Main Article Content

Pavol Žigo

Abstrakt

Príspevok je výsledkom spracúvania substantívnej deklinácie v rámci projektu Slovanský jazykový atlas, ktorého materiálovú základňu tvorí územie slovanských jazykov od Jadranského mora po Ural. Povaha rozsiahleho nárečového materiálu z nárečí všetkých slovanských jazykov si vyžaduje integráciu synchronického aj diachronického prístupu interpretácie skúmaných javov a súčasné rešpektovanie genetickej, areálovej aj typologickej povahy podstaty problematiky. Vývin, stabilizácia a súčasný stav morfologických štruktúr z porovnávacieho hľadiska poukazuje aj potrebu integrovať v morfologickej interpretácii aj fonologický, morfonologický a slovotvorný aspekt výskumu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Žigo, P. (2019). Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase. Gwary Dziś, 8, 23-33. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20182
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. Brozović, D., Ivić, P. (1988), Jezik, srpskohrvatski, hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Zagreb.
 2. Ďurovič, Ľ. (1973), Типология флективной основы в славянских языках. „Scando-Slavica“, nr. 19, s. 225–243.
 3. Krupa, V. (1980), Jednota a variabilita jazyka, Bratislava.
 4. Вопросник Общеславянского лингвистического атласа (1965), pед. Р. И. Аванесов, Москва.
 5. Общеславянский лингвистический атлас. Фонетическая транскрипция (1964), pед. Р. И. Аванесов, Москва.
 6. Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. Вступительный выпуск (1971), pед. Р. И. Аванесов, Москва.
 7. Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. Вступительный выпуск. Общие принципы. Справочные материалы (1978), pед. Р. И. Аванесов, Москва.
 8. Общеславянский лингвистический атлас (1988a), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 1. Рефлексы *ě, red. P. Ivić, Beograd.
 9. Общеславянский лингвистический атлас (1988b), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 1. Животный мир, pед. Р. И. Аванесов, Москва.
 10. Общеславянский лингвистический атлас (1990a), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 2а. Рефлексы *ę, pед. В. В. Иванов, Москва.
 11. Общеславянский лингвистический атлас (1990b), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 2б. Рефлексы *ǫ, red. J. Basara, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 12. Общеславянский лингвистический атлас (1994), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 3. Refleksy *ьr, *ъr, *ьl, *ъl, red. J. Basara, Warszawa.
 13. Oбщеславянский лингвистический атлас (2000a), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 2. Животноводство, red. J. Basara, Warszawa
 14. Общеславянский лингвистический атлас (2000b), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 3. Растительный мир, pед. А. И. Пaдлужны, Минск.
 15. Общеславянский лингвистический атлас (2003a), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 4б. Рефлекси *ъ, *ь, red. Z. Topolińska, Скопjе.
 16. Общеславянский лингвистический атлас (2003b), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 8. Профессии и общественная жизнь, red. J. Basara et J. Siatkowski, Warszawa.
 17. Общеславянский лингвистический атлас (2006), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 4а. Refleksi *ъ, *ь, red. D. Brozović, Zagreb.
 18. Общеславянский лингвистический атлас (2007), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 6. Домашнее хозяйство и приготовление пищи, pед. Т. И. Вендина, Мoskva.
 19. Общеславянский лингвистический атлас (2008), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 5. Рефлексы *о. Pед. Т. И. Вендина, Л. Э. Калнынь, Москва.
 20. Общеславянский лингвистический ат лас (2009), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 9. Человек, red. J. Siatkowski et J. Waniakowa, Kraków.
 21. Общеславянский лингвистический атлас (2011), Серия фонетико-грамматическая. Выпуск 6. Рефлексы *e, pед. Т. И. Вендина, Л. Э. Калнынь, Москва.
 22. Общеславянский лингвистический атлас (2012), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 4. Сельское хозяйство, red. A. Ferenčíková et al., Bratislava.
 23. Общеславянский лингвистический атлас (2015), Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 10. Народные обычаи, pед. Т. И. Вендина, Москва–Санкт-Петербург.
 24. Pauliny, E. (1990), Vývin slovenskej deklinácie, Bratislava.
 25. Siatkowski, J., Rembiszewska, D. K., (2015), Zróżnicowanie morfologiczne wyrazu *͜ormę ,ramię‘ w językach i dialektach słowiańskich, [w:] Jazykovedné štúdie, 32, red. G. Múcsková, K. Balleková, Ľ. Králik, Bratislava, s. 163–171.
 26. Žigo, P. (2013), К проблеме картографирования субстантивных парадигм в диалектах славянских языков, [w] Грамматика славянских языков. Механизмы эволюции. Утраты и инновации. Историкo-типологические явления, pед. Л. Калнынь, Москва, с. 37–47.