Tom 8 (2016)
Pełny numer
PDF

Artykuły i rozprawy

Марина Александровна Харламова
9-15
Язык и культура: этническая и культурная самоидентификация (на материале диалектной речи полиэтнического региона)
PDF
Anna Mlekodaj
17-22
Wieś i gwara w dobie rekonfiguracji kultury (na przykładzie Podhala)
PDF
Pavol Žigo
23-33
Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase
PDF
Anna Kostecka-Sadowa
35-56
Zasięgi leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich
PDF
Ганна Мартинова
57-66
Архаїзми та інновації в діалектних словниках як відображення динаміки говірки
PDF
Jerzy Sierociuk
67-78
Dynamika przeobrażeń języka mieszkańców wsi i możliwości jej badania
PDF
Stanisława Sochacka
79-86
Etymologia nazwy Wschowa w świetle kontaktów językowych polsko-niemieckich
PDF
Bogdan Walczak
87-95
Warstwy chronologiczne germanizmów w gwarze miejskiej Poznania
PDF
Ирина Васильевна Бакланова
97-102
Лексика тематической группы «Жемчуг» в севернорусских говорах
PDF
Светлана Михайловна Белякова
103-113
Эстетическое отражение темы «Питание» в русских говорах Тюменской области
PDF
Lechosław Jocz
115-140
System samogłoskowy gwary Dąbrówki Wielkopolskiej
PDF
Renata Kucharzyk
141-150
Relikty dawnych zwyczajów ludowych w języku i kulturze (na przykładzie wsi małopolskiej)
PDF
Геннадий A. Николаев
151-157
Из наблюдений над названиями грибов в русских говорах
PDF
Ганна Дидик-Меуш
159-166
Сполучуваність слів в українській мові XVI–XVII століть: атрибутивно-субстантивний комплекс і метонімія
PDF
Błażej Osowski
167-174
Czeladź dworska i ludzie służący. Nazwy osób związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa w XVIII-wiecznych inwentarzach z Wielkopolski
PDF
Justyna Kobus
175-180
Dokumentacja papierowa w zasobach archiwum Pracowni Dialektologicznej UAM
PDF

Materiały do dialektologii

Jerzy Sierociuk
187-189
Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej
PDF