Dokumentacja papierowa w zasobach archiwum Pracowni Dialektologicznej UAM
PDF

Słowa kluczowe

archiwum
dokumentacja papierowa
zespół archiwalny
podzespół archiwalny

Jak cytować

Kobus, J. (2019). Dokumentacja papierowa w zasobach archiwum Pracowni Dialektologicznej UAM. Gwary Dziś, 8, 175–180. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20199

Abstrakt

Artykuł jest prezentacją zasobu archiwalnego Pracowni Dialektologicznej UAM w zakresie dokumentacji papierowej. Autorka przedstawia propozycję uporządkowania archiwaliów na zasadzie podzielenia dokumentacji na konkretne zespoły i podzespoły archiwalne. Wywód kończy się zasygnalizowaniem potrzeb archiwum w związku z omawianą grupą archiwaliów.

PDF

Bibliografia

AJKLW, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I–VI, red. Z. Sobierajski, J. Burszta, Wrocław [i in.] 1979–1991; t. VII, red. Z. Sobierajski, Wrocław 1992; VIII–XI, red. Z. Sobierajski, Poznań 1994–2005.

Borowska N. (1953), Powstanie i rozwój Zakładu Fonograficznego U.P., „Biuletyn Fonograficzny”,z. 1, s. 7–18.

Gruchmanowa M. (2003), Wielkopolskie materiały gwarowe zebrane przez Adama Tomaszewskiego, [w:] Gruchmanowa M., Gwary w ojczyźnie i na obczyźnie. Studia, Poznań, s. 32–38.

Kobus J. (2016), Archiwum Pracowni Dialektologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – historia, organizacja, działalność, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Poznań.

Nowak H. (2001), Od Archiwum Fonograficznego do Zakładu Dialektologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [w:] Gwary dziś. 1. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań, s. 201–212.

Pluciński M. (1953), Z praktyki dźwiękowego utrwalania gwar, „Biuletyn Fonograficzny”, z. 1, s. 71–77.

Sierociuk J. (2015), Poznańskie archiwum dialektologiczne. Zasób nagrań fonograficznych, opracowanie, [w:] Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym, red. R. Reczek, Poznań, s. 135–156.

Zabrocki L. (1948), Archiwum Fonograficzne Instytutu Zachodnio-słowiańskiego Uniwersytetu Poznańskiego, „Slavia Occidentalis”, nr 19, s. 515–517.