Relikty dawnych zwyczajów ludowych w języku i kulturze (na przykładzie wsi małopolskiej)

Main Article Content

Renata Kucharzyk

Abstrakt

Zmiany społeczno-cywilizacyjne spowodowały trwałą przebudowę kultury wiejskiej. Zmieniło się życie tak w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Zmienił się język wsi, gwara ustąpiła miejsca językowi ogólnemu lub formom przejściowym. Wiele z tradycyjnych zwyczajów ludowych zostało zapomnianych, inne uległy znacznym przeobrażeniom zarówno na płaszczyźnie symbolicznej, jak i językowej. Przedmiotem artykułu jest odpowiedź na pytania, co zostało z dawnych obyczajów ludowych, jakie czynniki decydują o ich trwałości oraz jak funkcjonuje leksyka dotycząca tego wycinka kultury. Podstawę rozważań stanowią obserwacje obyczajów i języka prowadzone przez wiele lat w jednej z wsi małopolskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kucharzyk, R. (2019). Relikty dawnych zwyczajów ludowych w języku i kulturze (na przykładzie wsi małopolskiej). Gwary Dziś, 8, 141-150. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20195
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

  1. Burszta W. J. (1998), Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań.
  2. Gennep van A. (1977), The Rites of Passage, London.
  3. Kantor R. (2011), Społeczeństwo konsumpcji zabawy. Przypadek polski, [w:] Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz, Kraków, s. 31–55.
  4. Łozowski P. (2011), Tradycja jako panchronia, czyli w poszukiwaniu ciągłości kultury, [w:] Tradycja w kontekstach kulturowych, t. 4, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin, s. 113–123.
  5. Ogrodowska B. (2007), Witaj dniu uroczysty. Wielkanoc w Polsce. Tradycja, obrzędy i zwyczaje, Warszawa.
  6. Pelcowa H. (2004), Religia w językowej interpretacji mieszkańców wsi, „Rozprawy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XLIX, s. 273–286.
  7. Pelcowa H. (2009), Trwanie i przemijanie w języku i obyczajowości wiejskiej, [w:] Tradycja w tekstach kultury, red. J. Adamowski, J. Styk, Lublin, s. 89–100.
  8. SXVI, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. IV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.
  9. USJP, Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.