Сполучуваність слів в українській мові XVI–XVII століть: атрибутивно-субстантивний комплекс і метонімія

Main Article Content

Ганна Дидик-Меуш

Abstrakt

На основі 550 фрагментів писемних пам’яток різних жанрів досліджено деякі аспекти сполучуваності слів в українській мові XVI–XVII ст., зокрема особливості функціонування атрибутивів-прикметників у межах прикметниково-іменникових комплексів. У пропонованій статті детально проаналізовано словосполучення “прикметник + іменник рука”, що виникли в результаті метонімічного перенесення (синекдохи).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Дидик-Меуш, Г. (2019). Сполучуваність слів в українській мові XVI–XVII століть: атрибутивно-субстантивний комплекс і метонімія. Gwary Dziś, 8, 159-166. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20197
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. Арполенко Г. (2008), Нариси з морфології старослов’янської мови східнослов’янських пам’яток XI–ХIII століть, Київ.
 2. Афанасьева О. (1994), Адъективный класс лексики в современном английском языке и формы его языковой репрезентации, Москва.
 3. Дидик-Меуш Г. (2008), Українська медицина: історія назв, Львів.
 4. Дидик-Меуш Г. (2015), Атрибутив і жанр (за текстом львівської пам’ятки 1631 року, [w:] Н. Скотна (red.), Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, вип. 36, Дрогобич, с. 173–180.
 5. Дидик-Меуш Г. (2016), Атрибутив і жанр. 2 (за львівськими пам’ятками І половини XVII ст., [w:] О. Костів (red.), У координатах мови. Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук, Львів, с. 171–180.
 6. КСУМ16–17 – Картотека “Словника української мови XVI – першої половини XVII століть” / Зберігається у відділі української мови Інституту українознавства ім.І. Крип’якевича НАНУ, м. Львів.
 7. Кубрякова Е.С. (2007), К проблеме ментальных репрезентаций, [w:] Вопросы когнитивной лингвистики, № 4, Москва, с. 8–16.
 8. Никитин М.В. (1974), Лексическое значение в слове и словосочетании, Владимир.
 9. Никитин М.В. (1983), Лексическое значение слова: структура и комбинаторика, Москва.
 10. СУМ – Білодід І. (red.) (1970–1980), Словник української мови, т. 1–11, Київ.
 11. СУМ14–15 – Гумецька Л. (red.), (1977–1978), Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст., т. 1–2, Київ.
 12. СУМ16–17 – Гринчишин Г., Чікало М. (red.) (1994–2013), Словник української мови XVI – першої половини XVII ст., вип. 1–16, Львів.
 13. СТ – Тимченко Є. (red.) (1930–1932), Історичний словник українського языка, Харків; Київ.
 14. Укр.м. – Русанівський В.М., Тараненко О. О. (red.) (2004), Українська мова. Енциклопедія, вид. 2-е, Київ.
 15. Kuryłowicz J. (1967), Metaphor and metonymy in linguistics, [w:] Zagadnienie rodzajów literackich, t. 9, z. 2, Łódź.
 16. Юдина Н. В. (2006), Лксическая сочетаемость в когнитивном аспекте (на материале конструкции “прилагательное + существительное”, Москва.
 17. Susse R. (1974), The Deep Structure of Adjectives in Noun Phrases, [w:] „Journal of Linguistics”, v. 10, № 1, s. 111–131.
 18. Wolf F., Gibson E. (2006), Coherence in Natural Language: Data Structures and Applications. – Cambridge (Mass.): „Harvard University Press”; London: „Cambr. University Press”.