Wieś i gwara w dobie rekonfiguracji kultury (na przykładzie Podhala)
PDF

Słowa kluczowe

gwara
rekonfiguracja kultury
język i kultura współczesnej wsi

Jak cytować

Mlekodaj, A. (2019). Wieś i gwara w dobie rekonfiguracji kultury (na przykładzie Podhala). Gwary Dziś, 8, 17–22. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20181

Abstrakt

Artykuł jest próbą oceny zjawisk dotyczących warunków funkcjonowania gwary w perspektywie historycznej oraz współczesnej. Za punkt wyjścia do rozważań przyjęto teorię Maryli Hopfinger. Zakłada ona, iż rozwój technologii najpierw analogowych, a obecnie cyfrowych i związana z tym zmiana modelu komunikacji społecznej przyczyniły się do zainicjowanej w XX wieku drugiej w historii ludzkości, totalnej rekonfiguracji kultury. Pierwsza dokonała się w czasach, kiedy słowo mówione zostało pozbawione wcześniejszej rangi przez pismo. Także wieś ze swoją mową w jakimś stopniu poddała się obu rekonfiguracjom. Pierwsza z nich znacznie wolniej zmieniała jej oblicze, druga zaś, która dokonuje się na naszych oczach, zdaje się mocniej wpływać na język i kulturę współczesnej wsi.

PDF

Bibliografia

Braudel F. P. (1991), Historia i trwanie, tł. B. Geremek, Warszawa.

Castells M. (2003), Galaktyka Internetu, Tl. T. Hornowski, Poznań.

Castells M. (2010), Społeczeństwo sieci, tł. J. Stawiński, S. Szymański i in., Warszawa.

Dąbrowska M. (1936), Pamiętniki chłopów, Warszawa.

Eisenstein E. L. (2004), Rewolucja Gutenberga, tł. H. Hollender, Warszawa.

Goody J. (2006), Logika pisma a organizacja społeczeństwa, tł. G. Godlewski, Warszawa.

Havelock E. A. (2006), Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności piśmienności kultury Zachodu, tł. P. Majewski, Warszawa.

Hopfinger M. (2010), Literatura i media. po 1989 roku, Warszawa.

Hopfinger M. (20102), Rekonfiguracja komunikacji społecznej, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa.

Kaczmarczyk M., Rott D. (red.), Problemy konwergencja mediów, Sosnowiec-Praga 2013.

Marecki P. (red.), Liternet. Literatur i Internet, Kraków 2002.

Marecki P. (red.), Internet.pl, Kraków 2003.

McLuhan M. (1975), Galaktyka Gutenberga, [w:] Wybór pism, tł. K. Jakubowicz, Warszawa.

Nowak A, Kreutz K. (2006), Internet z perspektywy nauk społecznych, [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa.

Ong W. J. (1992), Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tł. J. Japola, Lublin.

Orkan W. (1970), Inteligencja z ludu, [w:] tegoż, Listy ze wsi i inne pisma społeczne, Kraków.

Strykowski W. (red.), Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, Poznań 2006.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Gwary Dziś są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.