Изоглоссы в славянском языковом мире
PDF

Słowa kluczowe

славянская диалектология
сравнительно-историческое языкознание
лингвистическая география

Jak cytować

Вендина, Т. И. (2019). Изоглоссы в славянском языковом мире. Gwary Dziś, 7, 9–18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20202

Abstrakt

Статья посвящена проблеме хронологической интерпретации славянских лексических изоглосс. Автор доказывает, что они имеют разный типологический статус и, соответственно, разный классификационный вес, если их рассматривать в пространственном контексте.

PDF

Bibliografia

Вендина Т.И. (2010), Общеславянский лингвистический атлас и проблемы методологии лингвистической географии, Известия ОЛЯ, t. 69, №5, с. 3–14.

Вендина Т.И. (2011), Типология восточнославянских ареалов, в: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 2009–2011, Мocквa.

Макаев Э.А. (1965), Проблемы и методы сравнительно-исторического языкознания, Вопросы языкознания, № 4, с. 3–19.

Мартынов В.В. (1983), Язык в пространстве и времени, Мocквa.

Толстой Н.И. (1997), О некоторых возможностях лексико-семантической реконструкции праславянских диалектов, Избранные труды, T. I, Мocквa.

Трубецкой Н.С. (1987), Фонология и лингвистическая география, в: Н.С. Трубецкой, Избранные труды по филологии. Мocквa, с. 31–36.

Трубачев О.Н. (2003), Опыт ЭССЯ: к 30-летию с начала публикации (1974–2003), в: XIII Международный съезд славистов в Любляне. Доклад пленарного заседания, Мocквa, с. 19.

Жирмунский В.М. (1954), О некоторых проблемах лингвистической географии, Вопросы языкознания, № 4, с. 3–25.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Gwary Dziś są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.