Tom 7 (2015)
Pełny numer
PDF

Artykuły i rozprawy

Татьяна Ивановна Вендина
9-18
Изоглоссы в славянском языковом мире
PDF
Vasiłka Radeva
19-28
Ideograficzny słownik gwar języka bułgarskiego – koncepcja i struktura
PDF
Елена Алексеевна Нефедова
29-34
ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в дискурсе языковой (диалектной) личности
PDF
Лучия Антонова-Василева
35-42
Склонението на съществителните имена в българските говори в областта Гора, Република Албания
PDF
Stanislava Kloferová
43-55
Nářeční atlasy slovanských jazyků: historie a současnost
PDF
Андрій Олександрович Колесников
57-70
Особливості опису граматики українських діалектів нової формації
PDF
Софија Милорадовић
71-82
Српски периферни говори – међујезички утицаји и балканистички процеси
PDF
Halina Karaś
83-95
Zadania dialektologii w zakresie ochrony ginących gwar
PDF
Błażej Osowski
97-128
Nazwy istot niedorosłych w osiemnastowiecznych inwentarzach z Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem formacji z -ę i -ak
PDF
Inge Bily
129-139
Zur Rezeption des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Polen aus sprachhistorischer Sicht
PDF
Janusz Siatkowski
141–154
Historia badań nad wpływami słowiańskimi na język niemiecki
PDF
Kazimierz Sikora
155–168
Liczebniki złożone w gwarach polskich a wpływy germańskie
PDF
Natalija Ewgeniewna Ananiewa
169–176
Germanizmy leksykalne w dwóch polskich gwarach wyspowych na Syberii
PDF
Sergiej Skorwid
177–190
Gramatyczne germanizmy rdzennych dialektów zachodniosłowiańskich w gwarach przesiedleńczych na terenie Rosji
PDF
Kristian Novak, Barbara Štebih Golub
191–200
Kontaktološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku
PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
201–214
O żywotności zapożyczeń niemieckich w gwarze miejskiej Poznania
PDF
Piotr Bartelik
215–230
Wpływ języka niemieckiego na system gramatyczny kaszubszczyzny w świetle nowszych badań
PDF
Dorota Krystyna Rembiszewska
231–238
Niemieckie pożyczki leksykalne w dziewiętnastowiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Warmii i Mazur
PDF
Justyna Kobus
239–246
Funkcjonowanie germanizmów leksykalnych w listach chłopa wielkopolskiego (1914–1920)
PDF