ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в дискурсе языковой (диалектной) личности
PDF

Słowa kluczowe

диалект
идиолект
языковая личность

Jak cytować

Нефедова, Е. А. (2019). ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в дискурсе языковой (диалектной) личности. Gwary Dziś, 7, 29–34. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20204

Abstrakt

Жизнь и смерть – универсальные категории человеческого сознания и культуры, однако комплекс представлений, связанных с ними, этноспецифичен. В рамках культуры этноса эти категории также не абсолютно тождественны. В статье на материале говоров русского Севера рассматриваются представления языковой личности о жизни и смерти, отраженные в ее суждениях и высказываниях.

PDF

Bibliografia

Гак В.Г. (1988), Языковые преобразования, Москва.

Гольдин В.Е. (2001), Развитие русской диалектной речи как особого типа речевой культуры // Русский язык: исторические судьбы и современность, Международный конгресс. Труды и материалы, Москва, с. 55–56.

Гумбольт В. (1984), Избранные труды по языкознанию, Москва.

Гумбольт В. (1985), Язык и философия культуры, Москва.

Коконова А. Б. (2006), Представления о смерти в северной народной культуре // Актуальные проблемы русской диалектологии, Тезисы докладов Международной конференции, Москва, с. 96–98.

Нефедова Е.А. (2001), Экспрессивный словарь диалектной личности, Москва.

Нефедова Е.А. (2002), Лексика эмоций в речи языковой личности // Функциональная лингвистика, Итоги и перспективы. Материалы конференции. Симферополь, с. 82–83.

Нефедова Е.А. (2008), Многозначность и синонимия в диалектном пространстве, Москва.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Gwary Dziś są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.